Általános Szerződési Feltételek
az Edenred Juttatási Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására az Ügyfelek tekintetében
Hatályos 2019.09.01-jétől
(továbbiakban: „ÁSZF”)

1. Adatkezelési tájékoztató: A Szolgáltatással és az Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos Adatkezelési tájékoztató, jelen ÁSZF 2. számú melléklete.
2. Edenred Elfogadóhely Matrica: Edenred logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
3. Edenred Juttatási Kártya vagy Kártya: olyan, nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott plasztikkártya, amelyen Elektronikus Pénz kerül nyilvántartásba vételre, amelynek ellentételezése az Ügyfél által előzetesen a Kibocsátó részére e kártyához kapcsolódóan átutalt összeg, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható. A Kártyára vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a Társkártyára is.

a) Edenred Ezüst Kártya: szerződött elfogadóhelyi hálózatoknál meghatározott termékek és szolgáltatások igénybevételére használható fel.
b) Edenred Arany Kártya: Mastercard Elfogadóhelyeken valamennyi termék és szolgáltatás vásárlására használható fel.
c) Edenred Platina Kártya: Mastercard Elfogadóhelyeken valamennyi termék és szolgáltatás vásárlására használható fel, továbbá készpénz felvételére is alkalmas.
d) Edenred egyedi kártyák: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az Ügyfél egyedi igénye alapján meghatározott Mastercard elfogadóhelyeken használható fel.
e) Edenred Bevásárló Kártya: szerződött elfogadóhelyi hálózatoknál meghatározott termékek és szolgáltatások igénybevételére használható fel.

4. Edenred Kártya Szolgáltatás: a Kibocsátó által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a Kártyabirtokos ÁSZF szerint a Kártyabirtokos részére nyújtott összetett szolgáltatás.
5. Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.
6. Erős ügyfél-hitelesítés vagy EÜH: Az Európai Unió belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második (2015/2366/EU) irányelve, az úgynevezett PSD2 irányelv, 2019 szeptemberétől kötelezővé teszi az erős ügyfél-hitelesítést, amelynek célja többek között az online/elektronikus fizetési műveletek biztonságosabbá tétele. Ennek keretében minden Kártyabirtokosnak meg kell adnia a telefonszámát, amelyre a Szolgáltató minden online/elektronikus fizetési művelet kezdeményezésekor egyedi kódot küld, és ezen kódot a Kártyabirtokosnak az online/elektronikus fizetési művelet jóváhagyásához be kell írni a megfelelő online felületen.
7. Kártyaaktiválás: a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltak szerint a Kártyabirtokos által elvégzett művelet.
8. Kártyabirtokos: az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy, aki részére a Kártya kibocsátásra kerül, és aki az 5. számú mellékletként csatolt Kártyabirtokos ÁSZF és a 6. számú mellékletként csatolt Díjszabási tájékoztató megismerése után a Kártyakibocsátóval elektronikus úton szerződést köt.
9. Kártyadíj: az Ügyfél által fizetendő, a kártyaplasztik gyártásáért felszámított költség. A „Kártyadíj” a Kártya első kibocsátásakor, a „Kártyaújragyártási díj” a meglévő kártya cseréje (lopott, sérült, elveszett, lejárt kártyák) okán, illetve a „Társkártyadíj” a meglévő Kártyához igényelt további kártyák gyártása esetén kerül felszámításra, mely díjak mértékét jelen ÁSZF 6. számú melléklete (Díjszabási tájékoztató) tartalmazza.
10. Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Juttatási Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy az Edenred Elfogadóhely Matricát.
11. Kártyafeltöltés: az a folyamat, amelynek során az Ügyfél által megrendelt Elektronikus Pénz összegét a Kártyabirtokosok számára Programgazda elérhetővé teszi.
12. Kibocsátó: a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, elektronikus-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete).
13. Mastercard Elfogadóhely Matrica: a Mastercard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
14. Mastercard International Incorporated: a Mastercard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
15. MCC (Merchant Category Code) kód: A nemzetközi kártyatársaság által, az Edenred Juttatási Kártya Elfogadóhelyek tevékenysége alapján meghatározott, kereskedelmi kategóriák szerinti osztályozási rendszerben az egyes kategóriákhoz tartozó négyszámjegyű kód. Az Elfogadóhelyeket az elfogadó bankjuk sorolja be az adott kereskedelmi kategóriába és állítja be az Elfogadóhely rendszerében a kategóriához tartozó kódot. Az egyes ülettípusokhoz tartozó MCC kódokat jelen ÁSZF 9. számú melléklete (Üzlettípusokhoz tartozó MCC kódok) tartalmazza.
16. Programgazda: az Edenred Magyarország Kft. (továbbiakban: Edenred, székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
17. Szállítás: az a folyamat, amelynek során az Ügyfél a Programgazda közreműködésével kézhez kapja a Kártyabirtokosok számára megrendelt Edenred Juttatási Kártyát.
18. Szállítási díj: az Ügyfél által megrendelt Kártyák kiszállítása kapcsán felszámított díj, beleértve az esetleges ismételt szállítást is, melynek mértékét jelen ÁSZF 6. számú melléklete (Díjszabási tájékoztató) tartalmazza.
19. Szolgáltatás: a Programgazda által a Kártya megrendelésével, feltöltésével, szállításával és felhasználásával összefüggésben a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás.
20. Szolgáltatási díj: az Ügyfél által fizetendő, a feltöltés névértékére számított százalékos díj, amelynek mértéke a Juttatási kártya szerződésben kerül meghatározásra.
21. Társkártyabirtokos: a Kártyabirtokosra vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a Társkártyabirtokosra. Minden Edenred Juttatási Kártya mellé legfeljebb három Társkártya igényelhető, amelynek 6. számú melléklet szerinti díját az Ügyfél viseli.
22. Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Juttatási Kártyát nyújtja.

1. Az Edenred Juttatási Kártyák Programgazdája az Edenred. Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Kártyák megrendelésének, szállításának és felhasználásának általános szerződési feltételeit az Ügyfelek, illetve Kártyabirtokosok és esetleges Társkártyabirtokosok számára. Jelen ÁSZF a Kibocsátó, a Programgazda és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza (továbbiakban: Felek, bármelyikük: Fél). A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti közvetlen jogviszonyt az ún. Kártyabirtokos ÁSZF szabályozza, amely jelen ÁSZF 5. számú melléklete.

2. Az Ügyfél kifejezetten a jelen ÁSZF alapján, és az ÁSZF szabályainak ismeretében adja le a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi megrendelést (továbbiakban: Megrendelés). Elfogadja, hogy a Szolgáltatás egy összetett szolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozik, amelynek az Elektronikus Pénzkibocsátás csak egy eleme. A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás Programgazda és Kibocsátó által történő nyújtásának és a Megrendelés leadásának feltétele jelen ÁSZF Ügyfél általi elfogadása, amelynek a megismerését és elfogadását az Ügyfél a jelen ÁSZF 3. számú mellékletében lévő Juttatási kártya szerződés aláírásával ismer el. A Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – való eltérés kizárólag a Felek által írásban kötött egyedi szerződésben lehetséges. Ügyfél sem a Kibocsátó, sem pedig a Programgazda tekintetében nem minősül fogyasztónak.

Megrendelés leadására az Ügyfélnek a www.edenredonline.hu oldalon van lehetősége. Ügyfél a Megrendelés leadásával megerősíti a Megrendelés leadásának pillanatában hatályos ÁSZF-ben foglaltak kifejezett elfogadását. Edenred a Megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül Díjbekérőt állít ki a Megrendelés tartalma szerint. Amennyiben az Ügyfél a Díjbekérőt legkésőbb 30 napon belül nem egyenlíti ki, úgy Edenred a Megrendelést törli. Edenred a számlát a Díjbekérő szerinti ellenértéknek a Kibocsátó bankszámláján történő jóváírását követően állítja ki. Edenred a Kártyát a Megrendelés szerinti ellenérték bankszámlán történő jóváírását követő legkésőbb 10 munkanapon belül gyártja le, és szállítja le az Ügyfélnek.
Amennyiben az Ügyfél a Kártya gyártásának megrendelésével egyidejűleg a Kártyák egyenlegének feltöltésére vonatkozó megrendelést is leadott, és annak összegét a jelen pontban foglaltak szerint és határidőben meg is fizette, úgy az összeg feltöltése a Kártya legyártásával egyidejűleg történik meg.
A kizárólag a Kártyák egyenlegének feltöltésére vonatkozó megrendelés esetén, az összeg Kártyára való feltöltése a feltöltés ellenértékének bankszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül történik meg.

1. A III. pontban foglaltakon túl, Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy Kártya megrendelése esetén a megállapodott Szállítás időpontjában (munkanapokon 8-16 óra között) a Kártya átvételére feljogosított alkalmazottja vagy megbízottja a Szállítási helyként megjelölt címen tartózkodjon. Amennyiben a szállítás napján az átvételre jogosult személyek nem tartózkodnak a szállítási címen, Ügyfél köteles a Kártyák átvételére feljogosított személy helyettesítéséről gondoskodni úgy, hogy (i) cégjegyzékben szereplő személy által (ii) vagy Ügyfél belső eljárásrendje szerint beszerzett jóváhagyás útján két tanúval ellátott meghatalmazással ad jogosultságot a Kártyák átvételére a helyettes(ek) részére. Amennyiben a Kártyákat a Programgazda megbízottja a Szállítási helyként megjelölt címen az Ügyfélnek felróható okból nem tudja átadni, úgy az Ügyfél ismételt szállítást kérhet, mely esetben Programgazda jogosult külön Szállítási díjat felszámítani függetlenül attól, hogy a meghiúsult Szállítás alkalmával felszámított-e Szállítási díjat vagy sem.
2. Az Ügyfél a Megrendelés leadását és a Díjbekérő szerinti ellenérték kiegyenlítését követően az adott Megrendeléstől elállni nem jogosult. Ilyen esetekben jelen ÁSZF VI.9. és VI.10. pontjában (Téves feltöltés, egyenlegátvezetés) foglaltak az irányadók.
3. Az Ügyfél köteles a cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma megváltozásáról, továbbá a kapcsolattartóinak (aláírásra jogosult vezető, ügyintézők) elérhetőségeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 5 munkanapon belül vagy legkésőbb a következő Megrendelés leadását megelőző 48 órával, amelyik a kettő közül a korábbi, Programgazdát írásban, a megváltozott adatok ugyfelszolgalat-hu@edenred.com címre történő megküldésével értesíteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen következményért, ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, Programgazdát nem terheli felelősség.
4. Az Ügyfél vállalja és szavatolja, hogy minden leendő Kártyabirtokost a rendelés leadása előtt igazolható módon tájékoztat a Szolgáltatással kapcsolatos személyes adatkezelésekről az Adatkezelési tájékoztató átadásával. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy Kártyát vagy Társkártyát csak azon természetes személyek részére rendel meg a Programgazdától, akik részére az Adatkezelési tájékoztatót rendelkezésre bocsátotta.
5. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok adattartalmának hiányos kitöltése miatt az érintett Kártyabirtokosnak vagy a Programgazdának bármilyen kára keletkezne, úgy azokért az Ügyfél teljes körűen helytállni köteles.
6. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy csak azon személyek részére rendel Edenred Juttatási Kártyát, akik részére a megrendelést követő 180 napon belül feltöltést teljesít. Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségvállalásának nem tesz eleget, úgy Programgazda jogosult Kártyánként éves díjat felszámítani. Az Éves kártyadíj mértéke a jelen ÁSZF 6. számú mellékletében kerül meghatározásra.
7. Az Ügyfél köteles a Kártyabirtokosait az Ügyfélnél szokásos, de igazolható módon tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben foglalt, őket érintő feltételekről, rendelkezésekről. Ennek elmaradásából a Programgazdát és a Kibocsátót semmilyen felelősség nem terheli. Az Ügyfél köteles továbbá a Kártyák Kártyabirtokosok részére történő átadása során igazolható módon a Kártyabirtokos ÁSZF-et és a Díjszabási tájékoztatót a Kártyabirtokos, Társkártyabirtokos rendelkezésére bocsátani.
8. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott esetekben a Kibocsátó köteles ügyfél-átvilágítást végezni a Kártyabirtokos tekintetében. A Kártyabirtokos a rá vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF-ben vállalja, hogy kötelezően részt vesz a Kibocsátó vagy jogszerűen kijelölt megbízottja által elvégzendő pénzmosási ügyfél-átvilágításban. A Kártyabirtokos a rá vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF-ben vállalja és tudomásul veszi, hogy az ügyfél-átvilágítás befejezéséig a Kibocsátó és a Programgazda a Kártyát nem aktiválja vagy jogosult a Kártyát ideiglenesen blokkolni, és azzal kapcsolatos szolgáltatását felfüggeszteni. A Kártyabirtokosra vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF 15. pontjában kikötött, Kibocsátóra és Programgazdára vonatkozó felelősségkizárások és -korlátozások szintén vonatkoznak a kötelező ügyfél-átvilágítás befejezéséig történő ideiglenes kártyablokkolásra, továbbá a Kibocsátó és a Programgazda ezen intézkedése semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek sem az Ügyfél, sem a Kártyabirtokos tekintetében. Az Ügyfél vállalja, hogy ezen ügyfél-átvilágítással kapcsolatos követelményekről tájékoztatja a Kártyabirtokosokat és a lehető legteljesebb mértékig együttműködik a Kibocsátóval és a Programgazdával.
9. Az Ügyfél vállalja, tájékoztatja a Kártyabirtokosokat, hogy a Kibocsátó és a Programgazda mindaddig nem tud a Kártyabirtokos felé Edenred Kártya Szolgáltatást nyújtani, amíg a Kártyabirtokos nem köt elektronikusan szerződést a Kibocsátóval. A Kibocsátó és a Programgazda nem felelős azért, ha azért nem tud szolgáltatást nyújtani a Kártyabirtokosnak, mert a Kártyabirtokos nem kötött elektronikusan szerződést a Kibocsátóval.
10. Az Ügyfél vállalja, tájékoztatja a Kártyabirtokosokat, hogy a Kibocsátó 2019. szempemberértől nem engedélyezi az online/elektronikus fizetési műveleteket azon Kártyák tekintetében, ahol a Kártyabirtokos nem adta meg a mobil telefonszámát az online/elektronikus fizetési műveletek Erős ügyfél-hitelesítésének elvégzésére vagy nem írja be az SMS-ben érkezett kódot, amelyet az Erős ügyfél-hitelesítés során kapott.

1. A Kibocsátó és a Programgazda a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésére jogosult alvállalkozókat bevonni. A Kibocsátó és a Programgazda az alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.
2. A Kibocsátó és a Programgazda lehetővé teszi a Kártyabirtokos számára, hogy az Edenred Juttatási Kártya felhasználása révén a mindenkori aktuális egyenleg erejéig a hatályos jogszabályoknak megfelelően terméket vásárolhasson vagy szolgáltatást vehessen igénybe az Elfogadóhelyeken és a Mastercard Elfogadóhely Matricával ellátott helyeken. A Kártya kizárólag azokon az Elfogadóhelyeken használható, amelyek a Programgazdával vagy a Mastercard International Incorporateddel szerződéses viszonyban állnak, vagy ahol a Kártya elfogadását Programgazda a Kártyaelfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért, vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. A Kártya jogszerű felhasználása az adott tranzakciót lebonyolító Kártyaelfogadó, illetve a Kártyabirtokos felelőssége. A Kibocsátó és a Programgazda a felhasználás jogszerűségével kapcsolatos ellenőrzésre nem jogosult, így az Elfogadóhely, illetve a Kártyabirtokos esetleges jogszerűtlen magatartásáért a Kibocsátót és a Programgazdát helytállási kötelezettség semmilyen irányba nem terheli.

1. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kibocsátó és a Programgazda Megrendelésből fakadó kötelezettségei teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél az adott Megrendelésre vonatkozó fizetési kötelezettségét az ÁSZF-ben foglaltak szerint maradéktalanul teljesítse.
2. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kibocsátó és a Programgazda az ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a mindenkor hatályos ÁSZF szerinti díjakat és költségeket számíthatja fel. A díjak és költségek 6. számú mellékletben foglaltak szerint történő indexálása és ott meghatározott mértéken belüli módosítása nem minősül az ÁSZF módosításának.
3. A Kibocsátó a Kártya Elektronikus Pénzzel való feltöltéséért kártyafeltöltésenként a feltöltés névértékére számítva Szolgáltatási díjat számíthat fel. Ezen felül az Ügyfél által a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos részére megrendelt Edenred Juttatási Kártya előállításának ellenértékeként Kártyánként Kártyadíjat (Társkártyadíjat) számíthat fel. A Szolgáltatási díj a Juttatási kártya szerződésben kerül meghatározásra, míg a Kártyadíj mértékét jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza.
4. A Programgazda az Ügyfél által a Kártyabirtokos részére megrendelt Kártyák kiszállításáért Szállítási díjat számíthat fel. A Szállítási díj mértékét jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza.
5. Az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére kizárólag elektronikus számla (e-számla) kerüljön kibocsátásra. A Programgazda az e-számlákat automatikus úton kizárólag az edenred@szamlakozpont.hu e-mail-címről küldi az Ügyfél részére a szerződéses adatlapon (ÁSZF 3. számú melléklet: Juttatási kártya szerződés) meghatározott és az Ügyfél által megadott e-mail-címre.

Kártya érvényessége, lejáró kártyák

6. A Kártya érvényessége a kibocsátástól számított 5 év. A Kártya lejáratának hónapja és éve a Kártya előlapján található. A Kártya a lejárati hó utolsó nap 24. órájának végéig érvényes.
7. A Programgazda a Kártya lejáratát megelőző 6 héttel elektronikus úton írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek a lejáró, de még aktív kártyákról. Az értesítés tartalmazza a Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítását lehetővé tévő adatokat. Az Ügyfél köteles a fenti értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül elektronikus úton írásban jelezni, hogy mely Kártyák megújítását kéri. A Programgazda a lejáró Kártyák megújításáért Kártyaújragyártási díjat számít fel. A Kártyaújragyártási díj mértékét a jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kártyabirtokos igényli a Kártya újragyártását akkor a Kártyabirtokos által igényelt Kártya után járó Kártyaújragyártási díjat is megfizeti. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Kibocsátó a rendszerében rögzített, Ügyfélhez tartozó lejáró Kártyákat a Kártya érvényességének lejárta után zárolja. A Kártyabirtokos a Kártya érvényességének lejáratát követő 6 évig kérheti az Elektronikus Pénz visszaváltását.

Kártya letiltása, kártyacsere

8. Kártya elvesztése, ellopása vagy rongálódása esetén a Kártyák a Programgazda weboldala (www.edenredkartya.hu) online ügyintézési felületén és a mobilalkalmazásban a nap 24 órájában letilthatók a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltak szerint. Aktivált Kártya letiltására kizárólag a Kártyabirtokos jogosult. A Programgazda vállalja, hogy az Ügyfél www.edenredonline.hu felületen leadott cserekártya megrendelése esetén – az adott Kártya bejelentett eltűnését vagy ellopását, illetve Kártyabirtokos által történő letiltását és az Ügyfél megrendelését követően -, a Kártyát újragyártja, a pótolt Kártya letiltáskori egyenlegét az új Kártyán teljes egészében elérhetővé teszi. A Programgazda az Ügyfél által a Kártyabirtokos részére megrendelt csere Edenred Juttatási Kártya ellenértékeként, illetve az eltűnt vagy ellopott Kártya újragyártása esetén Kártyánként Kártyaújragyártási díjat számíthat fel, melynek mértéke jelen ÁSZF 6. számú mellékletében kerül rögzítésre.

Téves feltöltés, egyenlegátvezetés

9. Az Ügyfél az általa elutalt és feltöltésre került összeget kizárólag abban az esetben igényelheti vissza, amennyiben az Ügyfél által megjelölt Kártyák még nem kerültek aktiválásra, azonban az Ügyfél által megfizetett Szolgáltatási, Szállítási és Kártyadíjak nem kerülnek visszatérítésre. Az Ügyfél a feltöltött összeg visszaigénylését a jelen ÁSZF 7. számú mellékletében szereplő, az Ügyfél által kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ’Kérelem kártyaegyenleg jóváírására’ nyomtatvány Programgazda részére történő megküldésével kezdeményezheti. A Programgazda az egyenleg jóváírása tekintetében kezelési költséget számít fel, amelynek mértékéről a 6. számú melléklet rendelkezik. Felek rögzítik, hogy a Programgazda a jelen pontban foglalt esetekben kizárólag az Ügyfél írásbeli kérésére jár el, ennek megfelelően semmilyen felelősség nem terheli a jóváírásból származó esetleges Ügyfél és Kártyabirtokos közötti vitás kérdésekkel kapcsolatosan. A fenti feltételek teljesülése esetén a kezelési költséggel csökkentett összeg a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatvány Programgazda által történő kézhezvételét követő 30 napon belül Ügyfél számláján jóváírásra kerül.
10. A Programgazda lehetőséget biztosít az Ügyfél által tévesen elutalt és feltöltésre került összegek Kártyák közti egyenlegének átvezetésére jelen ÁSZF 8. számú mellékletében szereplő, az Ügyfél által kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ’Kérelem kártyaegyenleg átvezetésére’ nyomtatvány Programgazda részére történő megküldésével. Átvezetés kizárólag egyazon Ügyfél Kártyái, valamint azonos juttatási programhoz tartozó azonos kártyatípusok közöttt teljesíthető. A Programgazda az Ügyfél által kezdeményezett egyenlegátvezetések tekintetében kezelési költséget számít fel, amelynek mértékéről a 6. számú melléklet rendelkezik. A Programgazda az Ügyfél által megjelölt Kártyákon az átvezetést a rendelkezésre álló összeg erejéig teljesíti. Felek rögzítik, hogy a Programgazda a jelen pontban foglalt esetekben kizárólag az Ügyfél írásbeli kérésére jár el, ennek megfelelően semmilyen felelősség nem terheli az átvezetésből származó esetleges Ügyfél és Kártyabirtokos közötti vitás kérdésekkel kapcsolatosan. A fenti feltételek teljesülése esetén a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány Programgazda által történő kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor a Kártyák közti átvezetésre.
11. A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható. A Kártyabirtokos halála esetén az egyenleg a hagyaték részét képezi, melynek örökösök közötti pénzbeli megosztására a hagyatékátadó végzésben foglaltak az irányadóak. A Kártyabirtokos haláláról az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Programgazdát, aki a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Kártyájához tartozó Társkártyák használatát is. A Kibocsátó és a Programgazda fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tudomást szerez a Kártyabirtokos haláláról, akkor a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Kártyájához tartozó Társkártyák használatának felfüggesztését is. A Kártyabirtokos halála és a Kibocsátónak és a Programgazdának a Kártyabirtokos haláláról történő tudomásszerzése közötti időszakban történt, a Kártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos minden felelősség az örökös(öke)t terheli. Az örökös(ök) köteles(ek) a Programgazda vagy a Kibocsátó felé megfelelően igazolni (így különösen halotti anyakönyvi kivonat másolata, az örökös személyigazolvány és lakcímkártya másolata, kiskorú örökös esetén szükség szerint a gyámhatóság végzése és a hagyatékátadó végzés, melyben szerepel a Kártya összege, mint hagyaték) a hagyatéki eljárás lezártát, mely igazolás(ok) kézhezvételét követő 90 napon belül a hagyaték a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerint az örökös(ök) részére Kártya formájában kerül átadásra.

1. Amennyiben az Ügyfélnek, a Kártyabirtokosnak a Kártya működésével kapcsolatos észrevétele merül fel, azt a Programgazda által biztosított telefonos Ügyfélszolgálaton jelezheti:
Edenred Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 413 3333 (nyitvatartás a www.edenred.hu honlapon érhető el).
Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére a +36 1 382 4000-es telefonszámon (Edenred Kártyainformációs Vonal).

Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a www.edenredkartya.hu oldalon a nap 24 órájában letilthatóak. Ugyanitt szintén a nap 24 órájában használható az Elfelejtett PIN-kód funkció.
Az Edenred által nyújtott Szolgáltatás további részleteiről (telefonszámok, elérhetőségek, nyitvatartási idő, stb.) a Programgazda a www.edenredkartya.hu vagy www.edenred.hu honlapon ad tájékoztatást.

1. A Kibocsátó és a Programgazda a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához (kártyarendelés, kártyafeltöltés, kártyamegújítás, stb.) szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
2. A Kártyabirtokosok személyes adatára vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
3. A Felek megállapodnak, hogy a Programgazda a Szolgáltatásainak nyújtásával összefüggő személyes adatok kezelése tekintetében a Programgazda és az Ügyfél is adatkezelőnek minősülnek. Pontosabban, a Programgazda a személyes adat Ügyféltől való beérkezésének időpontjától kezdődően minősül Adatkezelőnek. A Felek kötelesek megfelelni a GDPR-ból és más vonatkozó jogszabályokból fakadó olyan kötelezettségeiknek, amelyek alkalmazandók ezen ÁSZF keretében végzett adatkezelésekre. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes megállapodást az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza.

1. Jelen ÁSZF 2019. szeptember 1. napján lép hatályba és elválaszthatatlan részét képezi valamennyi, a jelen ÁSZF alapján létrejött Edenred Juttatási Kártya kibocsátására és Elektronikus Pénzzel való feltöltésére megkötött szerződésnek, illetve Megrendelésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés aláírását megelőző, akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat a szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és a vonatkozó szerződés az irányadó.
2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.edenred.hu oldalon kerül közzétételre.
3. Programgazda jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Amennyiben Ügyfél az ÁSZF hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy az ÁSZF módosítások az Ügyfél által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. Az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott Megrendeléseket is, a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.
4. Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – Felek írásban, egyedi szerződésben térhetnek el egyező akarattal.
5. Felek között a jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben kapcsolattartás az egymás tudomására hozott elérhetőségeken szóban (élőszóban, telefonon), e-mailen vagy írásban történhet. Az e-mail útján közölt kommunikáció nem minősül írásbeli kommunikációnak, ide nem értve az e-mailen tett és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot. Tértivevénnyel feladott küldemény az átvétel megtagadása esetén a megtagadás napján, a „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett küldemény az első kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapon, míg a címzett adatközlésének hibájából adódó „címzett elégtelen” jelzéssel visszaérkezett küldemény a feladástól számított 10. munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Programgazda vagy a Kibocsátó a Magyar Posta Zrt.-t vagy futárszolgálatot vesz igénybe, akkor Ügyfél nem hivatkozik arra, hogy Ügyfél nem kapott értesítést az igénybevett szolgáltató általi kézbesítés megkísérlésének sikertelenségéről.

1. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben. A szerződés lényegi rendelkezésének súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedett Fél a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország más vonatkozó jogszabályai az irányadóak.
3. Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
4. Felek közötti szerződés alkalmazásában kizárólag akkor minősül írásba foglaltnak valamely (jog)nyilatkozat, ha azt a nyilatkozó aláírta.
5. Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. Felek valamennyi képviselője a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek és dokumentumok teljesítése az Ügyfél számára érvényes és az Ügyfelet kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan.
6. A Felek közötti szerződés szerinti Szolgáltatások oszthatónak minősülnek.
7. Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik.
8. Ügyfél a szerződés szerinti jogait kizárólag Programgazda előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.
9. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 16.

Jelen ÁSZF-hez 9 darab melléklet tartozik, amelyek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: Kártyarendelés és kártyafeltöltés adattartalma
2. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
3. számú melléklet: Juttatási kártya szerződés
4. számú melléklet: Személyes adatok megosztárásról és továbbításáról szóló megállapodás
5. számú melléklet: Kártyabirtokos ÁSZF
6. számú melléklet: Díjszabási tájékoztató
7. számú melléklet: Kérelem kártyaegyenleg jóváírására
8. számú melléklet: Kérelem kártyaegyenleg átvezetésére
9. számú melléklet: Üzlettípusokhoz tartozó MCC kódok

Programgazda fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékleteket egyoldalúan módosítsa. Programgazda a mindenkor hatályos mellékleteket a www.edenred.hu honlapon teszi elérhetővé az Ügyfelek, valamint a Kártyabirtokosok számára.

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 16.

Kártyarendelés – megrendelő állomány adattartalma:

 •  Kártyabirtokos családi neve
 • Kártyabirtokos utóneve
 • Kártyán szereplő név (max. 21 karakter)
 • Születési idő
 • Állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám)
 • Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám)
 • Kártyabirtokos e-mail-címe
 • Kártyabirtokos mobiltelefonszáma
 • Feltöltendő összeg
 • Ügyfél szállítási címe

Kártyafeltöltés – megrendelő állomány adattartalma:

 • Kártyabirtokos családi neve
 • Kártyabirtokos utóneve
 • Kártya szériaszáma
 • Kártyafeltöltési érték

Adatkezelési tájékoztató


Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926, elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat-hu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; adatkezeléssel kapcsolatos információk a honlapon: https://adatvedelem.edenred.hu/adatkezelesi-tajekoztato/; telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, továbbiakban: Programgazda) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybevevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

1. Adatkezelés bemutatása


A Programgazda munkáltatók (továbbiakban: Ügyfél) részére szolgáltatásokat nyújt, melynek keretében a PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja, székhely: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK; továbbiakban: Kibocsátó) és a Programgazda az Ügyfelek munkavállalói részére (továbbiakban: Kártyabirtokos/Érintett) nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott plasztikkártyát biztosít, mely Kártya a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható.

A Kibocsátó és a Programgazda kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ennek érdekében mindenkor ügyelnek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési tájékoztató információt nyújt többek között a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklámcélú adatkezelés során történő személyes adatok kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken az Érintett választ kaphat a Kibocsátó és a Programgazda adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

Programgazdának az Ügyfél részére nyújtott Szoltáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Programgazda
Adatkezelés célja Az Ügyfél ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése: a Kártyabirtokossal való szerződéskötés, Kártya előállításával, valamint a kártyafeltöltéssel és -használattal kapcsolatos ügyintézés
Adatkezelés jogalapja Érintett érdekeit szolgáló szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Érintett munkahelye; Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és e-mail-címe
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig).
Adatfeldolgozók PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK)

adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleglekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltés, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, tranzakciók feldolgozása

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)

adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos Szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)

adatfeldolgozás célja: kártyagyártás

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

__________________
¹A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete – általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

 

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; számlatörténet; Érintett munkahelye; Érintett bankszámlaszáma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)

adatfeldolgozás célja: az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)

adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)

adatfeldolgozás célja: kártyagyártás

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

Kibocsátónak a Kártyabirtokosok ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó 
Adatkezelés célja Kártyabirtokosokkal kapcsolatos ügyfél-átvilágítási és ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és Pmt. 7-11.§
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata
Adatkezelés időtartama Edenred Kártya Szolgáltatás megszűnését követő 8 év
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),

adatfeldolgozás célja:az ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés.

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

 

Programgazdának a marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Programgazda
Adatkezelés célja Marketing / reklám üzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

2. Fogalmak


A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek az Edenred Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Kártyabirtokos ÁSZF-ben használt fogalmakkal. Az Adatkezelési tájékoztató könnyebb értelmezése érdekében néhány fogalmat megismételünk az alábbiakban:

2.1.1. Edenred Kártya vagy Kártya: olyan, nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott plasztikkártya, amelyen Elektronikus Pénz kerül nyilvántartásba vételre, amelynek ellentételezése az Ügyfél által előzetesen a Kibocsátó részére e kártyához kapcsolódóan átutalt összeg, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható. A Kártyára vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a Társkártyára is.

2.1.2. Edenred Kártya Szolgáltatás: a Kibocsátó által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a Kártyabirtokos ÁSZF szerint a Kártyabirtokos részére nyújtott összetett szolgáltatás.

2.1.3. Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

2.1.4. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2.1.5. Kártyabirtokos: az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy, aki részére a Kártya kibocsátásra kerül, és aki a Kibocsátóval a Kártyabirtokos ÁSZF szerint szerződést köt.

2.1.6. Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy Edenred Elfogadóhely Matricát.

2.1.7. Kibocsátó: a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, elektronikus-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete).

2.1.8. Programgazda: az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.

2.1.9. Szolgáltatás: a Programgazda által a Kártya megrendelésével, feltöltésével, szállításával és felhasználásával összefüggésben a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás.

2.1.10. Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Kártyát nyújtja.

3. Érintett


Az Érintettek közé tartoznak a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait megrendelő munkáltató (Ügyfél) munkavállalói (Kártyabirtokos), és – erre irányuló külön megrendelés esetén – a Társkártyabirtokosok (továbbiakban: Érintett).

4. A személyes adatok Kibocsátó és Programgazda általi megismerésének forrásai


A Kibocsátó és a Programgazda az Érintett személyes adatainak egy részét – a szolgáltatás sajátosságaira tekintettel – nem közvetlenül az Érintettől, hanem az Érintett munkáltatójától (Ügyfél) adattovábbítás útján szerzi be a munkáltató általi Megrendeléssel egyidejűleg. Azonban a Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti szerződés megkötésekor, valamint az ügyfél-átvilágítás és azonosítás során közvetlenül az Érintettől is kérnek olyan személyes adatokat, amelyek az ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez és a Kártyával kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, míg a Megrendelés leadásához nem szükségesek.

5. Adatkezelés jogalapja


5.1. A Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Programgazda és az Ügyfél között – az Érintett munkavállalók részére megrendelt kártyák tekintetében – létrejött szerződés (Ügyfél ÁSZF) alapján az Érintett érdekét szolgáló szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

5.2. Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Kibocsátó és az Érintett között létrejött szerződés (Kártyabirtokos ÁSZF) teljesítése: a Kártya aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyához való rendelése, feltöltése, használata, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg a Kibocsátónak az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait. A Kibocsátó és az Érintett közötti szerződéssel kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Kibocsátó az adatkezelő.

5.3. Kibocsátónak a Kártyabirtokosok ügyfél-átvilágítással és ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelésének jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pm.t) 7-11. §]. Az ügyfél-átvilágítással és az ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Kibocsátó.

5.4. Programgazda reklám küldése céljából történő adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. Érintett a reklám küldéséhez adott hozzájárulását Programgazda honlapján vagy az Edenred mobilalkalmazásában teheti meg.


6. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama


6.1. Az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.1.1. 6.1.1. Programgazda mint adatkezelő az Ügyfél ÁSZF teljesítése, azaz az Ügyfél részére történő Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– Kártyán szereplő név (max. 21 karakter)
– Születési idő;
– Állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám);
– Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám);
– Érintett e-mail címe;
– Érintett mobiltelefonszáma;
– Feltöltendő összeg;
– Kártya szériaszáma;
– Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely;
– Érintett munkahelye
– Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és e-mail-címe

6.1.2. Programgazda mint adatkezelő a személyes adatokat a Kártyabirtokossal való szerződéskötés, Kártya előállításával, valamint a kártyafeltöltéssel és -használattal kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben kezeli.

6.1.3. Programgazda az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

6.2. A Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.2.1. Kibocsátó mint adatkezelő a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése, azaz a Kártyabirtokos részére történő Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
– Érintett családi neve ;
– Érintett utóneve;
– Kártyán szereplő név, (max. 21 karakter);
– Születési idő;
– Állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám);
– Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve,
közterület jellege, házszám);
– Érintett e-mail címe;
– Érintett mobiltelefonszáma;
– Feltöltendő összege;
– Kártya szériaszáma;
– Tranzakció adatai.
– Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely;
– Számlatörténet;
– Érintett munkahelye;
– Érintett bankszámlaszáma.

6.2.2. Kibocsátó a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (Ederned Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

6.3. Kártyabirtokos ügyfél-átvilágítás és ügyfél-azonosítás céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.3.1. A Kibocsátó a jogi kötelezettségének (ügyfél-átvilágítás és ügyfél-azonosítás) teljesítése céljából az alábbi adatokat kezeli:
– Érintett családi neve;
– Érintett utóneve;
– Érintett születési családi neve;
– Érintett születési utóneve
– Érintett  állampolgársága,
– Érintett születési helye és ideje;
– Érintett  anyja születési neve
– Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye
– Érintett azonosító okmányának típusa
– Érintett azonosító okmányának száma
– Érintett képmása
– Érintett okmányainak másolata

6.3.2. Kibocsátó a jogi kötelezettségének teljesítése céljához szükséges időtartamig, azaz az Edenred Kártya Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 8 évig kezeli az Érintett adatait.

6.4. Marketing és reklámtevékenység céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.4.1. Reklámcélú adatkezelés során Programgazda a saját, valamint az Edenred csoport és az Elfogadóhelyek termékeivel, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben az Érintett hozzájárulása alapján az Érintettnek reklámot küld telefonos úton (SMS) vagy elektronikus levelek, illetve push notifications (mobilkészülékeken felugró üzenetek) útján.

6.4.2. Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat:
– Érintett családi neve;
– Érintett utóneve;
– Érintett e-mail címe;
– Érintett mobiltelefonszáma;

6.4.3. Programgazda a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

6.4.4. Programgazda a reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban az erre vonatkozó jelölő négyzet bejelölésével tudja megadni. Hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a megadott e-mail-címére küldött marketinglevél alján található leiratkozó link segítségével

7. Adatfeldolgozás


A Kibocsátó és a Programgazda az Érintett adatait a Szolgáltatás és az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben, a kártyahasználattal összefüggésben, az Edenred cégcsoport tagjai és szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra.

7.1. A Szolgáltatás és az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing és reklámcélú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybevett, a Kibocsátó és a Programgazda szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók:

 • Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),
  adatfeldolgozás célja: az ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés, az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás
 • PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK)
  adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleglekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltés, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, tranzakciók feldolgozása
 • Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
  adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support
 • Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország)
  adatfeldolgozás célja: kártyagyártás
 • Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)
  adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység
 • Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)
  adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
  adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése, az Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, Edenred mobilalkalmazás frissítés) kiküldése


8. Adattovábbítás harmadik országba


A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp az USA-EU adatvédelmi keretmegállapodás alapján létrehozott úgynevezett Privacy Shiled (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) minősítéssel rendelkezik, ami megfelelő szintű védelmet biztosít, ezért a GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján személyes adatok továbbíthatóak a részére.

9. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak


9.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor a Kibocsátó és a Programgazda törli az Érintett adatait.

9.2. A Kibocsátó és a Programgazda gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében, biztosítja továbbá, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

9.3. A Kibocsátó és a Programgazda az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen, és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

9.4. A személyes adatok megismerésére jogosult a Kibocsátó és a Programgazda, a Kibocsátó és a Programgazda olyan munkakörben alkalmazott munkavállalói, akik a kártyahasználattal összefüggő ügyeket intézik, az Edenred cégcsoport tagjai, valamint a Kibocsátó és a Programgazda szerződő partnerei.

9.5. A Kibocsátó és a Programgazda biztosítja az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljes körű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként a Kibocsátó és a Programgazda vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

____________________________________
² Az Edenred csoport mindenkori tagjai a www.edenred.hu oldalon érhetőek el.
³ Az Edenred jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatkezelőket igénybe venni. Az adatkezelők mindenkori listája a www.edenredkartya.hu weboldalon érhető el.

10. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek


10.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Kibocsátó és a Programgazda tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
– arról, hogy Érintett mely személyes adatait kezelik,
– az adatkezelés céljairól,
– azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatok átadásra kerülnek,
– az adatkezelés időtartamáról,
– a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

10.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

10.3. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

10.4. Az Érintett kérésének megfelelően a személyes adata módosításra, pontosításra kerül. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít a Kibocsátó és/vagy a Programgazda [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett hozzáférési jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail-címre küldött elektronikus levélben.

10.5. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda törli az Érintett személyes adatát. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Kibocsátó és/vagy a Programgazdára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek a személyes adatok. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

10.6. Az Érintett részére történő reklám közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát a Programgazda haladéktalanul törli a nyilvántartásból, és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozat mind postai úton – Programgazda székhelyére küldött levél útján -, mind pedig elektronikusan az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail-címre történő levélküldéssel megtehető, továbbá a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban is lehetőség van a hozzájárulás visszavonására [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg a Kibocsátó és/vagy a Programgazda ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
– ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
– ha a Kibocsátónak és/vagy a Programgazdának már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli az Érintett személyes adatait. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról a Programgazda és/vagy a Kibocsátó az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

10.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően a Kibocsátó és/vagy a Programgazda biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

10.9. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben a Kibocsátó és/vagy a Programgazda adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

10.11. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
– postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– telefonszám: +36 (1) 391 1400
– honlap címe: http://www.naih.hu.

10.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

11. Egyéb rendelkezések


11.1. Amennyiben Programgazda módosítja az ÁSZF-et és ez érinti az Adatkezelési tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail-címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

11.2. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

11.3. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

Hatályos: 2019. szeptember 1. napjától

Személyes adatok megosztárásról és továbbításáról szóló megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás)

Amely létrejött egyrészről az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., Cg.: 01-09-266926, adószám: 10884979-2-41, bankszámlaszám: 12001008-00164130-00800005, a továbbiakban: Edenred),

másrészről azon természetes vagy jogi személy között (a továbbiakban: Ügyfél), aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Juttatási Kártyát nyújtja.

TEKINTETTEL ARRA, HOGY:

Az Edenred és az Ügyfél szerződő feleknek (a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél) minősülnek az Edenred Juttatási Kártya szerződés, valamint az Általános Szerződési Feltételek az Edenred Juttatási Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására az Ügyfelek tekintetében (a továbbiakban: “ÁSZF”) szerint, a jelen Megállapodás az Edenred Juttatási Kártya szerződés megkötésével lép hatályba vagy az ÁSZF azon módosításának hatálybalepésétől hatályos, amelynek a jelen Megállapodás a mellékletét képezi.

A Felek megállapodnak annak érdekében, hogy megfeleljenek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR).

Jelen Megállapodás alkalmazásakor a “Személyes adat”, az “Adatkezelő”, az “Adatfeldolgozó”, az “Adatkezelés”, az “Érintett” és az “Adatvédelmi incidens” a GDPR 4. cikkében szereplő fogalommal értendő.

Jelen Megállapodás alkalmazásakor nagybetűvel jelölt kifejezések az ÁSZF-ben lévő meghatározásuk szerint értelmezendők.

1. Jelen Megállapodás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, melyek alapján a Felek személyes adatokat továbbítanak annak érdekében, hogy az Edenred az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújthassa. A Szolgáltatások nyújtása során az Edenred számára szükséges hozzáférni és kezelni az Ügyfél és az Ügyfél munkavállalóinak vagy partnereinek személyes adatait, úgy mint Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név; születési idő; állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Érintett munkahelye; Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve (a továbbiakban: Személyes adat).

2. A Felek megállapodnak, hogy az Edenred Szolgáltatásainak nyújtásával összefüggő Személyes adat kezelése tekintetében az Edenred és az Ügyfél mindketten Adatkezelőnek minősülnek. Pontosabban, az Edenred a Személyes adat Ügyféltől való beérkezésének időpontjától kezdődően minősül Adatkezelőnek. A Felek kötelesek megfelelni a GDPR-ból és más vonatkozó jogszabályokból fakadó olyan kötelezettségeiknek (a továbbiakban: Irányadó jog), amelyek alkalmazandók ezen Megállapodás keretében végzett adatkezelésekre.

3. Az Edenred kizárólag a jelen Megállapodás által rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti a Személyes adatokat, kivéve, ha az Ügyfél írásban más utasítást ad. Az Edenred köteles tájékoztatni az Ügyfelet, amennyiben véleménye szerint az Ügyfél által adott utasítás az Irányadó jog megsértésének a veszélyével jár. Ha az Edenred más célból tervezi kezelni a Személyes adatokat, felelős ezen adatkezelés jogszerűségéért, illetve azért, hogy teljesítsen minden, az Irányadó jog által előírt követelményt.

4. Valamennyi Fél köteles meghozni és fenntartani megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az Adatkezelés megfeleljen az Irányadó jognak, illetve biztosítania kell az Érintett jogainak védelmét. A Felek kötelesek olvasható formátumban vezetni a GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartást a másik Fél nevében végzett adatkezelésekről.

5. Minden Fél egyetért abban, hogy önállóan felelős azért, hogy az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatban az Irányadó jog által előírt valamennyi információt az Érintett rendelkezésére bocsásson. Az Edenred esetében ezen kötelezettség teljesítése akkor áll fenn, ha a szükséges információkat az Ügyfél kellő időben továbbítja az Edenred számára. Az Ügyfél szavatolja az Edenred számára, hogy:
(a) az Irányadó jognak és az ÁSZF IV.7. pontjának megfelelően tájékoztatta az Érintettet az adatkezelés körülményeiről, különösen azáltal, hogy átadja részükre az ÁSZF-et, az ÁSZF-hez 2. számú mellékletként csatolt Adatkezelési tájékoztatót és 5. számú mellékletként csatolt Kártyabirtokos ÁSZF-et, és
(b) tájékoztatja őket, hogy az adatkezelés jogalapja az Érintett érdekét szolgáló szerződés megkötése és teljesítése.
Az Ügyfél szavatolja, hogy az Edenred számára releváns, pontos és naprakész személyes adatokat továbbított és továbbít. Ennek értelmében az Ügyfél köteles mentesíteni a jogkövetkezmények alól az Edenredet, illetve kezelni az abból származó jogi igényeket, ha az Ügyfél jogellenesen továbbítja a Személyes adatokat az Edenred számára.

6. Az Edenred felelős és köteles az ÁSZF szerint megfelelően megválaszolni és intézkedni az általa nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban az Érintett joggyakorlására irányuló kérelmeit, így különösen a személyes adatokhoz való hozzáférés jog gyakorlását, azok módosítására irányuló kérelmét vagy a tiltakozási jog gyakorlását.

7. A Felek kötelesek saját költségükön meghozni és fenntartani megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az olyan szintű adatbiztonság garantálása érdekében, mely a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés során felmerülő kockázatokhoz, így különösen a Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből eredő kockázatokhoz igazodik. Az Edenred kizárólag azon munkavállalói, megbízottjai számára teheti hozzáférhetővé a Személyes adatokat, akiknek a Szolgáltatás nyújtásához erre szükségük van, és akik a titoktartási és adatvédelmi kötelezettségüket betartva teljesítik a kötelezettségüket, vagy akik jogszabály által előírt titoktartás hatálya alatt állnak.

8. Valamennyi Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet arról, ha tudomást szerez az Edenred által nyújtott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Adatvédelmi incidensről. Az adott Fél köteles tájékoztatni az Adatvédelmi incidensről az illetékes felügyeleti hatóságot és/vagy – az Adatvédelmi incidens körülményeitől függően – az Érintetteket. A Felek kötelesek minden esetben jóhiszeműen kezelni ezeket az eseteket és korlátozni az Érintettkre nézve fennálló lehetséges következményeket.

9. Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza az Edenredet arra, hogy alvállalkozót vegyen igénybe a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése során. Alvállalkozó igénybevétele esetén az Edenred szavatolja, hogy:
(a) az alvállalkozó az Irányadó jognak megfelelően jár el
(b) továbbra is felelősséggel tartozik azokért a kötelezettségekért, amelyek tekintetében alvállalkozót vett igénybe
(c) az Ügyfél írásbeli kérelmére az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az adatfeldolgozók listáját.
Az Ügyfél emellett kifejezetten felhatalmazza az Edenredet arra, hogy az Irányadó jog követelményeivel összhangban a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található adatfeldolgozónak átadja (így például az Edenred modellszerződést köthet az adatfeldolgozóval vagy hivatkozhat valamely kötelező erejű uniós jogszabályra).

10. Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza az Edenredet arra, hogy az Érintettek részére a Kártyabirtokos ÁSZF alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítése érdekében az Edenred továbbítsa az adatokat a Kibocsátó részére, aki az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végzi, és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásosokat nyújtja az Érintettek részére mint önálló adatkezelő. Az Edenred szavatolja, hogy a Kibocsátó az Irányadó jognak megfelelően jár el.

11. A Szolgáltatások nyújtásának megszűnése vagy megszüntetése estén az Edenred köteles törölni a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos személyes adatokat és azok bármely másolatát, kivonatát, vagy köteles valamennyi kezelt Személyes adatot visszaküldeni az Ügyfél és/vagy az Érintett részére és törölni azok minden létező másolatát és kivonatát. A fentiek ellenére az Edenred jogosult a Személyes adatok másolatát megőrizni, ha ezt előírja számára az alkalmazandó jogszabály, feltéve, hogy a Személyes adat más célból jogszerűen kezelhető, vagy ha a megőrzés szükséges a Megállapodásban meghatározott jogok védelme és érvényesítése szempontjából (pl. jogi eljárás, kötelező vizsgálat lefolytatása vagy más hasonló esetek).

Kártyabirtokos ÁSZF – Edenred Juttatási Kártya program
Hatályos 2019. szeptember 1-jétől

Kártyája használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et. Az alábbi információk az Ön Kártyájának Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazzák és Önnek a Kibocsátóval fennálló jogviszonyát szabályozzák. A többes szám első személyű megfogalmazások a Kibocsátóra utalnak. A Kártya használatával Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. Az ÁSZF értelmezésével kapcsolatban, ill. ha annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal az ÁSZF 19. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.

1. DEFINÍCIÓK
Aktiválás: a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az IOS-en és Androidon elérhető Edenred mobilalkalmazással elvégzett művelet, amely során a Kártyabirtokos a számára kibocsátott Kártya használatához szükséges regisztrációs folyamatot el tudja végezni, és a Kibocsátó által kiküldött egyedi szerződéskötési kód megadásával Szerződést köt, valamint elvégzi az ügyfél-átvilágításhoz szükséges lépéseket.
Díj: a Kártyával kapcsolatosan a Kártyabirtokost terhelő, jelen ÁSZF 10. pontjában szereplő díjak és költségek.
Edenred Elfogadóhely Matrica: az Edenred logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
Edenred mobilalkalmazás: a Programgazda Edenred mobilalkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a Kártyabirtokosok Szerződést kössenek, aktiválják a Kártyát és elektronikus formában regisztrálhassák az Edenred Kártyáikat, illetve nyomon követhessék személyes kiadásaikat.
Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.
Erős ügyfél-hitelesítés vagy EÜH: az Európai Unió belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második (2015/2366/EU) irányelve, az úgynevezett PSD2 irányelv, 2019 szeptemberétől kötelezővé teszi az erős ügyfél-hitelesítést, amelynek célja többek között az online/elektronikus fizetési műveletek biztonságosabbá tétele. Ennek keretében minden Kártyabirtokosnak meg kell adnia a telefonszámát, amelyre a Szolgáltató minden online/elektronikus fizetési művelet kezdeményezésekor egyedi kódot küld, és ezen kódot a Kártyabirtokosnak az online/elektronikus fizetési művelet jóváhagyásához be kell írni a megfelelő online felületen.
Érintéses fizetés: olyan fizetési mód, amely a Kártyabirtokosok részére lehetővé teszi a fizetést a Kártya POS terminál olvasójához történő hozzáérintésével. Az 5.000 forintot meg nem haladó tranzakciók esetében PIN-kód megadását nem igényli.
Ft: magyar forint, Magyarország hivatalos pénzneme.
Inaktivitás: amennyiben a Kártyára 12 hónap időtartam alatt feltöltés nem érkezik, vagy a Kártyát vásárlásra nem használják.
Kártya: a Szerződés keretében az Ügyfél ÁSZF szerint az Ön részére kiállított minden Kártya (Kártyák).
Kártyaszám: az Ön Kártyájának elülső oldalán található 16 jegyű szám.
Kártyabirtokos: a Kibocsátó és a Programgazda által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy.
Kibocsátó: a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, e-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete).
Mastercard Elfogadóhely Matrica: a Mastercard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
Mastercard International Incorporated: a Mastercard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy az Edenred Elfogadóhely Matricát.
PIN: személyes azonosítószám, PIN-kód.
POS: értékesítési hely.
Program: a Juttatási Kártyaprogram, melynek keretében a Kártya az Ön részére kibocsátásra került.
Programgazda: az Edenred magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, neve: Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.,) a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
Rendelkezésre álló egyenleg: az Ön Kártyája tekintetében felhasználás céljára még rendelkezésre álló fedezet értéke.
Számla: az Ön Kártyájához rendelt, az elérhető pénzösszeget nyilvántartó funkció (nem betéti, megtakarítási vagy egyéb bankszámla).
Szerződés: a Kártyabirtokos által kitöltött elektronikus nyomtatvány, annak Kibocsátó általi elfogadása, valamint azt követően a Kibocsátó által kiküldött egyedi szerződéskötési kód megadása, valamint azt követően az Aktiválással létrejövő szerződés, amelynek feltételeit a jelen Kártyabirtokos ÁSZF tartalmazza, ill. annak időről időre kiadott új változatai.
Teljes levonandó összeg: a teljes tranzakciós összeg, beleértve – magán a Tranzakción túl – minden kapcsolódó díjat, költséget és adót.
Tranzakció: minden, az Ön Kártyájával lebonyolított POS vagy online kereskedelmi értékesítés, valamint az ATM-mel végzett és az ATM berendezések által felajánlott, a Programgazda és a Kibocsátó által a Kártya típusától függően engedélyezett egyéb szolgáltatások igénybevétele, mint például a készpénzfelvétel.
Ügyfél: a Kártyabirtokos munkáltatója vagy a Kártyabirtokos üzleti partnere, aki a Programgazdával szerződést kötött, amelynek keretében a Kártya a Kártyabirtokos részére legyártásra került.
Ügyfélszolgálat: az Ön Kártyájával kapcsolatos kéréseket, ill. szolgáltatás-igényléseket intéző kapcsolattartó központ. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit jelen ÁSZF 19. pontjában találja.
www.edenredkartya.hu oldal, saját fiók: a Weboldal azon felülete, melyen regisztrálva online hozzáférést kaphat saját Számlájához, és megtekintheti Rendelkezésre álló egyenlegét és számlatörténetét. A www.edenredkartya.hu oldal naprakész információkkal szolgál Önnek számlájáról. Eléréséhez internetkapcsolat szükséges.
www.edenred.hu: az Edenred weboldala, melyen a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató is megtalálható.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1. Az Ön Kártyája egy Elektronikus Pénzzel újratölthető kártya. Nem hitel- vagy betéti kártya. A Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik, így megtakarításra nem, fizetésre és ATM-mel végzett műveletekre használható, de minden esetben csak a Szerződésben, illetve az www.edenred.hu oldalon elérhető mindenkori hatályos Kártyabirtokos ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
2.2. Az Ön Kártyáját a Mastercard International Incorporated engedélye alapján állítottuk ki. Ez a Kártya egy Elektronikus Pénz termék, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. A jelen Kártyához tartozó Elektronikus Pénzt a Kibocsátó biztosítja, a Kibocsátó elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységét pedig az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete szabályozza. Az Ön kártyahasználattal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az Ön és a Kibocsátó között létrejött Szerződés és a jelen ÁSZF az irányadó; a Mastercard International-lel, ill. annak kapcsolt vállalkozásaival Ön jogviszonyban nem áll. A Kártyára összeg feltöltése az Ügyfél megrendelése által a Programgazda közreműködésvel történik magyar forintban a jelen dokumentumban, illetve az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. A Kibocsátó jogosítja fel Önt az Ön Edenred Kártyájának – legfeljebb az adott Kártya tekintetében elérhető egyenleg erejéig történő – kizárólag a Kártya típusának megfelelően meghatározott termékek és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából való használatára. A Kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi. Jóllehet az Önt megillető egyenleg az Ön tulajdonát képezi (a jelen dokumentumban és az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal), a Kibocsátó által kibocsátott Elektronikus Pénzzel és a mögötte álló elszámolási/nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos minden törvényes jog/jogosultság (pl. szellemi tulajdonnal kapcsolatos jog) a Programgazdáé, illetve a Kibocsátóé marad, azok Önre nem szállnak át, azok tekintetében (további) felhasználási jogot nem szerez.
2.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek magyar nyelven kerültek rögzítésre, és csak magyar nyelven elérhetőek. Vállaljuk, hogy a Kártyájával, ill. Számlájával kapcsolatos ügyekben magyar nyelven tartjuk Önnel a kapcsolatot.

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS
3.1. A Kártyabirtokos a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásán elérhető elektronikus regisztrációs folyamat során a számára megküldött egyedi szerződéskötési kódnak a szerződéskötési felületen történő megadásával kifejezetten kéri, hogy a Programra vonatkozó Szerződés a Kártyabirtokos és a Kibocsátó között elektronikus úton jöjjön létre.
3.2. A Kibocsátó a Kártyabirtokos általi szerződéskötési ajánlatának elfogadása esetén egyedi azonosítót küld a Kártyabirtokos részére. A Kibocsátó a Szerződés megkötését megelőzően – az azonosító megküldésével egyidejűleg – teljesíti az előzetes tájékoztatási kötelezettségét és megküldi a Kártyabirtokos részére a Kártyabirtokos ÁSZF-et és az abban szereplő díjakat.
3.3. A Szerződés akkor jön létre a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között, ha a Kártyabirtokos a szerződéskötési kódot a Programgazda felületén megadja. A szerződéskötési kód megadása nélkül a Szerződés nem jön létre, így a Kártyabirtokos a számára kiállított Kártyát nem tudja használni.
3.4. A Szerződés határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Kártyára feltöltést csak az Ügyfél tud teljesíteni vagy új Kártyát igényelni, így a Szerződés a kártyalejáratot követő 6 év után megszűnik, ezt követően a fennmaradó egyenlegre a Kibocsátó jogosult.

4. AZ ÖN KÁRTYÁJÁNAK ÁTVÉTELE ÉS AKTIVÁLÁSA
4.1. Amikor megkapja a Kártyát, azt azonnal alá kell írnia.
4.2. A Kártya kizárólag a Szerződés megkötése, valamint Aktiválása után használható. Aktiváláskor a kézhez vett kártyához mellékelt tájékoztatón leírtak szerint járjon el. Az aláírás és/vagy Aktiválás elmaradásából a Kibocsátót és a Programgazdát semmilyen felelősség nem terheli.
4.3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Kibocsátó köteles ügyfél-átvilágítást és azonosítást végezni minden Kártyabirtokos tekintetében. A Kibocsátó ezen kötelezettségét az Aktiválási folyamat során teljesíti.
4.4. A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF-ben vállalja és tudomásul veszi, hogy az ügyfél-átvilágítás befejezéséig a Kibocsátó a Pmt. alapján nem köteles a Kártyát aktiválni, vagy a Kártyát ideiglenesen blokkolhatja és az azzal kapcsolatos szolgáltatását felfüggesztheti. A Kibocsátó és a Programgazda a jelen ÁSZF 15. pontjában kikötött felelősségkizárásai és -korlátozásai szintén vonatkoznak a kötelező ügyfél-átvilágítás befejezéséig történő Aktiválás megtagadására vagy ideiglenes kártya blokkolására, továbbá a Kibocsátó és a Programgazda ezen intézkedése semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek.
4.5. A Kártya Aktiválása után Ön kap egy 4 számjegyű PIN-kódot. PIN-kódját tartsa mindig biztonságos helyen, azt soha ne adja ki senkinek, és a PIN-kód beütésekor is ügyeljen arra, hogy azt mások ne tudják leolvasni. PIN-kódját harmadik félnek nem adjuk ki. Ha elfelejti PIN-kódját, látogasson el a www.edenredkartya.hu weboldalra vagy nyissa meg az Edenred mobilalkalmazását, és válassza a PIN-kód megtekintése lehetőséget.
4.6. Gondoskodjon Kártyájának a www.edenredkartya.hu weboldalon történő regisztrációjáról. Így veheti igénybe a Szerződés és a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatást.

5. A KÁRTYA HASZNÁLATA
5.1. Egyes kártyatípusok kizárólag azon Kártyaelfogadóknál használhatóak, akik a Programgazdával szerződéses viszonyban állnak, vagy a Kártya elfogadását a Programgazda az elfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. Az egyes Kártyatípusokkal igénybevehető szolgáltatásokat az 5.7 pont tartalmazza. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. Egy adott Kártya tekintetében rendelkezésre álló egyenleg kizárólag az azon a Kártyán feltüntetett termék- és szolgáltatáskörök ellenértékének teljes vagy részleges kiegyenlítésére használható fel. A Kártyák rendeltetésellenes használatáért a Kibocsátó és a Programgazda nem vállal felelősséget. Az Ön Kártyája és az annak tekintetében Rendelkezésre álló egyenleg kizárólag magyar forintban lebonyolított Tranzakciókra használható, ide nem értve a készpénzre vagy számlapénzre való beváltást vagy átváltást.
5.2. Az Ön Kártyája ún. újratölthető kártya, ami azt jelenti, hogy az Ügyfél által szabadon újra feltölthető a Kártyájához rendelt egyenleg. A Tranzakciók hitelesítéséhez a Teljes levonandó összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg. A Kártyát nem használhatja a Kártya lejárati napja után, sem pedig akkor, ha a Teljes levonandó összeg meghaladja a Rendelkezésre álló egyenleget. Ha valamely Tranzakció bármilyen oknál fogva az Ön Kártyájának Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb összeggel kerül feldolgozásra, Ön köteles a Kibocsátó részére – a tőle kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszafizetni azon összeg(ek)et, mely(ek)kel a Teljes levonandó összeg az Ön rendelkezésre álló egyenlegét meghaladja. Amennyiben az összeget a Kibocsátótól kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti vissza, a Kibocsátó jogosulttá válik arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, jogi lépést, ideértve a Kártya további használatának felfüggesztését is.
5.3. Kártyájával az Elfogadóhelyeken lebonyolítani kívánt Tranzakciókat esetenként PIN- vagy (online Tranzakciók esetén) CVC kódja megadásával hitelesítheti. Érintéses tranzakció 5.000 Ft fizetési érték alatt PIN-kód nélkül érvényesíthető. Minden Ön által hitelesített Tranzakcióért Ön felelős. A Tranzakciót érintéssel is jóváhagyhatja úgy, hogy a Kártyát hozzáérinti ilyen fizetést támogató olvasóhoz. Kérjük, ügyeljen arra, hogy általában már nem lehetséges a Tranzakció megállítása annak jóváhagyása után és miután azt a Kibocsátó megkapta. A Kibocsátó visszautasíthatja a Tranzakciót, ha úgy ítéli meg, hogy az a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes vagy törvénysértő (pl. lopott Kártyával végzett Tranzakció).
5.4. A Kártyabirtokos a Rendelkezésre álló egyenlegét bármikor lekérdezheti a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásban vagy telefonon.
5.5. Biztonsági okokból az Elfogadóhelyek kötelesek a Kibocsátótól az Ön Tranzakcióihoz minden esetben engedélyezést kérni POS vagy VPOS terminálon keresztül. Bizonyos esetekben az Elfogadóhelyek elvárhatják, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlege nagyobb legyen, mint maga az Ön által végrehajtani kívánt Tranzakció. Öntől kizárólag a végrehajtott Tranzakció tényleges és végleges értéke kerül levonásra. A Kereskedők akkor kérik ezt, ha megtörténhet, hogy több fedezetre lesz szükségük, mint amekkorát Ön eredetileg el kívánt költeni. Például:
5.5.1. Szállodák és autóbérlés: mivel az Elfogadóhelyek nem tudják előre pontosan megmondani, hogy mekkora lesz az Ön végszámlája, felhatalmazást kérhetnek az Ön Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb fedezet levonásához.
5.5.2. Internetes Elfogadóhelyek: egyes internetes Elfogadóhelyek oldalai regisztrációkor vagy a fizetési szakaszban fizetési engedély iránti kérést küldhetnek Önnek, hogy ellenőrizzék a fedezet rendelkezésre állását; ez ideiglenesen érintheti az Ön Rendelkezésre álló egyenlegét. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy egyes oldalak az áruk kiszállításáig nem vonják le a kifizetendő összeget. Rendelkezésre álló egyenlegének lekérdezésekor, kérjük, vegye figyelembe a lehívható fedezet effajta lehetséges változásait is, és ezek fényében állapítsa meg, hogy van-e a Kártyáján a vásárlásainak fedezetére elegendő összeg. A Kártya nem használható olyan online fizetéshez, ahol az elszámolás pénzneme nem magyar forint.
5.5.3. A Kibocsátó 2019 szeptemberétől nem engedélyezi az online/elektronikus fizetési műveleteket azon Kártyák tekintetében, ahol a Kártyabirtokos nem adta meg a mobiltelefonszámát az online/elektronikus fizetési műveletek Erős ügyfél-hitelesítésének elvégzésére, vagy nem írja be az SMS-ben érkezett kódot, amelyet az Erős ügyfél-hitelesítés során kapott. Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Kártyabirtokos mulasztása következtében történő online/elektronikus fizetési műveletek blokkolása semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek a Kibocsátó és a Programgazda részéről.
5.6. A Kártya személyazonosság igazolására nem használható.
5.7. A Kártyák által biztosított szolgáltatások Kártyatípusonként eltérőek az alábbiak szerint:
5.7.1. Edenred Ezüst Kártya: szerződött elfogadóhelyi hálózatoknál meghatározott termékek és szolgáltatások igénybevételére használható fel.
5.7.2. Edenred Arany Kártya: Mastercard Elfogadóhelyeken valamennyi termék és szolgáltatás vásárlására igénybe vehető.
5.7.3. Edenred Platina Kártya: Mastercard Elfogadóhelyeken valamennyi termék és szolgáltatás vásárlására igénybe vehető, továbbá készpénzfelvételre is alkalmas.
5.7.4. Edenred egyedi kártyák: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az Ügyfél egyedi igénye alapján meghatározott Mastercard elfogadóhelyeken használható fel.
5.7.5. Edenred Bevásárló Kártya: szerződött elfogadóhelyi hálózatoknál meghatározott termékek és szolgáltatások igénybevételére használható fel.
5.8. Kártyáját nem használhatja fel utazási csekkek kiváltására, pénzváltásra, Elfogadóhelyektől készpénz visszatérítésre, hitelkártyákkal, banki hiteltúllépésekkel vagy hitelszerződésekkel kapcsolatos kintlévőségek kiegyenlítésére, szerencsejáték céljára, társkereső- és escort szolgáltatásokra. illetve automata üzemanyagtöltő állomásokon és tüzelőanyagértékesítő helyeken.
5.9. Az Ön Számláján található Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik.

6. A KÁRTYA FELTÖLTÉSE
6.1. Ön nem tud saját Kártyájára fedezetet feltölteni. A feltöltésre kizárólag az Ügyfél jogosult a Kibocsátón keresztül. Amennyiben az Ügyfél további fedezetet kíván feltölteni az Ön Kártyájára, úgy ezen összeg az Ügyfél a Programgazdának megküldött megrendelésének átvétele és az Ügyfél általi befizetésnek a Kibocsátóhoz való beérkezését követően kerül jóváírásra az Ön Kártyáján a Rendelkezésre álló egyenlegen.
6.2. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlegének – a fenti 6.1 ponttal összhangban történő – frissítési gyakorisága teljes mértékben a Programgazda és a Kibocsátó üzletmenetétől függ.

7. A KÁRTYA LEJÁRATA
7.1. Az Ön Kártyájának lejárati dátuma Kártyájának elülső oldalára nyomtatva található. Kártyáját annak lejárata után nem használhatja.
7.2. A Programgazda a Kártya lejáratát megelőző 6 héttel elektronikus úton írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek a lejáró kártyákról. Az Ügyfél köteles az értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül elektronikus úton írásban jelezni, hogy kéri-e a Kártya megújítását. A Kibocsátó a Kártya megújítása után Kártyaújragyártási díjat számít fel. A Kártyaújragyártási díj mértékét az Ügyfél ÁSZF díjszabási melléklete tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a Kártya megújítását, akkor a Kibocsátó a rendszerében rögzített, lejáró Kártyákat a Kártya érvényességének lejárata után véglegesen zárolja. A Kártyabirtokos a Kártya érvényességének lejárata után 6 évig kérheti az Elektronikus Pénz visszaváltását.
7.3. A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható. A Kártyabirtokos halála esetén az egyenleg a hagyaték részét képezi, melynek örökösök közötti pénzbeli megosztására a hagyatékátadó végzésben foglaltak az irányadóak. A Kártyabirtokos haláláról az Ügyfél vagy a Kártyabirtokos örököse(i) haladéktalanul köteles(ek) tájékoztatni a Programgazdát, aki a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Kártyájához tartozó Társkártyák használatát is. A Kibocsátó és a Programgazda fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tudomást szerez a Kártyabirtokos haláláról, akkor a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Kártyájához tartozó Társkártyák használatának felfüggesztését is. A Kártyabirtokos halála és a Kibocsátónak vagy a Programgazdának a Kártyabirtokos haláláról való tudomásszerzése közötti időszakban a Kártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos minden felelősség az örökösöket terheli. Az örökös(ök) kötelesek a Programgazda vagy Kibocsátó felé megfelelően igazolni (így különösen halotti anyakönyvi kivonat másolata, az örökös személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, kiskorú örökös esetén szükség szerint a gyámhatóság végzése és a hagyaték átadó végzés, melyben szerepel a Kártya összege, mint hagyaték) a hagyatéki eljárás lezártát, melynek kézhezvételét követő 90 napon belül a hagyaték a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerint az örökös(ök) részére Kártya formájában kerül átadásra.
7.4. A Kártyával kapcsolatosan 12 hónap Inaktivitás után a Kibocsátó a 10. pont szerinti inaktivitási díjat számíthat fel. A Kibocsátó a Szerződés megkötését követően jogosult az Inaktivitási díjat visszamenőleg felszámítani a Kártyabirtokosnak.

8. A KÁRTYABIRTOKOS FELELŐSSÉGE; A HITELESÍTÉSEK
8.1. Az Ön Kártyájának hitelesítését korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk, ha a Kártya használata a jelen Szerződés megszegésére irányul vagy irányulhat, ill. ha alapos okkal feltételezhetjük, hogy Ön vagy valamely harmadik fél valamilyen, a Kártyával kapcsolatos bűncselekményt vagy más visszaélést követett el vagy készül elkövetni.
8.2. Amennyiben ki kell vizsgálnunk valamely, a Kártyával lebonyolított Tranzakciót, Ön köteles ebben velünk, ill. szükség esetén bármely más hivatalos szervvel együttműködni.
Soha:
8.2.1. ne engedje, hogy más személy használja az Ön Kártyáját vagy bármilyen módon hozzáférjen ahhoz,
8.2.2. ne írja fel PIN-kódját sem a Kártyájára, sem más módon,
8.2.3. ne adja ki vagy tegye más módon hozzáférhetővé PIN-kódját más személy számára: sem szóban, sem úgy, hogy a kód megadásakor az mások által megfigyelhető legyen, sem egyéb más módon.
8.3. Ön felelős minden olyan Tranzakcióért, melyet Ön a PIN- vagy CVC kódja révén hitelesített vagy érintéses tranzakció esetén nem lehet bizonyítani, hogy harmadik személy nem férhetett hozzá a Kártyához.
8.4. Ön vállalja, hogy kártalanít és mentesít bennünket, valamint partnereinket és az ezekkel közös cégcsoportba tartozó vállalatokat minden, a jelen ÁSZF kikényszerítése érdekében tett jogi lépés költségei, és/vagy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése vagy a Kártya Ön általi vagy Ön által hitelesített csalárd felhasználása vonatkozásában.
8.5. A Kártyabirtokos a Tranzakció teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a Tranzakció teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a Kártya megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a Terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja
8.6. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából ered az Elfogadóhely és/vagy a Kártyabirtokos felelős, így a Programgazdát vagy a Kibocsátót nem terheli felelősség.
8.7. Amennyiben az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor a Kibocsátó és a Programgazda az Elfogadóhely vagy a Kártyabirtokos írásos kérelmére és a Tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben az Elfogadóhely részére a kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha az Elfogadóhely a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget a Kibocsátó részére.
8.8. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tranzakció törlése/módosítása, illetőleg az eredeti állapot visszaállítása kizárólag valós okokra alapítottan és az Elfogadóhellyel együttesen előterjesztett egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető.
8.9. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és az Elfogadóhely közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint az ezzel kapcsolatos kérelem, továbbá az ebből származó igényérvényesítés nem képezheti a Programgazdával vagy a Kibocsátóval való elszámolásnál beszámítás alapját, így az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos közötti igényeknek a Programgazdával vagy a Kibocsátóval szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét a Programgazda és a Kibocsátó kifejezetten teljeskörűen kizárja.

9. ELVESZETT, ELLOPOTT VAGY SÉRÜLT KÁRTYÁK
9.1. A Kártyán lévő Elektronikus Pénzt ugyanúgy kell kezelnie, mint a pénztárcájában lévő készpénzt. Ha Kártyáját elveszíti vagy azt ellopják, akkor a rajta lévő összeg ugyanúgy elveszhet, mintha a pénztárcájában lett volna.
9.2. Elvesztés, lopás, csalás vagy a Kártya jogosulatlan használatával fenyegető bármely más veszély, valamint a Kártya megsérülése vagy meghibásodása esetén azonnal forduljon az Ügyfélszolgálathoz! Az Ügyfélszolgálati ügyintézéshez meg kell adnia Kártyája számát. Másik lehetőségként a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásban is intézkedhet Kártyája letiltása iránt. Ehhez Kártyáját előzetesen regisztrálnia kell a www.edenredkartya.hu oldalon.
9.3. Feltéve, hogy a 9.2 pontban foglaltak szerint értesített minket, és hogy a 9.4 pont alkalmazhatósága nem forog fenn, Ügyfélszolgálatunk fentiek szerinti értesítésének pillanata után előállt veszteségekért Ön nem felelős. Az értesítést megelőzően Ön 15.000 forint értékhatárig viseli a bekövetkezett kárt. Ha Kártyáján Rendelkezésre álló egyenleg maradt az értesítést követően, az Ügyfél a Programgazdától kérheti Kártyája cseréjét és a legutóbbi Rendelkezésre álló egyenlegnek az új Kártyán való elérhetővé tételét.
9.4. Abban az esetben, ha a bejelentett eseményt az Ön szerződésszegése vagy Önnek felróható magatartás okozta, vagy ha azzal kapcsolatban csalárd vagy visszaélésszerű magatartás megalapozott gyanúja merül fel, úgy minden veszteségért Ön felelős.

10. DÍJAK
10.1. A Kártya használata során az alábbi Díjak kerülnek felszámításra.
10.1.1. Havi díj: az Elektronikus Pénznek a Kártyán való rendelkezésre tartási díja.
10.1.2. Készpénzfelvételi díj: ATM automatából történő készpénzfelvétel esetén kerül felszámításra, a készpénzfelvétel maximális összege: egyszeri 150.000 Ft, napi: 300.000 Ft, a napi tranzakciók száma nincs korlátozva.
10.1.3. Inaktivitási díj: felszámításra kerül, amennyiben a Kártyára 12 hónap időtartam alatt feltöltés nem érkezik, vagy a Kártyát vásárlásra nem használják. Az Inaktivitási díjat a Kibocsátó a Szerződés megkötését követően akár visszamenőleg is felszámíthatja azzal, hogy a 12 hónapos Inaktivitás kezdő időpontja a Kártya legyártásának napjával kezdődik.
10.1.4. EÜH díj: A Kibocsátó az EÜH elvégzése érdekében SMS-ben minden online/elektronikus fizetési művelet jóváhagyására egyedi kódot küld. Ezen egyedi kód generálásának, megküldésének a díja.
10.1.5. Kényelmi díj: Kártyabirtokos által igényelt kiegészítő szolgáltatás díja, amely keretében a Kártyára történő feltöltésről és tranzakciókról sms értesítést kér a Kártyabirtokos.
10.1.6. ATM szolgáltatási díj: egyenleglekérdezés, csekkbefizetés, kártya blokkolásának feloldása, PIN-kód megváltoztatása.
10.1.7. Számlakivonati díj: abban az esetben, ha a Kártyabirtokos nyomtatott számlakivonat megküldését kéri postai úton.
10.1.8. Lezárási díj: 5+6 év után kibocsátó jogosult a fennmaradó egyenleg erejéig számlazárási díjat érvényesíteni.
10.1.9. Visszaváltási díj: Az Elektronikus Pénznek a Kártyabirtokos kérésére az általa megjelölt bankszámlára történő utalási díja. Visszaváltáskor a jogszabályi előírások szerint járunk el. Ezzel kapcsolatosan, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat!
10.1.10. A Kibocsátó a 10.1.1 pont szerinti díj megfizetésétől 2019. augusztus 31. napjáig eltekint.
10.1.11. A Kibocsátó a 10.1.4 – 10.1.7 pont közötti díjak megfizetésétől 2019. december 31. napjáig eltekint.

10.2. Díjak mértéke

Havi díj Készpénzfelvételi díj Inaktivitási díj EÜH díj Kényelmi díj ATM szolgáltatási díj Számla-kivonati díj Lezárási díj Vissza-váltási díj
Edenred Ezüst Kártya 99 Ft / hó 499 Ft / hó 20 Ft / sms 400 Ft/sms 100 Ft/tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Edenred Arany Kártya 99 Ft / hó 499 Ft / hó 20 Ft / sms 400 Ft/sms 100 Ft/tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Ederned Platina Kártya 99 Ft / hó 350 Ft / alkalom 499 Ft / hó 20 Ft / sms 400 Ft/sms 100 Ft/tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Ederned Platina Kártya 99 Ft / hó 499 Ft / hó 20 Ft / sms 400 Ft/sms 100 Ft/tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a

 

11. VITÁS KÉRDÉSEK
11.1. Ha Ön okkal feltételezi, hogy valamely Tranzakció, amelyhez az Ön Kártyáját használták, jogosulatlan volt, vagy azt hiba folytán vezették rá az Ön Számlájára, akkor – feltéve, hogy a Tranzakció időpontja utáni 13 hónapon belül értesít minket – kivizsgáljuk a Számlát és a Tranzakció körülményeit. Ennek keretében kötelezhetjük Önt arra, hogy a vitatott Tranzakcióval kapcsolatban a megfelelő hatóságokkal kapcsolatba lépjen.
11.2. Ha a jogosulatlan Tranzakció Ön általi bejelentésének időpontjában rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján nincs alapos okunk azt feltételezni, hogy Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesítette, vagy csalárd magatartást tanúsított, minden jogosulatlan Tranzakciót visszatérítünk Önnek.
11.3. Ha azonban olyan információt kapunk, amely arra utal, hogy a vitatott Tranzakció valódi volt, az ilyen Tranzakciók értékét minden esetben levonhatjuk az Ön Számlájáról.
11.4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne térítsük vissza Önnek az ilyen összegeket, ha Ön nem a jelen Szerződésnek megfelelően járt el, és ha az esetleges csalárd követeléseket az illetékes hatóságok felé nem jelentette.
11.5. Amennyiben Ön olyan megállapodást kötött, melynek értelmében valamely, az Európai Gazdasági Térségben működő más személy kifizetést vonhat le az Ön Kártyájáról (pl. ha egy kereskedőnek fizetés céljából megadta Kártyája adatait), akkor – az összes alábbi feltétel teljesülése esetén – kérheti tőlünk a kifizetés visszatérítését, amelyet a kérése hozzánk történő beérkezést követő 10 munkanapon belül teljesítünk:
11.5.1. ha a felhatalmazásban nem került meghatározásra a pontos fizetendő összeg;
11.5.2. ha az Ön Számlájára terhelt összeg nagyobb volt, mint amire Ön – a körülmények, így pl. a korábbi költekezési szokásai alapján – ésszerűen számíthatott volna; és
11.5.3. ha visszatérítés iránti kérését az összegnek a Számlájára történő terhelése utáni nyolc héten belül jelzi.

12. PANASZOK
12.1. A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos minden panasszal első fokon a Programgazdát kell felkeresni, a jelen ÁSZF 19. pontjában említett Ügyfélszolgálaton keresztül.
12.2. Minden panaszt saját panaszkezelési eljárásunk keretében kezelünk. Kérésre rendelkezésére bocsátjuk panaszkezelési eljárásunk leírásának egy példányát.
12.3. A Kártyára az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatások Kártalanítási Rendszere (sem pedig bármilyen betétbiztosítási rendszer) nem vonatkozik. Ugyanakkor az Ön fedezetét fizetésképtelenségünk esetén megóvjuk.

13. MÓDOSÍTÁSOK
13.1. Ha a jelen Kártyabirtokos ÁSZF bármely része összeférhetetlen valamely jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírással, úgy a Szerződés azon részének nem szerzünk érvényt, viszont úgy kezeljük, mintha az valójában a vonatkozó jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírást tükrözné. Ha az új jogszabályi vagy a szabályozásokban foglalt előírásoknak való maradéktalan megfelelés érdekében kénytelenek vagyunk a működésünket érintő változtatásokat eszközölni, úgy ezeket az elvárható legrövidebb időn belül foganatosítjuk.
13.2. A Kibocsátó jogosult a Szerződést egyoldalúan a Kártyabirtokosra nem hátrányos módon az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül módosítani. A Kártyabirtokosra nem hátrányos módosításokat a Kibocsátó a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu weboldalon.
13.3. A Kibocsátó a Szerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség bevezetésével. A Kibocsátó a Kártyabirtokos előzetes tájékoztatását követően jogosult a Szerződést a Kártyabirtokos hátrányára módosítani. A Kibocsátó által bevezetett új szolgáltatáshoz kapcsolódó Díj bevezetése nem minősül a Kártyabirtokos számára hátrányos módosításnak, amennyiben az a Kártyabirtokos számára nem kötelező vagy a módosítások csak a módosítás időpontja után Szerződést kötő Kártyabirtokosokra vonatkozik.
13.4. A Kibocsátó a Kártyabirtokosokra nézve hátrányos módosításokról azok hatálybalépése előtt két hónappal tartós adathordozón, valamint a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja a Kártyabirtokosokat. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződés módosításának hatálybalépése napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások a Kártyabirtokos által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A Kártyabirtokos a módosítás hatálybalépésének napjáig jogosult a Szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései és a Szerződésben foglaltak az irányadók.

14. MEGSZÜNTETÉS ÉS FELFÜGGESZTÉS
14.1. Ha Ön bármilyen okból kifolyólag már nem jogosult a Kártya használatára, úgy a Kártya azonnal letiltásra kerül, és a Rendelkezésre álló egyenleget Ön többé nem tudja felhasználni.
14.2. A jelen Szerződést az alábbi esetekben bármikor megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük:
14.2.1. azonnali hatállyal (és az ügy rendezéséig vagy a Szerződés megszüntetéséig), ha Ön a jelen Kártyabirtokos ÁSZF-et megszegte, vagy ha a Kártyát felróható, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozott használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt az Ön Tranzakcióinak feldolgozását nem áll módunkban tovább folytatni (rendkívüli szerződés felmondás).
14.3. A Kibocsátó az Ügyféllel kötött szerződés rendes megszűnését követően is biztosítja a Kártyabirtokosok rendelkezésére álló, a jogviszony megszűnése előtt feltöltött összeg felhasználhatóságát a Kártya érvényességének lejártáig.
14.4. A Szerződés rendkívüli megszüntetése esetén a Rendelkezésre álló egyenleget a Szerződés megszűnésének napjától többé nem tudja felhasználni.
14.5. A megszüntetés bármely fenti esete kapcsán, vagy ha Ön már nem jogosult a Kártya használatára, az e-pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog, valamint a Rendelkezésre álló egyenleg a Kibocsátóé marad, azok Önre nem szállnak át.

15. A PROGRAMGAZDA ÉS A KIBOCSÁTÓ FELELŐSSÉGE
15.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos (szerződéses, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos – beleértve a hanyagságot -, törvényes kötelezettség megszegése miatt viselt, ill. egyéb) felelősségünk az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
15.1.1. nem vállalunk felelősséget semmilyen, általunk elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a hálózati szolgáltatások, ill. az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
15.1.2. nem vállalunk felelősséget elmaradt haszonért, üzletvesztésért és semmilyen közvetett, következményes, különleges vagy büntetési kárért, ill. veszteségért;
15.1.3. ha a Kártya a mi mulasztásunk folytán hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik; és
15.1.4. minden egyéb olyan körülmény esetén, melyben mi mulasztottunk, felelősségünk maximum az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg megtérítéséig terjed.
15.2. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a mi hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, ill. személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket.
15.3. A törvényben és jogszabályokban foglalt, ill. egyéb jellegű feltételeket és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk.
15.4. A 8. és a jelen 15. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások kapcsolt vállalkozásaink, így például a Programgazda, a MasterCard International Incorporated és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Ön felé fennálló mindennemű, a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.
15.5. A Kártyával lebonyolított vásárlásaival kapcsolatos vitás kérdéseit a kereskedővel rendezheti. Sem a Programgazda, sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyával vásárolt áruk és szolgáltatások minőségéért, biztonságosságáért, jogszerűségéért vagy más tulajdonságáért.

16. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE / AZ ÖN ADATAI
16.1. A Kibocsátó mint adatkezelő a számára a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
16.2. A Kibocsátó és a Programgazda által végzett személyes adatok kezelésének összefoglaló táblázata:

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; számlatörténet; Érintett munkahelye; Érintett bankszámlaszáma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),
adatfeldolgozás célja: 
az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Romania)
adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország)
adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred Mobilalkalmazás üzemeltetése; IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Kibocsátónak a Kártyabirtokosok ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó 
Adatkezelés célja Kártyabirtokosokkal kapcsolatos ügyfél-átvilágítási és ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és Pmt. 7-11.§
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata
Adatkezelés időtartama Edenred Kártya Szolgáltatás megszűnését követő 8 év
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),
adatfeldolgozás célja: az ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred Mobilalkalmazás üzemeltetése; IT support tevékenység

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing- és reklámüzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése.

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

16.3. Amennyiben a Kártyabirtokos nem adja meg a Kibocsátó szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Kibocsátó szolgáltatásait.
16.4. A Kártyabirtokos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Őt megillető jogok gyakorlása érdekében Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail-címre küldött elektronikus levélben.
.

17. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
17.1. A jelen Szerződésben biztosított valamely jog vagy jogorvoslat általunk történő gyakorlásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, vagy az ilyen jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorolhatóságának kizárásaként.
17.2. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek tekinthető, akkor a fennmaradó rendelkezések hatálya teljes mértékben fennmarad, feltéve, hogy a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés nem képezi a Szerződés lényeges elemét.
17.3. Ön nem engedményezheti, ill. ruházhatja át a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy hasznait. Felelőssége az Ön részére kibocsátott összes Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen ÁSZF értelmében fizetendő minden összeg Ön általi maradéktalan megfizetéséig fennmarad. Jogainkat és hasznainkat az Ön előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatjuk. A jelen ÁSZF keretében fennálló bármely kötelezettségünket alvállalkozásba adhatjuk.
17.4. Semmilyen, a jelen ÁSZF nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy a Mastercard International Incorporated és annak érintett kapcsolt vállalkozásai kikényszeríthetik a jelen Szerződés számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését, valamint, hogy a 15.4 pontban meghatározott (jogi) személyek kikényszeríthetik a 15. pontban foglaltakat.
17.5. Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

18. TÁJÉKOZTATÁS ÉS KAPCSOLATTARTÁS
18.1. A szerződés nyelve a magyar.
18.2. A Kibocsátó az ÁSZF-ről és a díjakról, valamint ezek módosításairól a Szerződéskötést kezdeményező Kártyabirtokost a részére átadott tartós adathordozó útján, valamint a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja.
18.3. A Felek megállapodnak, hogy a Kártyával teljesített Tranzakciókról, valamint a Kártyára érkezett feltöltésekről a Kibocsátó havonta egy alkalommal tartós adathordozón (e-mailben) számlakivonatot küld, valamint a Tranzakciók teljesítését követően az adott Tranzakcióval kapcsolatos adatok elérhetőek a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred mobilalkalmazáson keresztül.
18.4. A Kártyabirtokos a Kártyáján lévő Elektronikus Pénz összegéről a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred mobilalkalmazáson keresztül bármikor tájékozódhat.
18.5. A Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés hatálya alatt a közte és a Kibocsátó, valamint a Programgazda közötti kommunikáció elektronikus úton a Kártyabirtokos által megadott e-mail-címen keresztül történik, és ezen e-mailben történő kommunikációt a Szerződéssel kapcsolatosan érvényesnek és joghatályosnak tekintenek, beleértve a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételét is.
18.6. A Felek megállapodnak, hogy az e-maileket az e-mail megküldését követő második napon tekintik kézbesítettnek.
18.7. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítéseket és nyilatkozatokat a Kártyabirtokos www.edenredkartya.hu oldali regisztrációja során megadott e-mail-címére küldi. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítések átvételének elmulasztásából eredő károkért nem felel, így azért sem, ha a Kártyabirtokos rossz e-mail-címet adott meg, vagy a Kártyabirtokos által megadott e-mail-cím megszűnt, illetve a Kártyabirtokos már nem rendelkezik hozzáféréssel a megadott e-mail-címhez.
18.8. A Kártyabirtokos a Kibocsátóval az Ügyfélszolgálaton keresztül tud kapcsolatot tartani.

19. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
19.1. Ha segítségre van szüksége, vagy be szeretné jelenteni Kártyája elvesztését vagy ellopását, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 382 4000-es számon a www.edenred.hu honlapon található nyitvatartási időben, vagy írjon nekünk a www.edenred.hu oldalon lévő felületen.
19.2. Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyanitt szintén a nap 24 órájában használható az elfelejtett PIN-kód funkció.
19.3. A Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése a +36 1 382 4000-es számon vagy a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére.
19.4. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatban bármilyen nehézsége támad, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz vagy az Ügyfélhez.

Programgazda az Ügyfél ÁSZF-ben rögzített esetekben és körülmények fennállása esetén a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbi díjakat és költségeket alkalmazhatja és számíthatja fel.

1. Díjak és költségek
a. Kártyagyártási, kártyaújragyártási és szállítási díjak

A kártyagyártás alábbi táblázat szerinti díja kártyánként, míg a szállítási díj csomagonként értendő.

Kártyatípus Kártya-, Társkártyadíj
(új kártyák gyártása)
Kártyaújragyártási díj
(elveszett, ellopott, sérült, lejárt kártyák újragyártása)
Szállítási díj

Edenred Ezüst Kártya

1.000 Ft + áfa/kártya 1.000 Ft + áfa/kártya 1.990 Ft + áfa/csomag
Edenred Arany Kártya 1.000 Ft + áfa/kártya 1.000 Ft + áfa/kártya 1.990 Ft + áfa/csomag
Edenred Platina Kártya 1.000 Ft + áfa/kártya 1.000 Ft + áfa/kártya 1.990 Ft + áfa/csomag
Edenred Bevásárló Kártya 1.000 Ft + áfa/kártya 1.000 Ft + áfa/kártya 1.990 Ft + áfa/csomag
Edenred egyedi kártyák egyedi megállapodás alapján egyedi megállapodás alapján 1.990 Ft + áfa/csomag

b. Szolgáltatási díj
A Szolgáltatási díj mértéke az Ügyfél és a Programgazda közötti megállapodás részeként az Edenred Juttatási Kártya szerződésben kerül meghatározásra.

c. Éves kártyadíj
Éves kártyadíj abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Megrendelést követő 180 napon belül nem teljesít feltöltést a Kártyára (Társkártyára).
Éves kártyadíj: 5.000 Ft + áfa/kártya

d. Kártyaegyenleg jóváírásának díja
Még nem aktivált Kártya egyenlegének ÁSZF szerinti jóváírásakor díj kerül felszámításra.
Kártyaegyenleg jóváírási díj: a jóváírandó egyenleg névértékének 6%-a + áfa (de min. 3.000 Ft + áfa)
Minimumdíj alatti jóváírás nem igényelhető vissza.

e. Kártyák közötti egyenlegátvezetés díja
A Kártyák közötti egyenleg ÁSZF szerinti átvezetése esetén díj kerül felszámításra.
Egyenlegátvezetés díja: 1.000 Ft + áfa/átvezetés/kártya

2. Díjmódosítás

Az Edenred a jelen mellékletben felsorolt díjak és költségek összegét a mindenkori piaci ár, ill. a saját költségei változásának függvényében évente egyszer módosíthatja. Az adott díj 10%-ot meg nem haladó mértékű módosítása nem értelmezendő az ÁSZF módosításaként.

Az így módosított díjak és összegek változását az Edenred a honlapján közzéteszi. Az Edenred fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfelek/ügyfélcsoportok tekintetében – külön megállapodás alapján – az adott díj módosítását egy vagy akár több alkalommal ne érvényesítse.

3. Egyéb rendelkezések

A jelen mellékletben rögzített minden díj és költség forintban értendő. Az áfa mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály szerint kerül megállapításra.

A jelen mellékletben rögzített díjak és költségek 2019. szeptember 1. napjától érvényesek.

Üzletkategória Üzlettípusok Kártya típusa MCC
(kereskedelmi kategória kód)
Barkács, kert Barkácsáruházak Bevásárló, Ezüst, Arany 5039, 5072, 5085, 5200, 5211, 5231, 5251
Kertészetek 0780, 5261
Divat Ruházati üzletek Bevásárló, Ezüst, Arany 5131, 5137, 5199, 5611, 5621, 5641, 5651, 5681, 5691, 5699
Cipőboltok 5139, 5661
Sportruházat 5655, 5941
Fehérnemű üzletek 5631
Bőráru, táska 5948
Óra, ékszer 5944
Szépségápolás, egészségügy Gyógyszertárak, patikák Bevásárló 5122, 5912
Gyógyászati segédeszköz 5976
Drogériák, parfümériák 5977
Egészségügyi kezelés Ezüst, Arany 4119, 8011, 8031, 8041, 8062, 8071, 8099
Fogászat 5047, 8021
Gyógyszertárak, patikák 5122, 5912
Gyógyászati segédeszköz 5976
Drogériák, parfümériák 5977
Optika, szemészet 8042, 8043, 8044, 8049
Fodrászat, kozmetika 7230, 7298
Elektronikai áruházak Elektronikai üzletek Bevásárló, Ezüst, Arany 5045, 5065, 5732, 5733, 5734, 5735
Fényképész üzletek 5946
Kultúra, szórakozás Könyvesboltok, újságárusok Bevásárló 5192, 5942, 5994
Éttermek, gyorséttermek, pubok, bárok, sörözők 5811, 5812, 5813, 5814
Édességboltok, cukrászdák, kávézók 5441
Bowling 7933
Könyvesboltok, újságárusok Ezüst, Arany 5192, 5942, 5994
Mozik, színházak 7829, 7832
Múzeumok, galériák 5947, 5971, 7991
Jegyirodák, koncertjegyek 7922, 7929
Éttermek, gyorséttermek, pubok, bárok, sörözők 5811, 5812, 5813, 5814
Édességboltok, cukrászdák, kávézók 5441
Bowling, vidámpark, cirkusz 7933, 7996
Otthon Lakberendezési áruházak, bútorboltok Bevásárló, Ezüst, Arany 5021, 5712
Lakástextil üzletek 5713, 5714
Lakásfelszerelés 5719, 57220
Utazás Utazási irodák Bevásárló 4722, 4723
Hotelek Ezüst Minden 3-sal kezdődő MCC
Vonatjegy 4011
Utazási irodák 4722, 4723
Egyéb hotel, motel, camping 7011, 7012, 7033
Hotelek, repülőjegyek, autóbérlés Arany Minden 3-sal kezdődő MCC, 4511, 4582
Vonatjegy, távolsági busz 4011, 4112, 4131, 4411, 4457, 4789
Városi közlekedés, taxik 4111, 4121
Szállítmányozás 4214, 4215, 4411, 4457, 4468
Utazási irodák 4722, 4723
Egyéb hotel, motel, camping 7011, 7012, 7033
Autó, motor, kerékpár Autóalkatrész üzletek Bevásárló 7538
Autókereskedések Ezüst 5511
Kerékpárüzletek 5940
Autóalkatrész, gumiabroncs üzletek 5532, 5533, 7534, 7538
Autókereskedések Arany 5511
Motorbicikli üzletek 5571
Kerékpárüzletek 5940
Autóalkatrész, gumiabroncs üzl. 5532, 5533, 7534, 7538
Egyéb kereskedelem Játék és hobbiüzletek Bevásárló 5945
Virágkereskedések, faiskolák 5193, 5992
Játék és hobbiüzletek Ezüst 5945
Virágkereskedések, faiskolák 5193, 5992
Állatkereskedés, állateledel 5995
Játék és hobbiüzletek Arany 5945
Antikvitás, üvegáru, vegyes kiskereskedelmi üzletek 5932, 5950, 5999
Virágkereskedések, faiskolák 5193, 5992
Állatkereskedés, állateledel 5995
Egyéb szolgáltatás Fényképész stúdiók Bevásárló 7221
Állatorvos Ezüst 742
Fényképész stúdiók 7221
Állatorvos Arany 742
Biztosításértékesítés 6300
Mosodák, ruhatisztítók 7210, 7211, 7216
Fényképész stúdiók 7221
Temetkezés 7261
Ügyvédi és jogi szolgáltatás 8111
Reklámszolgáltatás 7311
Autóbérlés, parkolás 7512, 7523
Általános és középiskolák 8211
Egyéb üzleti, szakmai szolgáltatások 7299, 7399, 8999
Papír, írószer Irodaszer, irodai és iskolai kellék üzletek Bevásárló, Ezüst, Arany 5111, 5943
Telko, internet IT szolgáltatások Bevásárló, Ezüst 4816
IT és távközlési szolgáltatások Arany 4814, 4816
Telefon- és telekommunikációs felszerelés értékesítés 4812
Varroda Méteráru- és varróüzletek Bevásárló, Ezüst, Arany 5949
Vegyi áru Vegyi áru-, festéküzlet Bevásárló, Ezüst, Arany 5169, 5198
Sport Uszodák, sportklubok, fitness és rekreációs szolgáltatások Ezüst 5996, 7032, 7941, 7999
Uszodák, sportklubok, fitness és rekreációs szolgáltatások Arany 5996, 7032, 7941, 7997, 7999
Nyelviskolák, felnőttképzés Nyelviskolák, felnőttképzés Ezüst, Arany 8299
Egyéb üzletek Egyéb általános áruk Bevásárló, Ezüst, Arany 5399
Hiper- és szupermarketek Hiper- és szupermarketek Bevásárló, Ezüst Szerződött élelmiszerboltok és hiper- és szupermarketek
(ld., https://edenred.hu/kartyabirtokos/)
Pékségek Ezüst 5462
Diszkont üzletek Arany 5310
Hiper- és szupermarketek 5311, 5411
Húsboltok 5422
Pékségek 5462
Vegyesboltok 5499
Benzinkút Benzinkutak Ezüst Szerződött benzinkutak
(ld., https://edenred.hu/kartyabirtokos/)
Arany 5172, 5541, 5542, 5983, 9752
Italkereskedés Italkereskedések Arany 5921
Kormányzati szolgáltatások Kormányablakok, okmányirodák, stb. Arany 9399
Közműszolgáltatók Közműszolgáltatók Arany 4900
Pénzügyi szolgáltatások Hitelszolgáltatók Arany 7321
Dohányáru Dohányáru Arany 5993

 

A Platina Kártya a Kártyabirtokos ÁSZF-ben jelölt termék- és szolgáltatástípusok kivételével használható.