Általános Szerződési Feltételek az Edenred Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására az Ügyfelek tekintetében Hatályos 2018.07.16-től (továbbiakban: „ÁSZF”)

„Kibocsátó” a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, elektronikus-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete)

„Programgazda” az Edenred Magyarország Kft. (továbbiakban: „Edenred”) (székhelye: Budapest, 1134 Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.

„Ügyfél“ az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Kártyát nyújtja.

„Kártyabirtokos“ az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy, aki részére a Kártya kibocsátásra kerül, és aki a 5. számú mellékletként csatolt Kártyabirtokos ÁSZF-et magára nézve elfogadja.

„Társkártyabirtokos” A Kártyabirtokosra vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a Társkártyabirtokosra. Minden Edenred Kártya mellé legfeljebb egy Társkártya igényelhető, amelynek 6. számú melléklet szerinti Díját az Ügyfél viseli.

„Szolgáltatási díj“ az Ügyfél által fizetendő, a feltöltés névértékére számított százalékos díj, amelynek mértéke a mindenkori Díjszabási mellékletben kerül meghatározásra.

„Kártyadíj“ az Ügyfél által fizetendő, a kártyaplasztik gyártásáért felszámított költség. A „Kártyadíj” a Kártya első kibocsátásakor, a „Kártya újragyártási díj” a meglévő kártya cseréje (lopott, sérült, elveszett, lejárt kártyák) okán, illetve a „Társkártya díj” a meglévő Kártyához igényelt második kártya gyártása esetén kerül felszámításra.

„Szállítási díj“ az Ügyfél által megrendelt Kártyák kiszállítása kapcsán felszámított díj, beleértve az esetleges ismételt szállítást is.

„Edenred Kártya“ vagy „Kártya” olyan, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („SZJA törvény”) szerint elektronikus formában kibocsátott juttatás, amely nem átruházható, PIN-kóddal védett, mágneses csíkkal vagy chippel ellátott plasztik kártya formájában kerül előállításra, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás jogszabályban megengedett köre ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható. Az Edenred Kártya hitelezési funkcióval nem rendelkező, előre fizetett, névre szóló juttatást tartalmaz. Az Edenred Kártyára vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók az Edenred Társkártyára is.

⦁ Ajándékkártya: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó termékek és szolgáltatások vásárlására használható fel.

⦁ Iskolakezdési Kártya: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok alapján tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásához használható fel.

⦁ Kultúra- és Sportkártya: olyan Kártya amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti adómentes juttatásokra vonatkozó kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállításra, színházi-, tánc-, cirkuszi-, vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj megfizetésére, továbbá a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására használható fel.

⦁ Motivációs kártya: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti üzleti célú ajándékozásra vonatkozó termékek és szolgáltatások vásárlására használható fel.

„Kártyaelfogadó“ vagy „Elfogadóhely” az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette.

„Szállítás“ az a folyamat, amelynek során az Ügyfél a Programgazda közreműködésével kézhez kapja a Kártyabirtokosok számára megrendelt Edenred Kártyát.

Kártyafelöltés: az a folyamat, amelynek során az Ügyfél által megrendelt juttatás összegét a Kártyabirtokosok számára Programgazda elérhetővé teszi.

Kártya aktiválás: a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltak szerint a Kártyabirtokos által elvégezett művelet.

„Edenred Kártya Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatás” a Programgazda által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás.

Adatkezelési Tájékoztató: A jelen ÁSZF 2. számú melléklete: Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató

Általános rendelkezések⦁ Az Edenred Kártyák Programgazdája az Edenred. Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Kártyák megrendelésének, szállításának és felhasználásának általános szerződési feltételeit az Ügyfelek, illetve Kártyabirtokosok és esetleges Társkártyabirtokosok számára. Jelen ÁSZF a Kibocsátó, a Programgazda és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza; a továbbiakban „Felek”, bármelyikük „Fél”. A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti közvetlen jogviszonyt az ún. Kártyabirtokos ÁSZF szabályozza, amely jelen ÁSZF melléklete.

⦁ Az Ügyfél kifejezetten a jelen ÁSZF alapján, és az ÁSZF szabályainak ismeretében adja le a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi megrendelést (a továbbiakban: „Megrendelés”). Elfogadja, hogy a Szolgáltatás egy összetett szolgáltatás igénybe vételére és nyújtására vonatkozik, amelynek az elektronikus formában történő juttatás kibocsátása csak egy eleme. A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás Programgazda és a Kibocsátó által történő nyújtásának és a Megrendelés leadásának a feltétele a jelen ÁSZF Ügyfél általi elfogadása amelynek a megismerését és elfogadását az Ügyfél a jelen ÁSZF 3. számú mellékletében lévő Egyedi Kártya szerződés aláírásával ismer el. A Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – való eltérés kizárólag a Felek által írásban kötött Egyedi Szerződésben lehetséges. Ügyfél sem a Kibocsátó, sem pedig a Programgazda tekintetében nem minősül fogyasztónak.

⦁ Megrendelés, fizetési és szállítási feltételek

A Megrendelés leadására az Ügyfélnek a www.edenredonline.hu oldalon van lehetősége. Ügyfél a Megrendelés leadásával megerősíti a Megrendelés leadásának pillanatában hatályos ÁSZF-ben foglaltak kifejezett elfogadását. Edenred a Megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül Díjbekérőt állít ki a Megrendelés tartalma szerint. Amennyiben az Ügyfél a Díjbekérőt legkésőbb 30 napon belül nem egyenlíti ki, úgy Edenred a Megrendelést törli. Edenred a számlát a Díjbekérő szerinti ellenérték Edenred bankszámlaszámán történő jóváírását követően állítja ki. Edenred a Kártyát a Megrendelés szerinti ellenérték bankszámláján történő jóváírását követő legkésőbb 10 munkanapon belül gyártja le, és szállítja le az Ügyfélnek.
Amennyiben az Ügyfél a Kártya gyártásának megrendelésével egyidejűleg a Kártyák egyenlegének feltöltésére vonatkozó megrendelést is leadott, és annak összegét a jelen pontban foglaltak szerint és határidőben meg is fizette, úgy az összeg feltöltése a Kártya legyártásával egyidejűleg történik meg.
A kizárólag a Kártyák egyenlegének feltöltésére vonatkozó megrendelés esetén, az összeg Kártyára való feltöltése a feltöltés ellenértékének Edenred bankszámlaszámán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül történik meg.

⦁ Ügyfél kötelezettségei

⦁ A III. pontban foglaltakon túl, Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy Kártya Megrendelés esetén a megállapodott Szállítás időpontjában (munkanapokon 8-16 óra között) a Kártya átvételére feljogosított alkalmazottja vagy megbízottja a Szállítási helyként megjelölt címen tartózkodjon. Amennyiben a Kártyákat a Programgazda megbízottja a Szállítási helyként megjelölt címen az Ügyfélnek felróható okból nem tudja átadni, úgy az Ügyfél a Kártyákat a Programgazda irodájában veheti át, vagy ismételt szállítást kérhet, mely esetben Programgazda jogosult külön Szállítási díjat felszámítani, függetlenül attól, hogy a meghiúsult Szállítás alkalmával felszámíthatott-e Szállítási díjat vagy sem.

⦁ Ügyfél a Megrendelés leadását és a Díjbekérő szerinti ellenérték kiegyenlítését követően a leadott Megrendeléstől elállni nem jogosult.

⦁ Ügyfél köteles a Programgazda számára a Szolgáltatási- valamint Kártyadíjat megfizetni abban az esetben is, amennyiben a leadott Megrendelésétől eláll, és amennyiben a Kártya gyártása a Programgazda tájékoztatása szerint elindult.

⦁ Ügyfél köteles a cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma megváltozásáról, továbbá a kapcsolattartóinak (aláírásra jogosult vezető, ügyintézők) elérhetőségeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 5 munkanapon belül vagy legkésőbb a következő Megrendelés leadását megelőző 48 órával, amelyik a kettő közül a korábbi, Programgazdát írásban, a megváltozott adatok edenredkartya-hu@edenred.com címre történő megküldésével értesíteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen következményért, ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, Programgazdát nem terheli felelősség.

⦁ Ügyfél vállalja és szavatolja, hogy minden leendő Kártyabirtokost a rendelés leadása előtt igazolható módon tájékoztat a Szolgáltatással kapcsolatos személyes adatkezelésekről az Adatkezelés Tájékoztató átadásával. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy Kártyát vagy Társkártyát csak azon természetes személyek részére rendel meg a Programgazdától, akik részére az Adatkezelési Tájékoztatót rendelkezésre bocsátotta.

⦁ A Szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok adattartalmának hiányos kitöltése miatt az érintett Kártyabirtokosnak vagy a Programgazdának bármilyen kára keletkezne, úgy azokért az Ügyfél teljes körűen helytállni köteles.

⦁ Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy csak azon személyek részére rendel Edenred Kártyát, akik részére a megrendelést követő 180 napon belül feltöltést fog teljesíteni. Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségvállalásának nem tesz eleget, úgy Programgazda jogosult Kártyánként éves díjat felszámítani. Az Éves Kártyadíj mértéke mindenkor a jelen ÁSZF 6. számú mellékletében kerül meghatározásra.

⦁ Ügyfél köteles a Kártyabirtokosait igazolható módon tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben foglalt, őket érintő feltételekről, rendelkezésekről, valamint a Kártya használatával, a kapcsolódó juttatásokra vonatkozó mindenkori hatályos adójogi szabályozásokról. Ennek elmaradásából az Edenredet és a Kibocsátót semmilyen felelősség nem terheli. Ügyfél továbbá köteles igazolható módon a Kártyabirtokos ÁSZF-et a Kártyabirtokos, Társkártyabirtokos rendelkezésére bocsátani.

⦁ Programgazda kötelezettségei

⦁ Programgazda a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésére jogosult alvállalkozókat bevonni. Programgazda az alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.

⦁ Programgazda lehetővé teszi a Kártyabirtokos számára, hogy az Edenred Kártya felhasználása révén a mindenkori aktuális egyenleg erejéig a hatályos jogszabályoknak megfelelően, terméket vagy szolgáltatást vásárolhasson, illetve vehessen igénybe az Elfogadóhelyeken. A Kártya kizárólag azokon az Elfogadóhelyeken használható, akik a Programgazdával szerződéses viszonyban állnak, vagy a Kártya elfogadását Programgazda a Kártyaelfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért, vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. Programgazda tájékoztatja Ügyfelet, hogy a jogszerű felhasználás az adott tranzakciót lebonyolító Kártyaelfogadó, illetve a Kártyabirtokos felelőssége. Programgazda a felhasználás jogszerűségével kapcsolatos ellenőrzésre nem jogosult, így az Elfogadóhely, illetve a Kártyabirtokos esetleges jogszerűtlen magatartásáért a Programgazdát helytállási kötelezettség semmilyen irányba nem terheli.

⦁ Szolgáltatások részletei, díjazás, költségviselés

⦁ Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Programgazda Megrendelésből fakadó kötelezettségei teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél az adott Megrendelésre vonatkozó fizetési kötelezettségét az ÁSZF-ben foglaltak szerint maradéktalanul teljesítse.

⦁ Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Programgazda a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a jelen ÁSZF mindenkor hatályos 6. számú melléklete szerinti díjakat és költségeket számíthat fel. A díjak és költségek 6. sz. mellékeltben foglaltak szerint történő indexálása nem minősül az ÁSZF módosításának.

⦁ Programgazda a Kártya elektronikus utalvány-egyenlegének feltöltéséért Kártya-feltöltésenként, a feltöltés névértékére számítva Szolgáltatási díjat számíthat fel. Ezen felül az Ügyfél által a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos részére megrendelt Edenred Kártya ellenértékeként, Kártyánként Kártyadíjat (Társkártya díjat) számíthat fel. A Szolgáltatási díj, valamint a Kártyadíj mértékét jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza.

⦁ Programgazda az Ügyfél által a Kártyabirtokos részére megrendelt Kártyák kiszállításáért Szállítási díjat számíthat fel. A Szállítási díj mértékét jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza.

Kártya érvényessége, Lejáró kártyák

⦁ Az Edenred Kártya érvényessége a kibocsátástól számított 3 év. A Kártya lejáratának hónapja és éve a Kártya előlapján található. A Kártya a lejárati hó utolsó napjának 24 órájáig érvényes.

⦁ Az Edenred a Kártya lejáratát megelőző 6 héttel elektronikus úton írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek a lejáró – még aktív kártyákról. Az értesítés tartalmazza a Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítását lehetővé tévő adatokat. Az Ügyfél köteles a fenti értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül elektronikus úton írásban jelezni, hogy mely Kártyák megújítását kéri. Edenred kizárólag az Ügyfél által kért lejáró Kártyák megújítását végzi el, melyek után Kártyaújragyártási díjat számít fel. A Kártyaújragyártási díj mértékét a jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben Ügyfél a fenti kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, az Edenred rendszerében rögzített, Ügyfélhez tartozó lejáró Kártyákat a Kártya érvényességének lejárta után véglegesen letiltja.

Kártya letiltása, kártya csere

⦁ Kártya elvesztése, ellopása vagy rongálódása esetén a Kártyák a Programgazda weboldala (www.edenredkartya.hu) online ügyintézési felületén a nap 24 órájában letilthatók a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltak szerint. Aktivált Kártya letiltására kizárólag a Kártyabirtokos jogosult. Programgazda vállalja, hogy Ügyfél írásbeli megrendelése esetén, az adott Kártya bejelentett eltűnése vagy ellopása, illetve Kártyabirtokos által történő letiltását és az Ügyfél megrendeléését követően a Kártyát újragyártja, a letiltáskori egyenlegét a pótolt Kártyának megfelelően az új Kártya tekintetében teljes egészében elérhetővé teszi. Programgazda a csere lehetőségét a használatot nem akadályozó, kizárólag esztétikai hiba miatt nem biztosítja, amennyiben a hiba a Kártya átadását követően következett be. Programgazda az Ügyfél által a Kártyabirtokos részére megrendelt csere Edenred Kártya ellenértékeként, illetve az eltűnt vagy ellopott Kártya újragyártása esetén Kártyánként Kártya újragyártási díjat számíthat fel, melynek mértéke az ÁSZF 6. sz. mellékletében került rögzítésre.

Téves feltöltés, egyenleg átvezetés

⦁ Ügyfél az általa elutalt és feltöltésre került összeget kizárólag abban az esetben igényelheti vissza, amennyiben az Ügyfél által megjelölt Kártyák még nem kerültek aktiválásra. Ügyfél a feltöltött összeg visszaigénylését a jelen ÁSZF 7. mellékletében szereplő, Ügyfél által kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ’Kérelem az Edenred Kártyák Jóváírására’ nyomtatvány Programgazda részére történő megküldésével kezdeményezheti. Programgazda az egyenleg jóváírása tekintetében kezelési költséget számít fel, amelynek mértékéről a 6. sz. melléklet rendelkezik. A fenti feltételek teljesülése esetén a kezelési költséggel csökkentett összeg a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatvány Programgazda által történő kézhezvételét követő 30 napon belül Ügyfél számláján jóváírásra kerül.

⦁ Edenred lehetőséget biztosít az Ügyfél által tévesen elutalt és feltöltésre került összegek Kártyák közti egyenlegének átvezetésére a feltöltést követő 2 munkanapon belül a jelen ÁSZF 8. számú mellékletében szereplő, Ügyfél által kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ’Kérelem Kártya Egyenleg Átvezetéshez’ nyomtatvány Programgazda részére történő megküldésével.. Átvezetés kizárólag egyazon Ügyfél Kártyái, valamint azonos juttatás típusok közt teljesíthető. Programgazda az Ügyfél által az egyenleg átvezetések tekintetében kezelési költséget számít fel, amelynek mértékéről a 7. sz. melléklet rendelkezik. Programgazda nem teljesít egyenleg átvezetést, amennyiben az Ügyfél által megjelölt Kártyákon az átvezetni kívánt teljes összeg nem áll rendelkezésre. Felek rögzítik, hogy a Programgazda a jelen pontban foglalt esetekben kizárólag Ügyfél írásbeli kérésére jár el, ennek megfelelően semmilyen felelősség nem terheli az átvezetésből, visszautalásból származó esetleges Ügyfél és Kártyabirtokos közötti vitás kérdésekkel kapcsolatosan. A fenti feltételek teljesülése esetén a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány Programgazda által történő kézhezvételét követő 30 napon belül Kártyák közti átvezetésre sor kerül.

Kártya feltöltések érvényessége

⦁ Az Edenred Kártyához kapcsolódó feltöltések érvényességi idővel vannak ellátva.

⦁ A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható A Kártyabirtokos halála esetén az egyenleg a hagyaték részét képezi, melynek örökösök közötti pénzbeli megosztására a hagyatékátadó végzésben foglaltak az irányadók. A Kártyabirtokos haláláról az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Programgazdát, amely a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Programgazda fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tudomást szerez a Kártyabirtokos haláláról akkor a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Kártyabirtokos halála és a Programgazdának a Kártyabirtokos haláláról való tudomásszerzése közötti időszakban történt a Kártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos minden felelősség az örökösöket terheli. A Programgazda az örökös(ök) részére kizárólag Kártya formában biztosítja – Kártyához kapcsolódó feltöltések érvényességi idején belül – a hagyaték részét képző elhalálozott Kártyabirtokos Kártyáján fennmaradó összeget. Az örökös(ök) kötelesek a Programgazda felé megfelelően igazolni (így különösen halotti anyakönyvi kivonat másolata, az örökös személyigazolvány és lakcímkártya másolata, kiskorú örökös esetén szükség szerint a gyámhatóság végzése és a hagyaték átadó végzés, melyben szerepel a Kártya összege, mint hagyaték) hagyatéki eljárás lezártát melynek kézhezvételét követő 90 napon belül a hagyatékot a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerint az örökös(ök) részére Kártya formájában biztosítja.

⦁ A Kártya feltöltések érvényességi ideje az adott naptári évben augusztus 31-ig feltöltött juttatások után a juttatás évének utolsó naptári napja, míg az adott naptári évben szeptember 1-je után feltöltött összegek a juttatás évét követő év utolsó naptári napja.

⦁ A feltöltés érvényességének lejárta után a Kártyán rendelkezésre álló egyenleg, a Programgazdáé marad, azok az Ügyfélre nem szállnak át.

⦁ Ügyfélszolgálat, panaszkezelés szabályai

⦁ Ha az Ügyfélnek, a Kártyabirtokosnak a Kártya működésével kapcsolatos észrevétele merül fel, azt a Programgazda által biztosított telefonos Ügyfélszolgálaton jelezheti:

Edenred Ügyfélszolgálat: +36 1 413 3333-as számon (nyitvatartás edenred.hu honlapon elérhető).

Kártyaaktiválás; Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése, Kártyatiltás a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére a +36 1 382 4000-es számon (Edenred Kártyainformációs Vonal).

Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a Weboldal (www.edenredkartya.hu) MyAccount felületén a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyan itt szintén 0-24 órában használható az Elfelejtett PIN kód funkció

⦁ Az Edenred által nyújtott Szolgáltatás további részleteiről (telefonszámok, elérhetőségek, nyitva tartási idő stb.) a Programgazda a  www.edenredkartya.hu; vagy www.edenred.hu honlapon ad tájékoztatást.

⦁ Adatvédelmi szabályok

⦁ A Programgazda a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

⦁ A Kártyabirtokosok személyes adatára vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

⦁ Az Ügyfél és a Programgazda közötti szerződéssel kapcsolatosan kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Ügyfél és a Programgazda az Ügyfél nevében adatfeldolgozási tevékenységet végez. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlement és a tanács (EU) 2016/679 rendelete – általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) 13 cikke értelmében az Ügyfél és a Programgazda közötti ÁSZF alapján végzett személyes adatkezelésekkel kapcsolatosan az előzetes tájékoztatási kötelezettség Ügyfelet terheli, azzal, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatást igénybe venni kívánó személyeket kifejezetten tájékoztatja arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a Programgazda kezelje a Kártyabirtokosok személyes adatait és amennyiben az érintett Kártyabirtokos nem adja meg az Programgazda szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Programgazsa Szolgáltatásait.

⦁ Programgazda a Szerződés teljesítésének körében, az ahhoz szükséges mértékben szerződéses partnerei, mint adatkezelők vagy adatfeldolgozók részére jogosult személyes adatokat átadni az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben. A Programgazda fenntartja magának a jogot az alvállalkozók, mint általa a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez igénybe vett adatkezelők- és feldolgozók körének megváltoztatására, amelyről Programgazda a www.edenredkartya.hu honlapon ad tájékoztatást.

⦁ A jelen ÁSZF szerinti tevékenységek folytatása során a Programgazda az ilyen tevékenységet ellátó szervezetektől, illetve személyektől elvárható gondossággal jár el a személyes adatok jogszabálynak megfelelő kezelése, feldolgozása során. Programgazda az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedéseket megtette, az elektronikusan kezelt adatokhoz és az azokhoz tartozó – jelszóval védett – szoftverhez kizárólag az arra feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá. A Kibocsátó számítógépes hálózatai tűzfalakkal védettek, amelyeket időről-időre felülvizsgál, és gondoskodik a rendszerek megfelelő vírusvédelméről is, továbbá belső szabályozással biztosítja a kezelt adatok megfelelő szintű védelmét, azokat a technika mindenkori állásnak megfelelően időről-időre felülvizsgálja, és módosítja.

⦁ Tekintettel arra, hogy a Programgazda az általa nyújtott szolgáltatásaik keretében az Ügyfél által kezelt személyes adatokhoz férnek hozzá és így a tevékenysége személyesadatok kezelését is magába foglalja megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

⦁ A Programgazda személyes adatok kezelésének az összefogaló táblázata:

Programgazdának az Ügyfél részére nyújtott Szoltáltatás kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása
Adatkezelő A Programgazda és az Ügyfél közötti szerződéssel kapcsolatos személyes adatkezelések során az Ügyfél az adatkezelő és a Programgazda az adatfeldolgozó.
Adatkezelés célja Az Ügyfél ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja Programgazda és az Ügyfél közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter; Születési idő; Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma; Feltöltendő összege, értéke; Kártya széria száma; Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Érintett munkahelyének címe
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 5 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Programgazda adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása
PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: London: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK) adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleg lekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltése, adatokhoz (pl. számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása; a PrePay Solutions Ltd. részére – a kártya kibocsátójaként – az Érintett adatainak feldolgozását úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül kerülne sor, tekintettel arra, hogy az adatok az Európai Unión belül (Egyesült Királyság) kerülnek feldolgozásra.
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország) adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;
Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, applikáció üzemeltetése; IT support tevékenység.

 

⦁ A Programgazda és az Ügyfél közötti szerződés teljesítése és Szolgáltatás nyújtása során megismert személyes adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozási tekénységre vonatokzó adatfeldolgozási szerződést a jelen ÁSZF 4 sz. melléklete tartalmazza.

⦁ Hatálybalépés, módosítás, közzététel, eltérés, kézbesítési vélelmek

⦁ Jelen ÁSZF 2018. július 16. napján lép hatályba és elválaszthatatlan részét képezi valamennyi, a jelen ÁSZF alapján létrejött Edenred Kártya juttatást célzó Egyedi Szerződésnek, illetve Megrendelésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött Egyedi Szerződés aláírását megelőző akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat az Egyedi Szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és vonatkozó Egyedi Szerződés az irányadó.

⦁ Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.edenred.hu és a www.edenredkartya.hu oldalon kerül közzétételre.

⦁ Programgazda jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Amennyiben Ügyfél az ÁSZF hatályba lépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások az Ügyfél által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A módosítás hatályba lépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott egyedi Megrendelést is, a módosított ÁSZF rendelkezései, és az Egyedi Szerződésben foglaltak irányadók.

⦁ Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – Felek írásban, az Egyedi Szerződésben térhetnek el egyező akarattal.

⦁ A Felek közötti jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben a kapcsolattartás az egymás tudomására hozott elérhetőségekre szóban (élőszóban, telefonon), e-mailen vagy írásban történhet. Az e-mail útján közölt kommunikáció nem minősül írásbeli kommunikációnak, ide nem értve az e-mailen tett és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot. Tértivevénnyel feladott küldeménynél az átvétel megtagadása esetén a megtagadás napján, a „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett küldemény az első kézbesítési megkísérlését követő 10. munkanapon, míg a címzett adatközlésének hibájából adódó „címzett elégtelen” jelzéssel visszaérkezett küldemény a feladástól számított 10. munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Programgazda vagy a Kibocsátó a Magyar Posta Zrt-t vagy futárszolgálatot (UPS, FedEx, DHL) vesz igénybe, akkor Ügyfél nem hivatkozik arra, hogy Ügyfél nem kapott értesítést az igénybe vett postai szolgáltató kézbesítése megkísérlésének sikertelenségéről.

⦁ A szerződés hatályossága és annak megszűnése, záró rendelkezések

⦁ Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben. A szerződés lényegi rendelkezésének súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedett Fél a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak.

⦁ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország más vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

⦁ Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel, azzal.

⦁ A Felek közötti szerződés alkalmazásában kizárólag akkor minősül írásba foglaltnak valamely (jog) nyilatkozat, ha azt a nyilatkozó aláírta.

⦁ Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. A Felek valamennyi képviselője, a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek és dokumentumok teljesítése az Ügyfél számára érvényes és az Ügyfelet kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan.

⦁ A Felek közötti szerződés szerinti Szolgáltatások oszthatónak minősülnek.

⦁ Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

⦁ Ügyfél a szerződés szerinti jogait kizárólag Programgazda előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.

⦁ Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2018. július 2.

A jelen ÁSZF-hez 10 darab melléklet tartozik, amelyek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: Kártyarendelés és kártyafeltöltés adattartalma
2. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató
3. számú melléklet: Egyedi Kártya szerződés
4. számú melléklet: Adatfeldolgozási szerződés
5. számú melléklet: Kártyabirtokos ÁSZF
6. számú melléklet: Díjszabási tájékoztató
7. számú melléklet: Kérelem az Edenred Kártyák Jóváírására
8. számú melléklet: Kérelem Kártya Egyenleg Átvezetéshez

Programgazda fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékleteket egyoldalúan módosítsa. Programgazda a mindenkor hatályos mellékleteket a www.edenredkartya.hu honlapon teszi elérhetővé az Ügyfél, valamint a Kártyabirtokos számára.

Kelt: Budapest, 2018. július 2.

Kártyarendelés megrendelő állomány adattartalma

⦁ Kártyabirtokos vezetékneve
⦁ Kártyabirtokos utóneve
⦁ Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter
⦁ Születési idő
⦁ Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám)
⦁ Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám)
⦁ Kártyabirtokos e-mail címe
⦁ Kártyabirtokos mobiltelefon-száma
⦁ Feltöltendő összeg
⦁ Cég szállítási címe

Kártya feltöltés megrendelő állomány adattartalma:

⦁ Kártyabirtokos vezetékneve
⦁ Kártyabirtokos utóneve
⦁ Kártya széria száma
⦁ Kártya feltöltési érték:

A Megrendelés leadásának napján hatályos Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadom.

Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: Budapest, 1134 Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat-hu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; honlap címe: https://edenred.hu/hu/; telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a továbbiakban: Programgazda) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

⦁ Adatkezelés bemutatása

A Programgazda munkáltatók (továbbiakban: Ügyfél) részére a Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elektronikus formában kibocsátott juttatással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt melynek keretében az Ügyfelek a munkavállalói részére (továbbiakban: Kártyabirtokos) nem átruházható, PIN-kóddal védett, mágneses csíkkal vagy chippel ellátott plasztik kártyát biztosít a Programgazda amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás jogszabályban megengedett köre ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható.

Programgazda kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt a Programgazda szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célú adatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett a Programgazda adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

Programgazdának az Ügyfél részére nyújtott Szoltáltatás kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása
Adatkezelő A Programgazda és az Ügyfél közötti szerződéssel kapcsolatos személyes adatkezelések során az Ügyfél az adatkezelő és a Programgazda az adatfeldolgozó.
Adatkezelés célja Az Ügyfél ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja Programgazda és az Ügyfél közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter; Születési idő; Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma; Feltöltendő összeg; Kártya széria száma; Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Érintett munkahelyének címe
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 5 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Programgazda adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása
PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: London: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK) adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleg lekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltése, adatokhoz (pl. számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása; a PrePay Solutions Ltd. részére – a kártya kibocsátójaként – az Érintett adatainak feldolgozását úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül kerülne sor, tekintettel arra, hogy az adatok az Európai Unión belül (Egyesült Királyság) kerülnek feldolgozásra.
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország) adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;
Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, applikáció üzemeltetése; IT support tevékenység

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

 

Programgazdának a marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása
Adatkezelő A marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing / reklám üzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma;
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés.
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

 

Programgazdának a marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása
Adatkezelő A marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing / reklám üzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma;
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés.
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

Fogalmak

⦁ A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek az Edenred Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Kártyabirtokos ÁSZF-ben használt fogalmakkal. Az Adatkezelési Tájékoztató könnyebb értelmezés érdekében néhány fogalmat megismételünk az alábbiakban:

„Kibocsátó” a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, elektronikus-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete).

„Programgazda vagy Adatkezelő” az Edenred Magyarország Kft. (székhelye: Budapest, 1134 Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.

„Ügyfél“ az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Kártyát nyújtja.

„Kártyabirtokos“ az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy, aki részére a Kártya kibocsátásra kerül, és aki a Ügyfelekre vonatkozó ÁSZ 6. számú mellékletként csatolt Kártyabirtokos ÁSZF-et magára nézve elfogadja.

„Edenred Kártya“ vagy „Kártya” olyan, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („SZJA törvény”) szerint elektronikus formában kibocsátott juttatás, amely nem átruházható, PIN-kóddal védett, mágneses csíkkal vagy chippel ellátott plasztik kártya formájában kerül előállításra, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás jogszabályban megengedett köre ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható. Az Edenred Kártya hitelezési funkcióval nem rendelkező, előre fizetett, névre szóló juttatást tartalmaz. Az Edenred Kártyára vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók az Edenred Társkártyára is:

⦁ Ajándékkártya: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó termékek és szolgáltatások vásárlására használható fel.

⦁ Iskolakezdési Kártya: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok alapján tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásához használható fel.

⦁ Kultúra- és Sportkártya: olyan Kártya amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti adómentes juttatásokra vonatkozó kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállításra, színházi-, tánc-, cirkuszi-, vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj megfizetésére, továbbá a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására használható fel.

⦁ Motivációs kártya: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az SZJA törvény szerinti üzleti célú ajándékozásra vonatkozó termékek és szolgáltatások vásárlására használható fel.

„Edenred Kártya Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatás” a Programgazda által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a jelen Edenred Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására vonatkozó ÁSZF és a Kártyabirtokos ÁSZF szerint az Ügyfél és a Kártyabirtokosok részére nyújtott összetett szolgáltatás.

„Kártyaelfogadó“ vagy „Elfogadóhely” az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette.

⦁ Érintett

Az Érintettek közé tartoznak a Programgazda Szolgáltatásait megrendelő munkáltató (Ügyfél) munkavállalói (Kártyabirtokos), és – erre irányuló külön megrendelés esetén – a Kártyabirtokosok közeli hozzátartozói, mint társkártya-birtokosok (továbbiakban: Érintett)

⦁ A személyes adatok Programgazda általi megismerésének forrásai

⦁ Programgazda az Érintett személyes adatait a Szolgáltatás sajátosságaira tekintettel nem közvetlenül az Érintettől, hanem az érintett Érintett munkáltatójától (Ügyfél) szerzi be a Programgazda által kibocsátott kártya munkáltató általi megrendelésével egyidejűleg.

⦁ Az Érintett elektronikus úton a https://myaccount.edenredkartya.hu/#/login honlapon aktiválja a munkáltatója által részére nyújtott Kártyát úgy, hogy felhasználói fiókot hoz létre az e-mail címe vagy a kártya szériaszámának megadásával vagy belép a már létrehozott felhasználói fiókjába az e-mail címe és jelszavának megadásával. Az Érintett munkáltatója által a Programgazda részére megadott, Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettnek az aktiválás/belépés során már nem köteles megadnia, azt Programgazda által alkalmazott elektronikus rendszer automatikusan az Érintetthez társítja. Az Érintett az aktiválás/belépés során fogadja el a Kártyabirtokosokra vonatkozó ÁSZF-et (a továbbiakban: ÁSZF) és ennek keretében tájékoztatást kap az adatkezelésről az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési Tájékoztató megismerésével.

⦁ Az Edenrend kártya Pro alkalmazás fő célja, hogy a Kártyabirtokosok elektronikus formában regisztrálhassák az Edenred Kártyáikat, illetve nyomon követhessék személyes kiadásaikat. Az Érintett elektronikus úton az Edenrend kártya Pro alkalmazással is aktiválja a munkáltatója által részére nyújtott Kártyát úgy, hogy felhasználói fiókot hoz létre az e-mail címe vagy a kártya szériaszámának megadásával vagy belép a már létrehozott felhasználói fiókjába az e-mail címe és jelszavának megadásával. Az Érintett munkáltatója által a Programgazda részére megadott, Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettnek az aktiválás/belépés során már nem köteles megadnia, azt Programgazda által alkalmazott elektronikus rendszer automatikusan az Érintetthez társítja. Az Érintett az aktiválás/belépés során fogadja el az Kártyabirtokosokra vonatkozó ÁSZF-et és ennek keretében tájékoztatást kap az adatkezelésről az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési Tájékoztató megismerésével.

⦁ Adatkezelés jogalapja

⦁ Programgazda a közte és az Ügyfél között létrejött szerződés alapján a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja Programgazda és az Ügyfél között – az Érintett munkavállalóknak való megrendelést kártyák tekintetében – létrejött szerződés (Ügyfél ÁSZF) teljesítése, amely során az adatkezelő az Ügyfél és a Programgazda az Ügyfél adatfeldolgozója lesz.

⦁ Programgazda szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja Programgazda és az Érintett között – az Érintett munkáltatójának megrendelése alapján – létrejött szerződés (Kártyabirtokos ÁSZF) teljesítése (a kártya aktiválása, az erre a célra rendelt e-money Kártyához való rendelése (feltöltése). használata, adatokhoz (pl. számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása) [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg a Programgazda szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni a Programgazda szolgáltatásait. A Programgazda a közte és az Érintett közötti szerződéssel kapcsolatos adatkezelés tekintetében adatkezelő.

⦁ Programgazda reklám küldése céljából történő adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. Érintett a reklám részére történő küldéséhez adott hozzájárulását Programgazda honlapján vagy az Edenrend kártya Pro alkalmazásban teheti meg.

⦁ Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

⦁ Az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok

Programgazda mint adatfeldolgozó az Ügyfél ÁSZF teljesítése, azaz a Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:

⦁ Érintett vezetékneve;
⦁ Érintett utóneve;
⦁ Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter;
⦁ Születési idő;
⦁ Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám);
⦁ Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám);
⦁ Érintett e-mail címe;
⦁ Érintett mobiltelefon-száma;
⦁ Feltöltendő összege, értéke;
⦁ Kártya széria száma;
⦁ Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely;
⦁ Érintett munkahelyének címe.

⦁ Programgazda mint adatfeldolgozó a személyes adatokat a Kártya előállításával kapcsolatosan, valamint a Kártya feltöltés és használattal kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben kezeli.

⦁ Programgazda az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 5 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

⦁ A Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok

⦁ Programgazda a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése, azaz Programgazda Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
⦁ Érintett vezetékneve;
⦁ Érintett utóneve;
⦁ Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter;
⦁ Születési idő;
⦁ Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám);
⦁ Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám);
⦁ Érintett e-mail címe;
⦁ Érintett mobiltelefon-száma;
⦁ Feltöltendő összege, értéke;
⦁ Kártya széria száma;
⦁ Tranzakció adatai.
⦁ Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely;
⦁ Számlatörténet;
⦁ Érintett munkahelyének címe.

⦁ Programgazda a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 5 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

⦁ Marketing / Reklám küldése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

⦁ A reklám célú adatkezelés során a Programgazda a saját, valamint az Edenred csoport és az Elfogadóhelyek termékeivel, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben az Érintett hozzájárulása alapján az Érintettnek reklámot küld telefonos úton (SMS) vagy elektronikus levelek, illetve push notifications (mobilkészülékeken felugró üzenetek) útján.

⦁ Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat:
⦁ Érintett vezetékneve;
⦁ Érintett utóneve;
⦁ Érintett e-mail címe;
⦁ Érintett telefonszáma;

⦁ Programgazda a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

⦁ Programgazda a reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a Programgazda honlapján valamint az Edenrend kártya Pro alkalmazásban az erre vonatkozó jelölő négyzet bejelölésével tudja megadni. A hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a megadott e-mail címére küldött marketinglevél alján található leiratkozó link segítségével.

⦁ Adatfeldolgozás

⦁ Programgazda az Érintett adatait a Szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, a kártyahasználattal összefüggésben, az Edenred cégcsoport tagjai és szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra.

⦁ A Szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing / reklám célú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybe vett, Programgazda szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: London: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK)

adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleg lekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltése, adatokhoz (pl. számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása; a PrePay Solutions Ltd. részére – a kártya kibocsátójaként – az Érintett adatainak feldolgozását úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül kerülne sor, tekintettel arra, hogy az adatok az Európai Unión belül (Egyesült Királyság) kerülnek feldolgozásra.

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország)
adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, applikáció üzemeltetése;

Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)
adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

⦁ Adattovábbítás harmadik országba

Az The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp.-nek a USA-EU adatvédelmi keretmegállapodás alapján létrehozott úgynevezett Privacy Shiled (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) minősítéssel rendelkezik ezért a GDPR 45 cikk (1) bekezdése alapján személyes adatok továbbíthatók a részére ami megfelelő szintű védelmet biztosít.

Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

⦁ Az adatkezelési időtartam lejártakor a Programgazda törli az Érintett adatait.

⦁ Programgazda gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

⦁ Programgazda az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

⦁ A személyes adatok megismerésére jogosultak a Programgazda (a Programgazda olyan munkakörben alkalmazott munkavállalói, akik a kártyahasználattal összefüggő ügyeket intézi), az Edenred cégcsoport tagjai, valamint Programgazda szerződő partnerei. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

⦁ Programgazda elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

⦁ Programgazda biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Programgazda vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

⦁ Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

⦁ Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Programgazda tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

⦁ arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
⦁ az adatkezelés céljairól,
⦁ azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,
⦁ az adatkezelés időtartamáról,
⦁ a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

⦁ A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával a Programgazdához fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Programgazda a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Programgazda az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Programgazda az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Programgazda bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Programgazda a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

⦁ Az Érintett kérelmére Programgazda a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

⦁ Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

⦁ Az Érintett kérelmére Programgazda törli az Érintett személyes adatát. A Programgazda a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Programgazdára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

⦁ Az Érintett reklám részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Programgazda haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Programgazda székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail címre történő levél küldéssel, a Programgazda honlapján lévő beállításokban valamint az Edenred kártya Pro Applikációban is lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

⦁ Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

⦁ ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Programgazda ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
⦁ ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
⦁ Programgazdának már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
⦁ Programgazda zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Programgazda a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

⦁ Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Programgazda biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

⦁ Programgazda az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Programgazda a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

⦁ A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Programgazda az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

⦁ Programgazda fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Programgazda meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

⦁ Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy a Programgazda jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: www.naih.hu.

⦁ Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Egyéb rendelkezések

⦁ Amennyiben Programgazda módosítja az ÁSZF-et és ez érinti az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

⦁ Ha a Programgazda a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

⦁ Ha a Programgazda más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

Hatályos: 2018. július 16. napjától.

Az Egyedi Kártya szerződést IDE KATTINTVA töltheti le.

 

Meghatározások

„Adatkezelő”: A Programgazda által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás megrendelője.

„Adatfeldolgozó”: Programgazda

„GDPR”: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Rendelet).

„Irányadó jog” alatt értendő a GDPR, a GDPR által biztosított kifejezett felhatalmazás alapján vagy erre tekintettel megalkotott magyar jogszabályok, más adatvédelmi tárgyú jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott dokumentumok, illetve az adatkezelőre vonatkozó magatartási kódexek.

„Igény” alatt értendő minden kereset, igény, tényállításként kezelt bejelentés, követelés vagy eljárás.

„Kár” alatt kell érteni minden Igényt, veszteséget, kárt, költséget, bírságot, díjat, közterhet, harmadik félnek megítélt összeget, kiadást és mindennemű egyéb (akár előre látható, akár eshetőleges) kötelezettséget, beleértve a közvetlen, közvetett, illetve következmény károkat.

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás általi közlés, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

„Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„Adatkezelési Függelék” alatt az I. számú mellékletben meghatározott és a Felek által elfogadott annak hatálybalépési napjaként meghatározott időponttól a jelen Szerződés hatálya alá tartozó függelék, amely meghatározza a jelen Szerződéssel kapcsolatos adatkezeléseket.

„Szolgáltatás” alatt a Szolgáltatási Szerződés keretében az Adatfeldolgozó által a személyes adatok kezelésével összefüggésben nyújtott – a mindenkori Adatkezelési Függelékben szereplő leírásnak megfelelő – szolgáltatásokat kell érteni.

„Érintetti Joggyakorlás” az érintettől érkező olyan kérelem, amely tájékoztatásra, személyes adataihoz történő hozzáférésre – ide értve a másolat kérését is -, módosítására, törlésére – ide értve az elfeledtetés jogát is -, az adatkezelés korlátozására, adathordozásra irányul, vagy az adatkezelés ellen az érintett tiltakozik.

„Harmadik ország” az EGT tagállamokon (az EU tagállamai, illetve Izland, Liechtenstein és Norvégia) kívüli országok.

Tárgy és Időtartam

⦁ A jelen Szerződés tárgya az Adatfeldolgozónak az Adatkezelő nevében végzendő Szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételek meghatározása.

⦁ Az Adatkezelő által elvégzendő minden adatfeldolgozási tevékenységet kifejezetten a Adatkezelési függelékben kell meghatározni.

⦁ Jelen Szerződés a Hatálybalépés Napján lép hatályba és a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor azután szűnik meg ha az Adatfeldolgozó minden személyes adatot, amelyet a jelen Szerződés értelmében kezel töröl és az erről felvett jegyzőkönyv egy hiteles példányát átadja az Adatkezelőnek.

Adatfeldolgozó GDPR-nak való megfelelése

⦁ Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy szakértői szintű ismerettel, megbízhatósággal és erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket – ideértve az adatkezelés biztonságát is – végrehajtsa.

A munka terjedelme

⦁ A személyes adatok Adatkezelő általi kezelésének kizárólagos célja az ÁSZF szerinti Szolgáltatások nyújtása.

⦁ A személyes adatok Adatfeldolgozó általi kezelése jelen Adatfeldolgozási szerződés keretében történik, és csak abban a mértékben, amelyben az Adatkezelő utasította az Adatfeldolgozót és kizárólag Szolgáltatással kapcsolatban. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat.

⦁ Az Adatfeldolgozó a Szolgáltatások nyújtásához elvárt és szükséges mértéket meghaladóan a személyes adatokat semmilyen más célból nem kezelheti, illetve használhatja fel, ide nem értve a Programgazda és a Kártyabirtokosok közötti Kártyabirtokos ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásokat.

Az Adatfeldolgozó általános kötelezettségei

⦁ Az Adatfeldolgozónak mindenkor alkalmasnak kell lennie arra, hogy bizonyítsa a GDPR-nak való megfelelést, különös tekintettel az adatkezeléssel kapcsolatos kockázat beazonosítására, valamint a kockázat forrásának, jellegének, valószínűségének és súlyosságának a felmérésére, továbbá a kockázat mérséklésével kapcsolatos bevált gyakorlatokra.

⦁ Az Adatfeldolgozó köteles az Irányadó jogot betartani. Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani az együttműködés, támogatás minden olyan formáját és megadni minden olyan információt, amelyet Adatkezelő igényel annak érdekében, hogy igazolni tudja az Irányadó jognak való megfelelését és kötelezettségeinek teljesítését, valamint a NAIH-hal vagy az eljárást folytató felügyeleti hatósággal együttműködhessen és annak utasításait vagy döntéseit végrehajtsa úgy, hogy a NAIH vagy az eljárást folytató felügyeleti hatósággal által előírt határidőt be tudja tartani.

⦁ Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli kivéve akkor, ha az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az ilyen értesítést az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

⦁ Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított munkavállalók vagy egyéb személyek titoktartási kötelezettséget vállaltak vagy jogszabály alapján megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

⦁ Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított munkavállalók vagy egyéb személyek a személyes adatok gondozása, védelme és kezelése kapcsán megfelelő képzésben részesültek.

⦁ Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

⦁ azon intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy jogosulatlan személyek hozzáférést szerezzenek azon adatkezelési rendszerekhez, amelyekkel személyes adatokat kezelnek vagy felhasználnak;
⦁ azon intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy az adatkezelési rendszereket engedély nélkül használják;
⦁ azon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az adatkezelési rendszerek használatára jogosult személyek csak azon személyes adatokhoz férnek hozzá, amelyek tekintetében hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek, és hogy a személyes adatok engedély nélkül nem olvashatók, másolhatók, módosíthatók vagy távolíthatók el az adatkezelés vagy felhasználás során és a tárolás után;
⦁ azon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok engedély nélkül nem olvashatók, másolhatók, módosíthatók vagy távolíthatók el az elektronikus továbbítás vagy szállítás során;
⦁ azon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy személyes adat került-e az adatkezelési rendszerekbe, módosult-e vagy eltávolításra került-e és hogy ki által;
⦁ azon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok Adatfeldolgozó kezelése során a személyes adatok kezelése szigorúan az Adatkezelő utasításaival összhangban történik;
⦁ a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
⦁ az adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
⦁ fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és azok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
⦁ az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

⦁ Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő nevében kezelt személyes adatokat a harmadik felek nevében kezelt személyes adatoktól legalább logikailag elkülönítve tárolni és törekszik az Adatkezelő nevében kezelt személyes adatokat fizikai szeparációjára.

⦁ Az Adatfeldolgozó köteles a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

⦁ Az Adatfeldolgozó lépéseket tesz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

⦁ Az Adatfeldolgozó beleegyezik és garantálja, hogy a biztonsági intézkedések alkalmasak a személyes adatok védelmére a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel vagy véletlen elvesztéssel, megváltoztatással, jogosulatlan közléssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szemben, különösen, ha az adatkezelés magában foglalja az adatok hálózaton keresztüli továbbítását, továbbá az adatkezelés minden egyéb jogosulatlan formájával szemben, és garantálja, hogy ezen intézkedések biztosítják az adatkezelésből és a védendő személyes adatok jellegéből eredő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot tekintettel a tudomány és technológiai jelenlegi állására és a megvalósításuk költségeire.

⦁ Az Adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés jellegét, amennyiben ez lehetséges, megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel segíti az Adatkezelőt azon kötelezettsége teljesítésében, hogy az érintett Irányadó jogban foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmeket megválaszolja.

⦁ Az Adatfeldolgozó aktívan segíti az Adatkezelőt az Irányadó jog szerinti kötelezettségeknek való megfelelés biztosításában beleértve érintetteknek Irányadó jogban foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolását.

⦁ Az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy valamely utasítás sérti az Irányadó jogot vagy más uniós vagy a tagállami adatvédelmi rendelkezéseket.

⦁ Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az Irányadó jogban meghatározott kötelezettségek teljesítésének bizonyításához szükséges, továbbá engedélyezi és hozzájárul az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokhoz, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

⦁ Az Adatfeldolgozó az adatkezeléshez kapcsolódó Szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelés jellegétől, valamint az Adatkezelő utasításától függően minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő. Amennyiben az Adatfeldolgozó részére az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő akkor az Adatfeldolgozó haladéktalanul, de legkésőbb az erről való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül az ezt alátámasztó megfelelő dokumentum Adatkezelő részére történő megküldésével köteles igazolnia az Adatkezelő számára az Adatkezelő által kezelt személyes adatok további tárolását.

⦁ Ha az Adatfeldolgozó bármilyen okból nem tud megfelelni, vagy előre látja, hogy nem tud megfelelni a kötelezettségeinek a jelen Szerződésben vagy az Irányadó jogban foglaltak szerint, köztelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja az Adatkezelőt erről a tényről.

⦁ Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő nevében végzett minden adatkezelési tevékenységről teljes nyilvántartást vezetni, amely legalább a következőket tartalmazza:

⦁ az adatkezelés jellegét és céljait, az adatkezelés időtartamát, a személyes adatok típusát ás az érintettek kategóriáit;
⦁ adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítását, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a megfelelő biztosítékok leírását;
⦁ a technikai és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

⦁ Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel amiatt, ha az Adatfeldolgozó nem a GDPR szerint vezeti az adatkezelési nyilvántartást vagy azt a felügyeleti hatóság kérésére nem bocsátja a rendelkezésére.

⦁ Az Adatfeldolgozót kizárólagos felelősség terheli annak felmérése során, hogy az Irányadó jog értelmében kötelesek-e adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

További adatfeldolgozók igénybevétele

⦁ Adatkezelő általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozó részére a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelési folyamatokkal kapcsolatosan további adatfeldolgozók igénybevételére. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy minden további adatfeldolgozóról tájékoztatja az Adatkezelőt.

⦁ Amennyiben az Adatfeldolgozó bizonyos, az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozót is igénybe vesz, szerződés útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyeket a jelen Adatfeldolgozási Szerződésben is kijelöltek, különösen úgy, hogy elegendő garanciát nyújtson a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására oly módon, hogy az adatkezelés megfeleljen az Irányadó jog követelményeinek.

⦁ Az Adatfeldolgozó az igénybe vett további adatfeldolgozónak a jelen Adatfeldolgozási Szerződés (különösen az 5. pontban foglalt) és az Irányadó jog követelményeknek való megfelelést az Adatfeldolgozó köteles ellenőrizni.

⦁ Ha az Adatfeldolgozó által igénybe vett adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az Adatfeldolgozó teljes mértékű felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Kapcsolattartás és utasítások rendje

⦁ Az Adatkezelő vállalja, hogy a Szerződés megkötése napjától számított egy munkanapon belül tájékoztatja az Adatfeldolgozót az Adatkezelő Kapcsolattartójának (vagy Kapcsolattartóinak) nevéről, e-mail címéről és telefonszámáról. Az Adatkezelő részéről Adatkezelő Kapcsolattartója (vagy Kapcsolattartóinak) jogosultak az adatkezeléssel kapcsolatosan utasítást adni, illetve az Adatfeldolgozó ezen Kapcsolattartót (vagy Kapcsolattartókat) köteles az észrevételeivel megkeresni Az Adatkezelő vállalja, hogy ezen adatok változásról a változást követő egy munkanapon belül tájékoztatást ad az Adatfeldolgozó számára.

⦁ Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a jelen Szerződése megkötése napjától számított egy munkanapon belül tájékoztatja az Adatkezelőt az Adatfeldolgozó Kapcsolattartójának (vagy Kapcsolattartóinak) nevéről, e-mail címéről és telefonszámáról. Az Adatkezelőnek jelen Szerződéssel kapcsolatos utasításait az Adatfeldolgozó Kapcsolattartójának (vagy Kapcsolattartóinak) kell címeznie Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy ezen adatok változásról a változást követő egy munkanapon belül tájékoztatást ad az Adatkezelő számára.

⦁ A Felek megállapodnak, hogy az jelen Adatfeldolgozási Szerződéssel kapcsolatos elsődleges kapcsolattartási forma az email és az Adatkezelő e-mailben adott utasítási megfelelő kapcsolattartási formának minősül. Az Adatfeldolgozó jogosult kérni, hogy e-mail mellett írásban, postai úton is megkapja az utasítást vagy – az utasítás terjedelmére, jellegére tekintettel – kezdeményezheti jelen Szerződés módosítását. Amennyiben az Adatkezelő Kapcsolattartója az intézkedés jellege, sürgőssége miatt szóbeli utasítást ad az Adatfeldolgozó számára, akkor a szóbeli utasítást utólag három munkanapon belül emailben vagy írásban megerősíti.

⦁ Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy 1 munkanapon belül értesíti az Adatkezelő Kapcsolattartóját amennyiben:

⦁ közhatalmi szerv jelen Szerződéssel lefedett személyes adatok kezelésével vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérelméről, kivéve ha az Adatkezelő értesítése jog által kifejezetten tiltott;

⦁ közvetlenül az érintettől vagy harmadik féltől kapott Érintetti Joggyakorlással kapcsolatos megkeresést.

⦁ Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén, illetve – az Adatfeldolgozó megítélése szerint – halaszthatatlan ügyben az Adatfeldolgozó telefonon keresztül köteles felvenni a kapcsolatot az Adatkezelő kapcsolattartójával, tájékoztatni őt az adatvédelmi incidensről vagy halaszthatatlan ügyről. Az adatvédelmi incidensek esetén a kapcsolatfelvétel nem érinti az Adatfeldolgozó 8. pont szerinti kötelezettségeit.

Az adatvédelmi incidens bejelentése

⦁ Az Adatkezelő dokumentál minden adatvédelmi incidenst, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket olyan módon, hogy a dokumentáció lehetővé tegye a NAIH vagy az illetékes felügyeleti hatóság számára az Irányadó jognak való megfelelés ellenőrzését, amelyben az Adatfeldolgozó köteles a lehető legmagasabb mértékig együttműködni.

⦁ Adatvédelmi incidens esetén az Adatfeldolgozó az arról való tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül, és nem később mint 24 órán belül köteles bejelenti az adatvédelmi incidenst az Adatkezelőnek és együttműködni az Adatkezelővel az illetékes felügyeleti hatóság értesítése során.

⦁ Az Adatkezelő 24 órán belüli értesítésében köteles kitérni az alábbiakra:
⦁ az adatvédelmi incidens jellege (a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elveszítése, módosítása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés)
⦁ az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

⦁ Az Adatfeldolgozó egyedül nem dönthet úgy, hogy az adatvédelmi incidens nem eredményez kockázatot a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

⦁ Amennyiben az Adatfeldolgozó nem értesíti az Adatkezelőt 24 órán belül, az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt a késedelem okairól tájékoztatni.

⦁ Az Adatfeldolgozó köteles az adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan azonnal tájékoztatni az Adatkezelő az alábbiakról amint azok adott körülményei tisztázódnak:

⦁ adatvédelmi incidens részletes leírását
⦁ az adatvédelmi incidens jellege, beleértve, ha lehetséges, az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az érintett személyes adatok típusát, kategóriáit és hozzávetőleges számát;
⦁ minden egyes érintett személy megnevezését (vagy amennyiben ez nem lehetséges az érintettek és a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások/ adatbázisok számát;
⦁ az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
⦁ az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit;
⦁ az Adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben annak esetleges hátrányos következményei enyhítését célzó intézkedéseket.

⦁ Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatfeldolgozó nem tájékoztathatja az érintettet vagy a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről az Adatkezelővel való előzetes tanácskozás és az Adatkezelő kifejezett előzetes hozzájárulásának megszerzése nélkül, kivéve, ha kötelezően betartandó jogszabályi határidők ezt szükségessé teszik.

Adathordozhatóság

⦁ Az Adatfeldolgozási Szerződés I. számú mellékletében kifejtett jogalapokra tekintettel az Adatfeldolgozó segíti az Adatkezelőt az adathordozhatóságra vonatkozó kötelezettségeinek betartásában azáltal, hogy az Adatkezelő nevében végzett minden adatkezelési tevékenységet oly módon folytat, hogy gondoskodik az érintettek azon jogosultságáról, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá engedélyezi azon jogukat, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek/Adatfeldolgozónak továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő/Adatfeldolgozó akadályozná.

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

⦁ Az Adatfeldolgozó aktívan támogatja az Adatkezelőt azon kötelezettsége teljesítésében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és közérthető nyelvet használva nyújtson.

⦁ Az Adatfeldolgozó ezen információkat írásban vagy más módon köteles megadni, ideértve adott esetben az elektronikus utat is.

⦁ Az Adatfeldolgozó nem kommunikálhat az érintettekkel az Adatkezelővel történő előzetes tanácskozás és az Adatkezelő kifejezett előzetes hozzájárulásának megszerzése nélkül, kivéve, ha jogszabályi határidők ezt előírják.

Az érintett hozzáférési joga

⦁ Az Adatfeldolgozó – az érintettek kérelmére – aktívan támogatja az Adatkezelőt azon kötelezettsége teljesítésében, hogy megerősítse, hogy bizonyos érintettre vonatkozó személy adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem, és amennyiben ez az eset áll fenn, hozzáférést biztosítson az érintett számára a személyes adatokhoz és információkhoz.

Adatvédelmi hatásvizsgálat

⦁ Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőnek támogatást nyújtani hatásvizsgálatok elvégzéséhez, valamint annak során vele együttműködni és a vele együttműködésen bevezetni az azonosított adatvédelmi kockázatot csökkentő intézkedéseket.

⦁ Az Adatfeldolgozó szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén a változást követő 3 munkanapon belül ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy az adatkezelés az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.

Az érintettek helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való joga

⦁ Az Adatfeldolgozó aktívan támogatja az Adatkezelőt azon kötelezettsége teljesítésében, hogy indokolatlan késedelem nélkül

⦁ helyesbítse a pontatlan személyes adatokat;
⦁ kiegészítse a hiányos személyes adatokat;
⦁ törölje a személyes adatokat,
⦁ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

⦁ Az Adatfeldolgozó törlés esetén köteles az adat felismerhetetlenné tenni oly módon, hogy a helyreállítása többé ne legyen lehetséges, valamint ezen törlési cselekmény megtételét az Adatkezelő felé az Adatkezelő Kapcsolattartójának írásban visszaigazolni.

⦁ Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 18. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti kérelem érkezik, akkor az Adatkezelő utasítására, az abban megjelölt időtartamig az Adatfeldolgozó korlátozza a rendszerben az adatkezelést, így különösen átmenetileg megszünteti valamennyi hozzáférési jogosultságot, kivéve azok esetében, akik az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó részéről részt vesznek az érintetti kérelem elintézésben.

⦁ Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 18. cikk (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti érintetti kérelem érkezik, akkor az Adatkezelő utasítására az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által biztosított adathordozóra másolja az Adatkezelő utasításában megjelölt személyes adatokat, és azokat az Adatfeldolgozó törli a rendszerében. A GDPR 18. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti érintetti kérelem esetén az Adatkezelő dönthet úgy is, hogy az Adatfeldolgozónak 13.3 alpont szerint kell eljárnia.

⦁ Abban az esetben, ha az Adatfeldolgozó közvetlenül az érintettől kap 1.13. Érintetti Joggyakorlással kapcsolatos megkereséseket, az Adatfeldolgozó ezen megkereséseket köteles haladéktalanul továbbítani az Adatkezelőnek és az érintettnek kizárólag Adatkezelő írásos hozzájárulása esetén adhat választ a megkeresésre.

Felelősség

⦁ Az Adatfeldolgozó felelősséggel tartozik minden Kárért, amely a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek vagy az Irányadó jog megsértéséből származónak.

⦁ Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy megtérít az Adatkezelőnek minden Kárt, amely a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek vagy az Irányadó jog megsértéséből származónak.

Illetékesség, alkalmazandó jog

⦁ Az Adatfeldolgozó székhelyén illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita elbírálására.

⦁ A jelen Szerződés értelmezése és a Felek jogainak meghatározása a magyar jogszabályokkal összhangban, a kollíziós szabályok kizárásával történik.

Vegyes rendelkezések

⦁ Amennyiben bármely illetékes bíróság vagy közigazgatási bíróság a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenségéről vagy semmisségéről határoz, a Felek kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat folytatni egy helyettesítő rendelkezésről, amely az alkalmazandó jog által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben megfeleltethető az ilyen érvénytelen vagy semmis rendelkezésnek. Ennek megfelelően ugyanez alkalmazandó abban az esetben, ha jelen Szerződés valamely tárgyban nem rendelkezik, és ez nem a Felek erre irányuló szándékának következménye. Jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy semmissége nem érinti a jelen Szerződés fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.

⦁ Az Adatfeldolgozási Szerződés – az ahhoz csatolt I. számú mellékletek – képzik a felek között annak tárgyában létrejött teljes körű megállapodást, és felülír a felek között korábban létrejött mindennemű megállapodást, egyezséget és egyeztetés.

⦁ A jelen Szerződés rendelkezéseiben megfogalmazott jogok és kötelezettségek a felekre és a felek jogutódjaira, valamint engedményeseire nézve is irányadók.

⦁ Bármely Fél részéről bármely jog, hatáskör, kiváltság, jogorvoslat vagy bármely egyéb jog gyakorlásának késedelme vagy mulasztása nem értelmezhető az adott jogról, hatáskörről, kiváltságról, jogorvoslatról vagy bármely egyéb jogról való lemondásként, illetve nem alapozza meg azt.

⦁ Jelen Szerződés a Felek általi aláírásának időpontjában a Felek között a jelen tárgyban létrejött teljes megállapodást tartalmazza. Jelen Szerződés csak olyan írásbeli okirattal módosítható és egészíthető ki, amelyhez a Felek mindegyike hozzájárult. Ugyanez alkalmazandó az írásbeli forma követelményére.

I. Melléklet
Adatkezelési Függelék

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel létrejött Szerződés keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Az Adatfeldolgozó olyan Szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére, amely a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („SZJA törvény”) szerint elektronikus formában kibocsátott juttatás, amely nem átruházható, PIN-kóddal védett, mágneses csíkkal vagy chippel ellátott plasztik kártya formájában kerül előállításra, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás jogszabályban megengedett köre ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható.

A jelen Adatkezelési Függelék meghatározza az Adatfeldolgozó által kezelt Személyes adatok fajtáit, valamint azokat a célokat, amelyek érdekében az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kezeli.

AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJAI:

Az Adatfeldolgozó által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti szerződés felmodásáig.

A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA ÉS AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI:

Kártyarendelés megrendelő állomány adattartalma

• Kártyabirtokos vezetékneve
• Kártyabirtokos utóneve
• Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter
• Születési idő
• Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám)
• Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám)
• Kártyabirtokos e-mail címe
• Kártyabirtokos mobiltelefon-száma
• Feltöltendő összeg
• Kártyabirtokos munkahelyének megnevezése és címe

Kártya feltöltés megrendelő állomány adattartalma:

• Kártyabirtokos vezetékneve
• Kártyabirtokos utóneve
• Kártya széria száma
• Kártya feltöltési érték

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK BECSÜLT MENNYITÉSGE:

1 – 10000

TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK:

PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: London: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK) adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleg lekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltése, adatokhoz (pl. számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása; a PrePay Solutions Ltd. részére – a kártya kibocsátójaként – az Érintett adatainak feldolgozását úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül kerülne sor, tekintettel arra, hogy az adatok az Európai Unión belül (Egyesült Királyság) kerülnek feldolgozásra.

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország) adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;
Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, applikáció üzemeltetése; IT support tevékenység

A GDPR 32. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT TECHNIKAI ÉS SZERVEZETI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE:

Az Adatfeldolgozási szerződés tartalmazza a megtett technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket.

Kártyája használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szerződést. Az alábbi információk az Ön Kártyájának az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazza és Önnek a Kibocsátóval fennálló jogviszonyát szabályozza. A többes szám első személyű megfogalmazások a Kibocsátóra utalnak. A Kártya használatával Ön elfogadja a jelen Szerződésben foglalt feltételeket. A Szerződés értelmezésével kapcsolatban, ill. ha annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a Szerződés 16. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.

1. DEFINÍCIÓK
Számla: az Ön Kártyájához rendelt, elérhető pénzösszeget nyilvántartó funkció (nem betéti, megtakarítási vagy egyéb bankszámla);
Szerződés: a jelen Kártyabirtokos ÁSZF, ill. annak időről időre kiadott új változatai;
Rendelkezésre álló egyenleg: az Ön Kártyája tekintetében felhasználás céljára még rendelkezésre álló fedezet értéke;
Ft: magyar forint, Magyarország hivatalos pénzneme;
Kártya: a jelen Szerződés keretében, az Ügyfél ÁSZF szerint az Ön részére kiállított minden Kártya (Kártyák);
Kártyaszám: az Ön Kártyájának elülső oldalán található 16 jegyű kártyaszám;
Kártyabirtokos: a Társaság által a Kártya használatára jogosultnak ítélt magánszemély, aki megköti velünk a jelen Szerződést;
Társaság: a Programban részt vevő természetes vagy jogi személy, intézmény vagy szolgáltató;
Ügyfélszolgálat: az Ön Kártyájával kapcsolatos kéréseket, ill. szolgáltatás-igényléseket intéző kapcsolattartó központ. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit a 16. pontban találja;
Teljes levonandó összeg: a teljes Tranzakciós összeg, beleértve – magán a Tranzakción túl – minden kapcsolódó díjat, költséget és adót;
MasterCard International Incorporated: a MasterCard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA;
MasterCard Elfogadóhely Matrica: a MasterCard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják;
Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá amely kihelyezte a MasterCard Elfogadóhely Matricát..
MyAccount, saját fiók: a Weboldal azon felülete, melyen regisztrálva online hozzáférést kaphat saját Számlájához, és megtekintheti Rendelkezésre álló egyenlegét és Számlatörténetét. A MyAccount naprakész információkkal szolgál Önnek számlájáról. Eléréséhez internetkapcsolat szükséges;
PIN: személyes azonosítószám, PIN-kód;
POS: értékesítési hely;
Program: a Cafeteria Kártyaprogram, melynek keretében a Kártya az Ön részére kibocsátásra került;
Programgazda: az Edenred Magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, székhelye: Magyarország, Budapest, 1134 Váci út 45., a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője;
Tranzakció: minden, az Ön Kártyájával lebonyolított POS vagy online kereskedelmi értékesítés;
Kibocsátó: a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, e-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete);
Weboldal: a www.edenredkartya.hu weboldal, melyen keresztül elérheti a saját Kártyájával kapcsolatos információkat, és amelyen a jelen ÁSZF is megtalálható;
Ön: a Társaság által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1. Az Ön Kártyája egy újratölthető e-money – cafeteria kártya. Nem hitel-, vagy betéti kártya. A Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik, megtakarításra nem, kizárólag fizetésre használható, de minden esetben csak jelen Szerződésben, illetve az www.edenred.hu oldalon is elérhető Ügyfél ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
2.2. Az Ön Kártyáját a MasterCard International Incorporated engedélye alapján állítottuk ki. Ez a Kártya egy e-money termék. A jelen Kártyához tartozó e-moneyt a Kibocsátó biztosítja, a Kibocsátó elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységét pedig az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete szabályozza. Az Ön Kártyahasználattal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az Ön és a Programgazda között létrejött jelen Szerződés az irányadó; a MasterCard International-lel, ill. annak kapcsolt vállalkozásaival Ön jogviszonyban nem áll. A Kártyára összeg feltöltése a Programgazda megrendelésére történik, magyar forintban a jelen dokumentumban, illetve az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. A Programgazda jogosítja fel Önt az Ön Edenred Kártyájának – legfeljebb az adott Kártya tekintetében elérhető érték erejéig történő – kizárólag meghatározott termékek és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából való felhasználásra. A Kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi. Jóllehet az Önt megillető egyenleg az Ön tulajdonát képezi (a jelen dokumentumban és az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal), a Kibocsátó által kibocsátott elektronikus pénzzel és a mögötte álló elszámolási/nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos minden törvényes jog/jogosultság (pl. szellemi tulajdonnal kapcsolatos jog) a Programgazdáé, illetve a Kibocsátóé marad, azok Önre nem szállnak át, azok tekintetében (tovább)felhasználási jogot nem szerez.
2.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek magyar nyelven kerültek rögzítésre, és csak magyar nyelven elérhetők. Vállaljuk, hogy a Kártyájával, ill. Számlájával kapcsolatos ügyekben magyar nyelven tartjuk Önnel a kapcsolatot.

3. AZ ÖN KÁRTYÁJÁNAK ÁTVÉTELE ÉS AKTIVÁLÁSA
3.1. Amikor megkapja a Kártyát, azt azonnal alá kell írnia, majd az aktiváláshoz a készhez vett kártyához mellékelt tájékoztatón leírt módon járjon el. (részleteket lásd. a 16. pontban). Az aláírás és/vagy aktiválás elmaradásából Programgazdát semmilyen felelősség nem terheli.
3.2. A Kártya aktiválása után kap, vagy meghatározhat a Kártya típusától függően egy 4 számjegyű PIN-kódot. PIN-kódját tartsa mindig biztonságos helyen, azt soha ne adja ki senkinek, és a PIN-kód beütésekor is ügyeljen arra, hogy azt mások ne tudják könnyen leolvasni. PIN-kódját harmadik feleknek nem adjuk ki. Ha elfelejtené PIN-kódját, visszaállító/reset kódért hívja az Ügyfélszolgálatot, vagy látogasson el a www.edenredkartya.hu-ra, és kövesse az utasításokat.
3.3. Ha meg szeretné változtatni PIN-kódját, látogasson el a www.edenredkartya.hu oldalra, ahol az Elfelejtett PIN menüpontban meg tudja tekinteni kártyájának aktuális PIN kódját. Amennyiben ismeri a PIN kódját és meg szeretné változtatni azt, kérjük hívja kártya információs vonalunkat a +36 1 382 4000-es telefonszámon és válassza a PIN kód megváltoztatása menüpontot. Ha nincsen lehetősége az internetes Elfelejtett PIN menüpontot használni és új PIN kódot szeretne, kérem hívja kártya információs vonalunkat a +36 1 382 4000-es telefonszámon és válassza az ügyintéző kapcsolása lehetőséget, hogy ügyintézőinktől reset kódot igényelhessen. Ezt követően kártya információs vonalunkat (+36 1 382 4000) , ahol az elfelejtett PIN kód menüpontot választva a korábban kapott reset kód segítségével új PIN-kódot állíthat be.
3.4. Kérjük gondoskodjon Kártyájának a www.edenredkartya.hu Weboldalon történő regisztrációjáról. Így igénybe veheti a saját fiókon keresztül elérhető online szolgáltatásokat, pl. ellopás esetén letilthatja Kártyáját, illetve így kaphat értesítést lejáró egyenlegéről.

4. A KÁRTYA HASZNÁLATA
4.1. A Kártya kizárólag azon Kártyaelfogadóknál használható, akik a Programgazdával szerződéses viszonyban állnak, vagy a Kártya elfogadását a Programgazda, az elfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért, vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. Egy adott Kártya tekintetében rendelkezésre álló egyenleg kizárólag az azon Kártyán feltüntetett termék- és szolgáltatáskörök ellenértékének teljes vagy részleges kiegyenlítésére használható fel, a mindenkor hatályos SZJA törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával. A Kártyák rendeltetésellenes használatáért a Programgazda nem vállal felelősséget. Az Ön Kártyája és az annak tekintetében Rendelkezésre álló egyenleg kizárólag magyar forintban lebonyolított Tranzakciókra használható, ide nem értve a készpénzre vagy számlapénzre való beváltást vagy átváltást.
4.2. Az Ön Kártyája ún. újratölthető kártya, ami azt jelenti, hogy a munkáltatója vagy üzleti partnere által szabadon, újra feltölthető a Kártyájához rendelt egyenleg. A Tranzakciók hitelesítéséhez a Teljes levonandó összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg. A Kártyát nem használhatja a Kártya lejárati napja után, sem pedig akkor, ha a Teljes levonandó összeg meghaladja a Rendelkezésre álló egyenleget. Ha valamely Tranzakció bármilyen oknál fogva az Ön Kártyájának Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb összeggel kerül feldolgozásra, Ön köteles a Programgazda részére –a tőle kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszafizetni azon összeg(ek)et, mely(ek)kel a Teljes levonandó összeg az Ön rendelkezésre álló egyenlegét meghaladja. Amennyiben az összeget a Programgazdától kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti vissza, a Programgazda jogosulttá válik arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, a jogi fellépést, illetve a Kártya további használatának felfüggesztését is beleértve.
4.3. A Kártyájával az Elfogadóhelyekkel lebonyolítani kívánt tranzakciókat esetenként PIN vagy (online Tranzakciók esetén) CVC kódja megadásával hitelesítheti. Ha a Kereskedő nem fogadja el a PIN kódos hitelesítést, lehetőséget biztosíthat arra, hogy Ön a bizonylat aláírása útján hitelesítse a Tranzakciót. Minden, Ön által hitelesített Tranzakcióért Ön felelős.
4.4. Rendelkezésre álló egyenlegét bármikor lekérdezheti, ha felhívja az Ügyfélszolgálatot, megnézi mobilalkalmazáson keresztül, vagy ellátogat a Weboldalra (részleteket lsd. a 16. pontban).
4.5. Biztonsági okokból az Elfogadóhelyek kötelesek a Kibocsátótól az Ön Tranzakcióihoz minden esetben engedélyezést kérni POS vagy VPOS terminálon keresztül. Bizonyos esetekben az Elfogadóhelyek elvárhatják, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlege nagyobb legyen, mint maga az Ön által végrehajtani kívánt Tranzakció. Öntől kizárólag a végrehajtott Tranzakció tényleges és végleges értéke kerül levonásra. A Kereskedők akkor kérik ezt, ha megtörténhet, hogy több fedezetre lesz szükségük, mint amekkorát Ön eredetileg el kívánt költeni. Például:
4.5.1. Szállodák és autóbérlés – Mivel az Elfogadóhelyek nem tudják előre pontosan megmondani, hogy mekkora lesz az Ön végszámlája, felhatalmazást kérhetnek az Ön Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb fedezet levonásához.
4.5.2. Internetes Elfogadóhelyek – Egyes internetes Elfogadóhelyek oldalak regisztrációkor vagy a fizetési szakaszban fizetési engedély iránti kérést küldhetnek Önnek, hogy ellenőrizzék a fedezet rendelkezésre állását; ez ideiglenesen érintheti az Ön Rendelkezésre álló egyenlegét. Kérjük vegye figyelembe azt is, hogy egyes oldalak az áruk kiszállításáig nem vonják le a kifizetendő összeget. Rendelkezésre álló egyenlegének lekérdezésekor kérjük, vegye figyelembe a lehívható fedezet effajta lehetséges változásait is, és ezek fényében állapítsa meg, hogy van-e a Kártyáján a vásárlásainak fedezetére elegendő összeg. A Kártya nem használható olyan online fizetéshez, amelynek a lebonyolítására nem magyarországi székhellyel rendelkező bankot vesznek igénybe..
4.6. A Kártya a személyazonosság igazolására nem használható.
4.7. Az Ön Kártyájával nem lehet készpénzt felvenni, a Rendelkezésre álló vagy jövőbeni egyenleget nem lehet elutalni és az egyenleg nem váltható át, továbbá nem váltható be sem készpénzre, sem számlapénzre.
4.8. Kártyáját nem használhatja fel utazási csekkek kiváltására, Elfogadóhelyektől készpénz visszatérítésre, hitelkártyákkal, banki hiteltúllépésekkel vagy hitelszerződésekkel kapcsolatos kintlévő egyenlegek kiegyenlítésére, szerencsejáték céljára, társkereső-és escort szolgáltatásokra, valamint automata üzemanyagtöltő állomásoknál.
4.9. Az Ön Számláján található Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik.

5. A KÁRTYA FELTÖLTÉSE
5.1. Ön nem tud saját Kártyájára fedezetet feltölteni. A feltöltésre kizárólag az Ön munkáltatója vagy üzleti partnere jogosult a Kibocsátón keresztül, Amennyiben a munkáltatója/üzleti partnere további fedezetet kíván feltölteni az Ön Kártyájára, úgy a Programgazda megrendelésének átvétele után munkáltató/üzleti partner általi befizetés hozzánk való beérkezése nyomán jóváírjuk az Ön Kártyáján Rendelkezésre álló egyenlegen.
5.2. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlegének – a fenti 5.1 ponttal összhangban történő – frissítési gyakorisága teljes mértékben a Programgazda üzletmenetétől függ.

6. A KÁRTYA ÉS A FELTÖLTÉSEK LEJÁRATA // POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVTÔL ELTÉRÔ SZABÁLYOK
6.1. Az Ön Kártyájának lejárati dátuma Kártyájának elülső oldalára nyomtatva található. Kártyáját annak lejárta után nem használhatja.
6.2 Az Edenred Kártyához kapcsolódó feltöltések érvényességi idővel vannak ellátva.
6.3 A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható A Kártyabirtokos halála esetén az egyenleg a hagyaték részét képezi, melynek örökösök közötti pénzbeli megosztására a hagyatékátadó végzésben foglaltak az irányadók. A Kártyabirtokos haláláról az Ügyfél vagy a Kártyabirtokos örököse(i) haladéktalanul köteles tájékoztatni a Programgazdát, amely a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Programgazda fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tudomást szerez a Kártyabirtokos haláláról akkor a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Kártyabirtokos halála és a Programgazdának a Kártyabirtokos haláláról való tudomásszerzése közötti időszakban történt a Kártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos minden felelősség az örökösöket terheli. A Programgazda az örökös(ök) részére kizárólag Kártya formában biztosítja – Kártyához kapcsolódó feltöltések érvényességi idején belül – a hagyaték részét képző elhalálozott Kártyabirtokos Kártyáján fennmaradó összeget. Az örökös(ök) kötelesek a Programgazda felé megfelelően igazolni (így különösen halotti anyakönyvi kivonat másolata, az örökös személyigazolvány és lakcímkártya másolata, kiskorú örökös esetén szükség szerint a gyámhatóság végzése és a hagyaték átadó végzés, melyben szerepel a Kártya összege, mint hagyaték) hagyatéki eljárás lezártát melynek kézhezvételét követő 90 napon belül a hagyatékot a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerint az örökös(ök) részére Kártya formájában biztosítja.
6.4. A Kártya lejárta után semmilyen Tranzakció nem kerül feldolgozásra.
6.5. Egyes kártyatípusok esetén a fel nem használt egyenleget, bizonyos lejárati időpontokhoz köthetően a hatályos jogszabályok betartása érdekében zároljuk. A Kártyára feltöltött, és zárolt összeg visszaigénylése kizárólag a munkáltató/üzleti partner által kezdeményezett esetekben, a hatályos jogszabályok, valamint a szerződéses feltételek mindenkori betartásával az Ügyfél ÁSZF VI. pontájában meghatározottak szerint lehetséges.
6.6. A Kártya feltöltések érvényességi ideje az adott naptári évben augusztus 31-ig feltöltött juttatások után a juttatás évének utolsó naptári napja, míg az adott naptári évben szeptember 1-je után feltöltött összegek a juttatás évét követő év utolsó naptári napja.
6.7. A 2.2 pont értelmében a Kártya lejárat napja vagy az egyes feltöltésekre vonatkozó lejárati nap után az Ön Kártyáján maradt Rendelkezésre álló egyenleg, valamint az e-pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog a Programgazdáé marad, azok Önre nem szállnak át.
6.8. Annak érdekében, hogy Ön minden, a Kártyájára feltöltött összeget még a lejárat napja előtt megfelelően fel tudjon használni, a Programgazda mindent megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt – az Ön által az edenredkartya.hu oldalon regisztráció során megadott elérhetőségek bármelyikén -, hogy van olyan összeg az Ön kártyáján, amely le fog járni.

7. A KÁRTYABIRTOKOS FELELŐSSÉGE; A HITELESÍTÉSEK
7.1. Az Ön Kártyájának hitelesítését korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk, ha a Kártya használata a jelen Szerződés megszegésére irányul, vagy irányulhat, vagy ha alapos okkal feltételezhetjük, hogy Ön vagy valamely harmadik fél valamilyen, a Kártyával kapcsolatos bűncselekményt vagy más visszaélést követett el, vagy készül elkövetni.
7.2. Amennyiben ki kell vizsgálnunk valamely, a Kártyával lebonyolított Tranzakciót, Ön köteles ebben velünk, ill. szükség esetén bármely más hivatalos szervvel együttműködni.
7.3. Soha:
7.3.1. ne engedje, hogy más személy használja az Ön Kártyáját; vagy bármilyen módon hozzáférjen ahhoz
7.3.2. ne írja fel PIN kódját, sem a Kártyájára, sem más módon;
7.3.3. ne adja ki vagy tegye más módon hozzáférhetővé PIN kódját más személy számára: sem szóban, sem úgy, hogy a kód megadásakor az mások által megfigyelhető legyen, sem egyéb más módon.
7.4. Ön felelős minden olyan Tranzakcióért, melyet Ön a saját aláírása, PIN vagy CVC kódja révén hitelesített.
7.5. Ön vállalja, hogy kártalanít és mentesít bennünket, valamint, partnereinket, és az ezekkel közös cégcsoportba tartozó vállalatokat minden, a jelen ÁSZF kikényszerítése érdekében tett jogi fellépés költségei, és/vagy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése, vagy a Kártya Ön általi vagy Ön által hitelesített csalárd felhasználása vonatkozásában.

8. ELVESZETT, ELLOPOTT VAGY SÉRÜLT KÁRTYÁK
8.1. A Kártyán lévő juttatást ugyanúgy kell kezelnie, mint a pénztárcájában lévő készpénzt. Ha Kártyáját elveszti, vagy azt ellopják, akkor a rajta lévő összeg ugyanúgy elveszhet, mintha a pénztárcájában lett volna.
8.2. Elvesztés, lopás, csalás vagy a Kártya jogosulatlan használatával fenyegető bármely más veszély, valamint a Kártya megsérülése vagy meghibásodása esetén azonnal forduljon az Ügyfélszolgálathoz! Az Ügyfélszolgálati ügyintézéshez meg kell adnia Kártyája számát. Másik lehetőségként a Weboldal MyAccount felületén is intézkedhet Kártyája letiltása iránt (lsd. 16.2 pont). Ehhez Kártyáját előzetesen regisztrálnia kell a MyAccount-on (Saját fiók).
8.3. Feltéve, hogy a 8.2 pontban foglaltak szerint értesített minket, és hogy a 8.4 pont alkalmazhatósága nem forog fenn, az Ügyfélszolgálatunk fentiek szerinti értesítésének pillanata után előállt veszteségekért Ön nem felelős, azonban az addig bekövetkezett bármilyen kárért kizárólag Önt terheli felelősség. Ha Kártyáján Rendelkezésre álló egyenleg maradt az értesítést követően, Munkáltatója a Programgazdától kérheti Kártyája cseréjét és a legutóbbi Rendelkezésre álló egyenlegnek az új Kártya tekintetében való elérhetővé tételét.
8.4. Abban az esetben, ha a bejelentett eseményt az Ön szerződésszegése vagy önnek felróható magatartás okozta, vagy ha azzal kapcsolatban csalárd vagy visszaélésszerű magatartás megalapozott gyanúja merül fel, úgy minden veszteségért Ön felelős.

9. VITÁS KÉRDÉSEK
9.1. Ha Ön okkal feltételezi, hogy valamely Tranzakció, amelyhez az Ön Kártyáját használták, jogosulatlan volt, vagy azt hiba folytán vezették rá az Ön Számlájára, akkor – feltéve, hogy a Tranzakció időpontja utáni 13 hónapon belül értesít minket – kivizsgáljuk a Számlát és a Tranzakció körülményeit. Ennek keretében kötelezhetjük Önt arra, hogy a vitatott Tranzakcióval kapcsolatban a megfelelő hatóságokkal kapcsolatba lépjen.
9.2. Ha a jogosulatlan Tranzakció Ön általi bejelentésének időpontjában rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján nincs alapos okunk azt feltételezni, hogy Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesítette, vagy hogy csalárd magatartást tanúsított, minden jogosulatlan Tranzakciót visszatérítünk Önnek.
9.3. Ha azonban olyan információt kapunk, amely arra utal, hogy a vitatott Tranzakció valódi volt, az ilyen Tranzakciók értékét minden esetben levonhatjuk az Ön Számlájáról.
9.4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne térítsük vissza Önnek az ilyen összegeket, ha Ön nem a jelen Szerződésnek megfelelően járt el, és ha az esetleges csalárd követeléseket az illetékes hatóságok felé nem jelentette.
9.5. Amennyiben Ön olyan megállapodást kötött, melynek értelmében valamely, az Európai Gazdasági Térségben működő más személy kifizetést vonhat le az Ön Kártyájáról (pl. ha egy Kereskedőnek fizetés céljából megadta Kártyája adatait), akkor – az összes alábbi feltétel teljesülése esetén – kérheti tőlünk a kifizetés visszatérítését, amelyet a kérése hozzánk történő beérkezése utáni 10 munkanapon belül teljesítünk:
9.5.1. ha a felhatalmazásban nem került meghatározásra a pontos fizetendő összeg;
9.5.2. ha az Ön Számlájára terhelt összeg nagyobb volt, mint amire Ön – a körülmények, így pl. a korábbi költekezési szokásai alapján – ésszerűen számíthatott volna; és
9.5.3. ha visszatérítés iránti kérését az összegnek a Számlájára történő terhelése utáni nyolc héten belül jelzi.

10. PANASZOK
10.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt kapcsolatos minden panasszal első fokon a Programgazdát kell felkeresni, a 16. pontban említett Ügyfélszolgálaton keresztül.
10.2. Minden panaszt saját panaszkezelési eljárásunk keretében kezelünk. Kérésre rendelkezésére bocsátjuk panaszkezelési eljárásunk leírásának egy példányát.
10.3. A Kártyára az Egyesült Királysági Pénzügyi Szolgáltatások Kártalanítási Rendszere (sem pedig bármilyen betétbiztosítási rendszer) nem vonatkozik. Ugyanakkor az Ön fedezetét fizetésképtelenségünk esetén megóvjuk.

11. MÓDOSÍTÁSOK
11.1. Ha a jelen Kártyabirtokos ÁSZF bármely része összeférhetetlen valamely jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírással, úgy a Szerződés azon részének nem szerzünk érvényt, viszont úgy kezeljük, mintha az valójában a vonatkozó jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírást tükrözné. Ha az új jogszabályi vagy a szabályozásokban foglalt előírásoknak való maradéktalan megfelelés előtt kénytelenek vagyunk a működésünket érintő változtatásokat eszközölni, úgy ezeket az elvárható legrövidebb időn belül foganatosítjuk.
11.2. Programgazda jogosult jelen Kártyabirtokos ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Amennyiben Ön az ÁSZF hatályba lépésének napjáig írásban nem él felmondási jogával és a Kártyát továbbiakban is használja, úgy a módosítások Ön által kifejezetten elfogadottnak tekintendők.

12. MEGSZÜNTETÉS ÉS FELFÜGGESZTÉS
12.1. Ha Ön bármilyen okból kifolyólag már nem jogosult a Kártya használatára, úgy a Kártya azonnal letiltásra kerül, és a Rendelkezésre álló egyenleget Ön többé nem tudja felhasználni.
12.2. A jelen Szerződést az alábbi esetekben bármikor megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük:
12.2.1. ha a Programgazda és az Ön Munkáltatója vagy azzal a Partnerünk között lérejött szerződés felmondásra kerül amely alapján Önnek a szolgáltatást nyújtjuk (rendes megszűnés); vagy
12.2.2. azonnali hatállyal (és az ügy rendezéséig vagy a Szerződés megszüntetéséig), ha Ön a jelen Kártyabirtokos ÁSZF-t megszegte, vagy ha a Kártyát felróható, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozott használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt az Ön Tranzakcióinak feldolgozását nem áll módunkban továbbfolytatni (rendkívüli szerződés felmondás).
12.3. A Programgazda az Ügyféllel kötött szerződés rendes megszűnését követően is biztosítja a Kártyabirtokosok rendelkezésére álló, a jogviszony megszűnése előtt feltöltött összeg felhasználhatóságát a feltöltés érvényességének lejártáig.
12.4. A szerződés rendkívüli megszüntetése esetén a Rendelkezésre álló egyenleget, a szerződés megszűnésének napjától többé nem tudja felhasználni.
12.5. A megszüntetés bármely fenti esete kapcsán, vagy ha Ön már nem jogosult a Kártya használatára, az e-pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog, valamint a Rendelkezésre álló egyenleg a Programgazdáé marad, azok Önre nem szállnak át.

13. A MI FELELŐSSÉGÜNK
13.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos (szerződéses, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos (beleértve a hanyagságot), törvényes kötelezettség megszegése miatt viselt, ill. egyéb) felelősségünk az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
13.1.1. nem vállalunk felelősséget semmilyen, általunk elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a hálózati szolgáltatások, ill. az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
13.1.2. nem vállalunk felelősséget elmaradt haszonért, üzletvesztésért, és semmilyen közvetett, következményes, különleges vagy büntetési kárért, ill. veszteségért;
13.1.3. ha a Kártya a mi mulasztásunk folytán hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik; és
13.1.4. minden egyéb olyan körülmény esetén, melyben mi mulasztottunk, felelősségünk maximum az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg megtérítéséig terjed.
13.2. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a mi hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, ill. személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket.
13.3. A törvényben és jogszabályokban foglalt, ill. egyéb jellegű feltételeket és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk.
13.4. A jelen 13. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások kapcsolt vállalkozásaink, így például a Programgazda, a MasterCard International Incorporated és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Ön felé fennálló mindennemű, a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.
13.5. A Kártyával lebonyolított vásárlásaival kapcsolatos vitás kérdéseit a Kereskedővel rendezheti. Sem a Programgazda, sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyával vásárolt áruk és szolgáltatások minőségéért, biztonságosságáért, jogszerűségéért vagy más tulajdonságáért.

14. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE / AZ ÖN ADATAI
14.1. A Programgazda mint adatkezelő a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Programgazdának a Kártyabirtokos részére nyújtott Szoltáltatással kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása
Adatkezelő A Programgazda és Kártyabirtokos közötti szerződéssel kapcsolatos személyes adatkezelések során a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Programgazda és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter; Születési idő; Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma; Feltöltendő összege, értéke; Kártya széria száma; Tranzakció adatai, Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Számlatörténet; Érintett munkahelyének címe
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 5 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: London: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK) adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleg lekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltése, adatokhoz (pl. számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása; a PrePay Solutions Ltd. részére – a kártya kibocsátójaként – az Érintett adatainak feldolgozását úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül kerülne sor, tekintettel arra, hogy az adatok az Európai Unión belül (Egyesült Királyság) kerülnek feldolgozásra.
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország) adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;
Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, applikáció üzemeltetése; IT support tevékenység

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót ami elérhető a www.edenredkartya.hu oldalon.

Programgazdának a marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása
Adatkezelő A marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésék tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing / reklám üzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma;
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés.
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót ami elérhető a www.edenredkartya.hu oldalon.

14.3. Amennyiben a Kártyabirtokos nem adja meg a Programgazda szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Programgazda szolgáltatásait.

14.4. A Kártyabirtokos a személyes adatainak a kezeléssel kapcsolatosan megillető jogait gyakorlása érdelében a Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

15. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
15.1. A jelen Szerződésben biztosított valamely jog vagy jogorvoslat általunk történő gyakorlásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, vagy az ilyen jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorolhatóságának kizárásaként.
15.2. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek tekinthető, akkor a fennmaradó rendelkezések hatálya teljes mértékben fennmarad, feltéve, hogy a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés nem képezi a Szerződés lényeges elemét.
15.3. Ön nem engedményezheti, ill. ruházhatja át a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy hasznait. Felelőssége az Ön részére kibocsátott összes Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen ÁSZF értelmében fizetendő minden összeg Ön általi maradéktalan megfizetéséig fennmarad. Jogainkat és hasznainkat az Ön előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatjuk. A jelen Szerződés keretében fennálló bármely kötelezettségünket alvállalkozásba adhatjuk.
15.4. Semmilyen, a jelen Szerződésben nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy a MasterCard International Incorporated és annak érintett kapcsolt vállalkozásai kikényszeríthetik a jelen Szerződés számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését, valamint, hogy a 13.4 pontban meghatározott (jogi) személyek kikényszeríthetik a 13. pontban foglaltakat.
15.5. Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel, azzal.

16. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
16.1. Ha segítségre van szüksége, vagy be szeretné jelenteni Kártyája elvesztését vagy ellopását, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 382 4000-es számon az edenred.hu honlapon megtalálható nyitvatartási időben,
16.2. Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a Weboldal (www.edenredkartya.hu) MyAccount felületén a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyan itt szintén 0-24 órában használható az elfelejtett PIN kód funkció
16.3. Kártyaaktiválás; Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése, Kártyatiltás a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére a +36 1 382 4000-es számon
16.4. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatban bármilyen nehézsége támad, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz vagy munkáltatójához.

Programgazda az Ügyfél ÁSZF-ben rögzített esetekben, és körülmények fennállása esetén a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbi díjakat és költségeket alkalmazhatja és szabhatja ki.

Kártya gyártási- és kiszállítási költségek
A kártyák legyártásának alábbi táblázat szerinti díja kártyánként, illetve szállítási díja csomagonként értendő.

 

Kártyatípus Kártya-, Társkártya díj Kártya újragyártás díja (Elveszett, sérült, lejárt kártyák) Szállítási díj
Bevásárló 1 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA 1590 Ft+ÁFA
Ezüst 1 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA 1590 Ft+ÁFA
Arany 1 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA 1590 Ft+ÁFA
Iskolakezdési 1 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA 1590 Ft+ÁFA
Kultúra és Sport 1 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA 1590 Ft+ÁFA
Motivációs 1 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA 1590 Ft+ÁFA

 

2. Kezelési költségek:
⦁ Még nem aktivált Kártya egyenlegének jóváírása (az ÁSZF-ben foglaltak szerint):
A névérték 6%-a+ÁFA (de minimum 3.000,- Ft+ÁFA). Minimumdíj alatti jóváírás nem igényelhető vissza.

⦁ Még nem aktivált Kártyák közötti egyenleg ÁSZF szerinti átvezetésének díja:
A felszámított kezelési költség mértéke 1.000,- Ft+ÁFA/átvezetés/kártya.

3. Éves Kártyadíj
Abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Megrendelést követően 180 napon belül nem teljesít feltöltést a Kártyára (Társkártyára.) Mértéke: 5.000 Ft/kártya

A jelen mellékletben rögzített minden díj és költség forintban értendő. Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály szerint kerül megállapításra. A jelen mellékletben rögzített díjak és költségek 2018. július 16. napjától érvényesek.

Edenred a jelen mellékletben foglalt díjak és költségek összegét minden év első napjától a megelőző naptári évre irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári évre vonatkozó, évente közzétett átlagos fogyasztói árindexnek megfelelően, automatikusan módosíthatja, amely díjemelkedés nem haladhatja meg az adott díj 10 százalékát. Az így módosított díjak és összegek változását Edenred a honlapján közzéteszi. Edenred fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfelek/ügyfélcsoportok tekintetében – külön megállapodás alapján – a díj indexálását egy, vagy akár több alkalommal ne érvényesítse.

Kérelem az Edenred Kártyák Jóváírására dokumentumot IDE KATTINTVA töltheti le.

Kérelem Kártya Egyenleg Átvezetéshez dokumentumot IDE KATTINTVA töltheti le.