Hatályos 2022. január 26-tól

 

Az alábbi információk a Kártyabirtokos által használt Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazzák, és a Kártyabirtokosnak a Kibocsátóval fennálló jogviszonyát szabályozzák. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket a Kártyabirtokos az online szerződéskötés során fogadja el.

Aktiválás: a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az IOS-en és Androidon elérhető Edenred kártya-Pro mobilalkalmazással elvégzett művelet, amely során a Kártyabirtokos a számára kibocsátott Kártya használatához szükséges regisztrációs folyamatot el tudja végezni.
Applikáció: Edenred Pro applikáció, Google Play ill. Apple Store áruházakból letölthető mobilapplikáció, mely az online ügyfélszolgálat eszköze.
Átutalás: a Kártyabirtokos mint fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a Kártyabirtokos fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik.
Bizonylat: a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott, a Tranzakció lebonyolítását igazoló dokumentum.
Cserekártya: az érvényességi idő lejártát követően a Kártya helyébe lépő, a Kibocsátó által legyártott Kártya.
CVC (Card Verification Codekártya ellenőrző kód): a Kártya hátoldalán, a Kártyaszám alatt található, 3 jegyű számsor.
Díj: a Kártyával kapcsolatosan a Kártyabirtokost terhelő, jelen ÁSZF 1. számú mellékletében (Díjszabási tájékoztató) szereplő díjak és költségek.
Edenred Elfogadóhely Matrica: az Edenred logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
Edenred mobilalkalmazás: a Programgazda Edenred kártya-Pro mobilalkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a Kártyabirtokosok elektronikus formában regisztrálják és aktiválják az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyáikat, illetve nyomon kövessék személyes kiadásaikat.
Elfogadóhely vagy Szolgáltató: a Rendelet 1. § 3. pontja szerinti szolgáltató, a Kibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét.
Engedélyezés (autorizáció): a Kibocsátó által az Elfogadóhelyre továbbított, a Tranzakció lebonyolítását engedélyező elektronikus üzenet.
Érintéses fizetés: olyan fizetési mód, amely a Kártyabirtokosok részére lehetővé teszi a fizetést az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya POS terminál olvasójához történő hozzáérintésével. A jogszabály által meghatározott tranzakciós összeget meg nem haladó tranzakciók esetében PIN-kód megadását nem igényli.
Ft: magyar forint, Magyarország hivatalos pénzneme.
Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása.
Felügyelet: Belgiumban a Belga Nemzeti Bank vagy más európai pénzforgalmi szolgáltató felett felügyeletet ellátó felügyelet.
Kártya vagy Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya: olyan műanyag készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely
• a Kártyabirtokos számára kizárólag a fizetési számlán jóváírt SZÉP Kártya juttatások terhére tesz lehetővé fizetési megbízások megtételét,
• elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül is alkalmas a fizetési megbízások megtételére.
Kártyaszám: a Kártya hátoldalán található 16 jegyű szám.
Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a Kibocsátóval kötött Keretszerződés alapján a Kártya használatára jogosult.
Keretszerződés: a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között létrejött, az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához kapcsolódó szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, mely három fizetési számlát foglal magában.
Kibocsátó vagy Pénzforgalmi szolgáltató: a PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A Kibocsátó olyan pénzforgalmi szolgáltató, aki a Rendeletben meghatározottak szerint a Kártya kibocsátására és annak felhasználásához kapcsolódó tevékenység végzésére jogosult.
Korlátozott rendeltetésű fizetési számla vagy Számla: az Szja tv. 71. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói juttatást (Széchenyi Pihenő Kártya juttatás) a Kibocsátó a Kártyabirtokossal kötött, Keretszerződés alapján nyitott és vezetett, korlátozott rendeltetésű fizetési számlán írja jóvá, melynek csak egy természetes személy lehet a tulajdonosa.
Lejárati dátum: a Kártya hátoldalán található dátum, mely hónap/év formában kerül feltüntetésre (az évszám utolsó két számjegye szerepel a Kártyán).
Mastercard Elfogadóhely Matrica: a Mastercard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
Mastercard International Incorporated: a Mastercard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
Online tranzakció: a Kibocsátó által kialakított központi internetes felületen kezdeményezett, elektronikus úton továbbított, majd a Kibocsátó által azonnal elbírált Tranzakció.
PIN: személyes azonosítószám, PIN-kód.
POS (vagy POS terminál): a készpénz-helyettesítő fizetési forgalom lebonyolításának eszköze, mely a Kártya chip-es adathordozóján tárolt adatok alapján teszi lehetővé a fizetést.
Program: a Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyaprogram, melynek keretében a Kártyabirtokos a Kártyát használja.
Programgazda: az Edenred magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, neve: Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Rendelet: a Széchenyi Pihenő kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendelet.
Rendelkezésre álló egyenleg: a Kártya tekintetében felhasználás céljára még rendelkezésre álló fedezet értéke.
Széchenyi Pihenő Kártya juttatás: az Szja tv. 71. § (1) bekezdés szerinti munkáltatói juttatás.
SZJA törvény: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.
Szolgáltatás vagy Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya szolgáltatás: a következő, elválaszthatatlan szolgáltatásokat jelent:
• korlátozott rendeltetésű fizetési számla vezetése
• Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya kibocsátása
• fizetési műveletek teljesítése
Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
TEÁOR08: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi osztályozásának, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelettel létrehozott NACE Rev. 2.-nek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott magyar nyelvű változata, megfelelője.
Telefonos felhatalmazó központ: a Kibocsátó vagy megbízottja, vállalkozója által működtetett telefonos ügyfélszolgálat, amely az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos azonosítását követően, az általa telefonon megadott azonosítási adatok ellenőrzése alapján igazolja, hogy a Kártyabirtokos korlátozott rendeltetésű fizetési számláján rendelkezésre áll a szolgáltatás – Elfogadóhely által közölt – ellenértékének megfelelő pénzeszköz, és azt az ellenérték összege erejéig a Kártyabirtokos által adott fizetési megbízás alapján teljesíteni tudja.
Teljes levonandó összeg: a teljes tranzakciós összeg, beleértve – magán a Tranzakción túl – minden kapcsolódó díjat, költséget és adót.
Tranzakció vagy fizetési művelet: minden, a Kártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított fizetési művelet, valamint az ennek során a fizetési számlán jelentkező terhelés és jóváírás.
Ügyfél vagy Munkáltató: a Kártyabirtokos munkáltatója, aki Széchenyi Pihenő Kártya juttatást tölt fel a Kártyabirtokos fizetési számlájára.
Ügyfélszolgálat: a Kártyával kapcsolatos kéréseket, kérdéseket intéző kapcsolattartó központ.
www.edenredkartya.hu oldal, saját fiók: a Weboldal azon felülete, melyen regisztrálva a Kártyabirtokos online hozzáférést kaphat saját Számlájához, és megtekintheti rendelkezésre álló egyenlegét és számlatörténetét. Eléréséhez internetkapcsolat szükséges.
www.edenred.hu: az Edenred weboldala, melyen a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató is megtalálható.

2.1. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához tartozó Szolgáltatás magában foglalja a Kibocsátóval kötött szerződés alapján létrejött Korlátozott rendeltetésű fizetési számlákat és a Kibocsátó által biztosított Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát mint elválaszthatatlan Szolgáltatásokat, mely Szolgáltatások külön nem igényelhetők.
2.2. A Kártyabirtokos Keretszerződést köt a Kibocsátóval, mely Keretszerződés határozatlan időtartamra jön létre. A regisztrációs felület kitöltése és a jelen általános szerződési feltételek elfogadása után a szerződéskötés gombra történő kattintással jön létre a Keretszerződés. Ezt követően a Kártyabirtokos tartós adathordozón (e-mailben) megkapja a kitöltött Keretszerződést, valamint annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et. A Keretszerződés érvényességének feltétele, hogy a Kártyabirtokos a szerződéskötés után elvégzi az azonosítási folyamatot.
2.3. A Kibocsátó jogosult az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatásra vonatkozó igény indokolás nélküli elutasítására.
2.4. A Kibocsátó az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya legyártásáról a Keretszerződés aláírását követően gondoskodik.
2.5. A Kártya kizárólag a Kártyabirtokos Számláján jóváírt Széchenyi Pihenő kártya juttatások terhére teszi lehetővé fizetési megbízások megtételét. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya nem hitelkártya. A Rendelkezésre álló egyenleg – a Számla korlátozott rendeltetéséből fakadóan – nem kamatozik, így megtakarításra nem, csak fizetésre használható, de minden esetben csak a Szerződésben, illetve az www.edenred.hu oldalon elérhető mindenkor hatályos Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
2.6. A Kártyát a MasterCard International Incorporated engedélye alapján a Kibocsátó állította ki. Ehhez a Kártyához Korlátozott rendeltetésű fizetési számla tartozik. A Korlátozott rendeltetésű fizetési számla megnyitását és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások teljesítését a Kibocsátó biztosítja. A Kártyabirtokos kártyahasználattal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a Kártyabirtokos és a Kibocsátó között létrejött Keretszerződés az irányadó; a Kártyabirtokos nem áll jogviszonyban a MasterCard International-lel, ill. annak kapcsolt vállalkozásaival. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatosan a Kártyabirtokos problémát észlel, úgy kapcsolatba kell lépnie az Ügyfélszolgálattal. A Kártyára összeg feltöltése az Ügyfél/ Munkáltató megrendelésére történik magyar forintban a jelen dokumentumban, illetve az Ügyféllel/ Munkáltatóval kötött szerződésben foglalt feltételek mellett. A Kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi, a Kártyabirtokos annak rendeltetésszerű használatára jogosult.
2.7. A Keretszerződés megkötésével a Kártyabirtokos hozzájárul, hogy az Ügyfél a Kártyát a nevében átvegye.
2.8. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek magyar nyelven kerültek rögzítésre, és csak magyar nyelven elérhetőek. A Kibocsátó és a Programgazda vállalja, hogy a Kártyával és a Számlával kapcsolatos ügyekben a Kártyabirtokossal magyar nyelven tartják a kapcsolatot.

3.1. A Korlátozott rendeltetésű fizetési számlán kizárólag a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszközök írhatók jóvá.
3.2. Az Elfogadóhely – az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag az Elfogadóhely tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásának jogszerűen megfelelő és a 2. számú melléklet felsorolásában szereplő belföldi szolgáltatást nyújthatja a Kártyabirtokosok részére.
3.3. Az egyes Széchenyi Pihenő Kártya juttatások a Számlán belül alszámlánként kerülnek nyilvántartásra:
• szállás alszámla
• vendéglátás alszámla
• szabadidő alszámla
3.4. Az alszámlákra utalt pénzeszközök másik alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag az Ügyfél általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő szolgáltatás ellenértékének megfizetésére – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – lehet felhasználni, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
3.5. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyával történő fizetésnél az elszámolás során a legrégebben jóváírt pénzösszeg terhére kerül elszámolásra a felhasznált összeg.

4.1. A Kártya kizárólag online Aktiválás után használható. Aktiváláskor a kézhez vett Kártyához mellékelt tájékoztatóban leírtak szerint szükséges eljárni. Az Aktiválás elmaradásából a Kibocsátót és a Programgazdát semmilyen felelősség nem terheli.
4.2. A Kártya Aktiválása után a Kártyabirtokos kap egy 4 számjegyű PIN-kódot. A PIN-kódot mindig biztonságos helyen kell tartani, nem adható át másnak, és a PIN-kód beütésekor is ügyelni kell arra, hogy azt mások ne tudják leolvasni. A Kibocsátó és a Programgazda a PIN-kódot harmadik félnek nem adja ki. Ha a Kártyabirtokos elfelejti PIN-kódját, akkor a www.edenredkartya.hu weboldalon vagy az Edenred kártya-Pro mobilalkalmazásban a „PIN-kód megtekintése” menüpontban tudja azt megtekinteni.

5.1. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyák kizárólag a Rendeletben, illetve a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási körét meghatározó egyéb rendeletekben vagy más jogszabályokban meghatározott szolgáltatások vagy áruk ellentételezésére használhatók azokon az Elfogadóhelyeken, amelyek a Kibocsátóval szerződéses viszonyban állnak. Az igénybe vehető szolgáltatásokat jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. A Kibocsátó és a Programgazda az Elfogadóhelyek tevékenységének esetleges változásáért felelősséget nem vállal. Egy adott Kártya alszámláin rendelkezésre álló egyenleg kizárólag a Rendeletben és a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében feltüntetett, adott alszámla tekintetében igénybe vehető szolgáltatás ellenértékének teljes vagy részleges kiegyenlítésére használható fel, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. A Kártyák rendeltetésellenes használatáért a Kibocsátó és a Programgazda nem vállal felelősséget. A Kártya és az annak tekintetében Rendelkezésre álló egyenleg kizárólag magyar forintban lebonyolított Tranzakciókra belföldön használható.
5.2. A Tranzakciók hitelesítéséhez a Teljes levonandó összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint a Kártya vonatkozó alszámláján található Rendelkezésre álló egyenleg. A Kártyát nem lehet használni a Kártya lejárati napja után, sem pedig akkor, ha a Teljes levonandó összeg meghaladja a Rendelkezésre álló egyenleget. Ha valamely Tranzakció bármilyen oknál fogva a Kártya Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb összeggel kerül feldolgozásra, akkor a Kártyabirtokos köteles a Kibocsátó részére – a tőle kapott értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszafizetni azon összeg(ek)et, mely(ek)kel a Teljes levonandó összeg a Rendelkezésre álló egyenleget meghaladja. Amennyiben a Kártyabirtokos az összeget a Kibocsátótól kapott értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti vissza, a Kibocsátó jogosulttá válik arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, jogi lépést, ideértve a Kártya további használatának felfüggesztését is.
5.3. A Kártyabirtokos a Kártyával az Elfogadóhelyeken lebonyolítani kívánt Tranzakciókat esetenként PIN- vagy (online Tranzakciók esetén) CVC kódja megadásával hitelesítheti. Érintéses tranzakció a jogszabály által meghatározott fizetési érték alatt PIN-kód nélkül érvényesíthető. Minden, a Kártyabirtokos által hitelesített Tranzakcióért a Kártyabirtokos felelős. A Kártyabirtokos a Tranzakciót érintéssel is jóváhagyhatja úgy, hogy a Kártyát hozzáérinti a POS terminálhoz. A Kártyabirtokosnak ügyelnie kell arra, hogy általában már nem lehetséges a Tranzakció megállítása annak jóváhagyása után, és miután azt a Kibocsátó megkapta. A Kibocsátó visszautasíthatja a Tranzakciót, ha úgy ítéli meg, hogy az a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes vagy törvénysértő (pl. lopott Kártyával végzett Tranzakció).
5.4. A Kártyabirtokos a Rendelkezésre álló egyenlegét bármikor lekérdezheti a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred kártya–Pro mobilalkalmazásban vagy telefonon.
5.5. Biztonsági okokból az Elfogadóhelyek kötelesek a Kibocsátótól a Kártyabirtokos Tranzakcióihoz minden esetben engedélyezést kérni POS vagy VPOS terminálon keresztül. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a fizetési megbízás pontos összege a Kártyabirtokos általi jóváhagyás időpontjában még nem ismert (pl. szállás). A Kártyabirtokos Számláján a pénzösszeg csak akkor zárolható, ha a Kártyabirtokos a zárolás pontos összegét jóváhagyta. A fentiek szerinti zárolás feloldásra kerül, amint a Kibocsátó tájékoztatást kap a fizetési művelet pontos összegéről, de legkésőbb azután, hogy átvette a fizetési megbízást. A Kártyabirtokostól kizárólag a végrehajtott Tranzakció tényleges és végleges értéke kerül levonásra.
5.6. Az Elfogadóhely a Kártyabirtokos rendelkezésére álló, Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszközt készpénzre vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközre nem válthatja át.
5.7. Az Elfogadóhely jogosult az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát visszatartani vagy blokkolni, amennyiben a személyazonossággal kapcsolatban kétely merül fel.

6.1. POS terminálon keresztül történő fizetési művelet az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya chipjének használatával történik (leolvasón keresztül vagy érintéssel), mely tranzakció elfogadását a Kártyabirtokos a kinyomtatott bizonylaton szereplő összeg ellenőrzésével és aláírásával ismer el.
6.2. Online direkt fizetési műveletet indíthat a Kártyabirtokos az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya internetes felületen, ill. az Edenred Pro applikációban a megfelelő Elfogadóhely kiválasztásával az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya száma és a fizetendő összeg megadásával.
6.3. Fizetési művelet történhet az Elfogadóhely saját internetes felületén keresztül, melynek során a bankkártyás fizetési opciót kell választani.
6.4. A Telefonos felhatalmazó központon keresztül lebonyolított fizetési műveletet a Kártyabirtokos kezdeményezi az Ügyfélszolgálat felhívásával, melynek során a Kártyabirtokos beazonosítását követően a Kártyabirtokos megadja az Elfogadóhely nevét és telephelyének címét, valamint a terhelendő összeget. A Kártyabirtokos hozzájárulása esetén a tranzakció rögzítésre kerül, s erről a Kártyabirtokos, valamint az Elfogadóhely e-mailben visszaigazolást kap.

7.1. A Kártyabirtokos nem tud a Kártyájára fedezetet feltölteni. A feltöltésre kizárólag az Ügyfél jogosult a Kibocsátón keresztül. Amennyiben az Ügyfél fedezetet kíván feltölteni a Kártyára, úgy ezen összeg az Ügyfél által a Programgazdának küldött megrendelés átvételét és az Ügyfél által teljesített átutalásnak a Kibocsátóhoz való beérkezését követően kerül jóváírásra a Kártyán.
7.2. A Kibocsátó minden alkalommal értesítést küld a Kártyabirtokos részére, amikor az Ügyféltől Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként a Kártyabirtokos Számláján pénzeszközt írnak jóvá.
7.3. Az Ügyfél által tévesen átutalt munkáltatói juttatást a Kibocsátó visszautalja, amennyiben:
• az Ügyfél a számlavezető bankjánál kezdeményezi az átutalás visszahívását
• a Kártyabirtokos hozzájárul az átutalási megbízás visszahívásához
• a téves utalás teljes összege vagy egy része rendelkezésre áll.

8.1. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya 5 (öt) év érvényességi idővel kerül kibocsátásra. A Kártya lejárati dátuma a Kártya hátsó oldalára nyomtatva található. A Kártyabirtokos a Kártyát annak lejárata után nem használhatja. Kártyamegújítás esetén a Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a megújított Kártya aktiválását követően a lejáró Kártya használatát tiltsa vagy korlátozza.
8.2. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya lejárata előtt a Kibocsátó gondoskodik az új Kártya gyártásáról, amennyiben:
• az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyán elegendő egyenleg található
• vagy az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához tartozó Számlára a Kártya lejáratát megelőző 24 hónapon belül juttatás érkezett.

9.1. A Kibocsátó a Kártya hitelesítését korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha a Kártya használata a jelen Szerződés megszegésére irányul vagy irányulhat, ill. ha a Kibocsátó alapos okkal feltételezheti, hogy a Kártyabirtokos vagy valamely harmadik fél valamilyen, a Kártyával kapcsolatos bűncselekményt vagy más visszaélést követett el vagy készül elkövetni.
9.2. Amennyiben a Kibocsátónak ki kell vizsgálnia valamely, a Kártyával lebonyolított Tranzakciót, akkor a Kártyabirtokos köteles ebben a Kibocsátóval, ill. szükség esetén bármely más hivatalos szervvel együttműködni.
9.3. A Kártyabirtokos soha:
9.3.1. ne engedje, hogy más személy használja a Kártyáját vagy bármilyen módon hozzáférjen ahhoz,
9.3.2. ne írja fel a Kártyájára vagy máshová a PIN-kódját, CVC számát, jelszavát, a Kártyával, Számlával, honlap azonosító adatokkal kapcsolatos egyéb biztonsági információt,
9.3.3. ne adja ki vagy tegye más módon hozzáférhetővé PIN-kódját más személy számára: sem szóban, sem úgy, hogy a kód megadásakor az mások által megfigyelhető legyen, sem egyéb más módon,
9.3.4. ne ossza meg vagy tegye más módon hozzáférhetővé a Kártyát, Számlát vagy honlap hozzáférési adatokat harmadik személyek részére,
9.3.5. ne ruházza át a Kártyát, adja biztosítékként, zálogba, óvadékba ezek ugyanis súlyos szerződésszegésnek minősülnek.
9.4. A Kártyabirtokos köteles óvni a Kártyát az erős hőtől, napsütéstől vagy mágneses környezettől. A Kártya ezen okokból történő károsodásából eredő minden kár vagy költség (Kártya pótlása) a Kártyabirtokost terheli, és amelynek költségét a jelen ÁSZF 1. számú melléklete (Kártyaújragyártási díj) tartalmazza.
9.5. A Kártyabirtokos felelős minden olyan Tranzakcióért, melyet a Kártyabirtokos a PIN- vagy CVC kódja révén hitelesített, vagy érintéses tranzakció esetén nem lehet bizonyítani, hogy harmadik személy nem férhetett hozzá a Kártyához.
9.6. A Kártyabirtokos vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Kibocsátót, valamint partnereit és az ezekkel közös cégcsoportba tartozó vállalatokat minden, a jelen ÁSZF kikényszerítése érdekében tett jogi lépés költségei, és/vagy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése vagy a Kártya Kártyabirtokos általi vagy a Kártyabirtokos által hitelesített csalárd felhasználása vonatkozásában.
9.7. A Kártyabirtokos a Tranzakció teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a Tranzakció teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a Kártya megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a Terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja.
9.8. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából ered az Elfogadóhely és/vagy a Kártyabirtokos felelős, így a Programgazdát vagy a Kibocsátót nem terheli felelősség.
9.9. Amennyiben az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor a Kibocsátó és a Programgazda az Elfogadóhely vagy a Kártyabirtokos írásos kérelmére és a Tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben az Elfogadóhely részére a kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha az Elfogadóhely a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget a Kibocsátó részére.
9.10. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tranzakció törlése/módosítása, illetőleg az eredeti állapot visszaállítása kizárólag valós okokra alapítottan és az Elfogadóhellyel együttesen előterjesztett egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető.
9.11. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és az Elfogadóhely közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint az ezzel kapcsolatos kérelem, továbbá az ebből származó igényérvényesítés nem képezheti a Programgazdával vagy a Kibocsátóval való elszámolásnál beszámítás alapját, így az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos közötti igényeknek a Programgazdával vagy a Kibocsátóval szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét a Programgazda és a Kibocsátó kifejezetten teljeskörűen kizárja.
9.12. A Kártyabirtokos köteles haladéktalanul bejelenteni, ha:
• az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát nem vette át vagy az a kézbesítés során elveszett
• az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát ellopták vagy elveszett
• az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához kapcsolódó hitelesítő adatok jogosulatlan harmadik személy tudomására jutottak
• az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát jogosulatlanul vagy a jóváhagyása nélkül használták

10.1. A Kártyán lévő Széchenyi Pihenő Kártya juttatást ugyanúgy kell kezelni, mint a pénztárcában lévő készpénzt. Ha a Kártyát a Kártyabirtokos elveszíti vagy azt ellopják, akkor a rajta lévő összeg ugyanúgy elveszhet, mintha a pénztárcájában lett volna.
10.2. Elvesztés, lopás, csalás vagy a Kártya jogosulatlan használatával fenyegető bármely más veszély, valamint a Kártya megsérülése vagy meghibásodása esetén a Kártyabirtokosnak az Ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. Az Ügyfélszolgálati ügyintézéshez meg kell adni Kártya számát. Másik lehetőségként a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásban is intézkedhet a Kártyabirtokos a Kártya letiltása iránt. A tiltás végleges. A már tiltott, de fellelt Kártya nem használható a továbbiakban. Amennyiben a Kártya tiltása a Kártyabirtokosnak nem felróható, akkor az új Kártyát a Kibocsátó díjmentesen biztosítja a Kártyabirtokos részére, egyéb esetekben a Kártyabirtokosnak új Kártyát kell igényelnie, amelynek költségét a jelen ÁSZF 1. számú melléklete (Kártyaújragyártási díj) tartalmazza.
10.3. Feltéve, hogy a Kártyabirtokos a 10.2 pontban foglaltak szerint értesítette a Kibocsátót, és hogy a 10.5 pont alkalmazhatósága nem áll fenn, az Ügyfélszolgálat fentiek szerinti értesítésének pillanata után előállt veszteségekért a Kártyabirtokos nem felelős. Az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyával történtek, vagy a Kártya jogosulatlan használatából erednek, a Kártyabirtokos viseli tizenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a Kártya tiltására vonatkozó bejelentés megtételét megelőzően.
10.4. Abban az esetben, ha a bejelentett eseményt a Kártyabirtokos szerződésszegése vagy a Kártyabirtokosnak felróható magatartás okozta, vagy ha azzal kapcsolatban csalárd vagy visszaélésszerű magatartás megalapozott gyanúja merül fel, úgy minden veszteségért a Kártyabirtokos felelős.
10.5. Nem terheli a fent meghatározott felelősség a Kártyabirtokost, ha
10.5.1. az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya ellopását, birtokából történő kikerülését vagy jogosulatlan használatát a Kártyabirtokos a fizetési művelet teljesítését megelőzően nem észlelhette,
10.5.2. a kárt a Kibocsátó alkalmazottjának, pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének vagy Kibocsátó részére kiszervezett tevékenységet végzőnek az intézkedése vagy mulasztása okozta.
10.6. A Kibocsátó által kezdeményezett kártyatiltás esetén a Kibocsátó haladéktalanul értesíti a Kártyabirtokost a tiltás tényéről és okáról, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a Kibocsátó működésének biztonságát. A Keretszerződésben foglaltak megszegése, elmulasztása esetén a Keretszerződéshez kapcsolódó valamennyi Kártya tiltásra kerül.
10.7. Visszaélés gyanúja esetén a Kártya használatát a Kibocsátó korlátozza (blokkolja), akkor erről a Kártyabirtokost telefonon vagy írásban tájékoztatja. Amennyiben a Kártyabirtokos az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem jelentkezik a megkeresésre, akkor az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát a Kibocsátó letiltja.

11.1. A Kártyabirtokos halála esetén a Kibocsátó a Kártyabirtokos Számlája feletti rendelkezés, ill. a Számlához való hozzáférés lehetőségét a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés, öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedéséig (a továbbiakban: jogerős határozat) felfüggeszti, ha a Kártyabirtokos után hagyatéki eljárás indult.
11.2. A Kártyabirtokos halála esetén a Kibocsátó a jogerős határozatban igazolt jogosultak részére – a 11.3. pontban meghatározott kivétellel – a számla szerinti egyenleg összegét a jogosultak választása szerint készpénzben kifizeti vagy a jogosultak által meghatározott fizetési számlára átutalja, legkésőbb a jogerős határozatnak a Kibocsátó részére történő bemutatásától számított 15 munkanapon belül.
11.3. Ha az igazolt jogosult a Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetésiszámla-tulajdonos, akkor a 11.2. pont szerint a részére kifizetendő összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájának – a jogerős határozat Kibocsátó való bemutatásával egyidejűleg megtett nyilatkozata szerinti – alszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.
11.4. E pont alkalmazásában a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzéssel egy tekintet alá esik az öröklési bizonyítvány és az Európai öröklési bizonyítvány.

12.1. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya használata során felmerülő díjak és költségek mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A Kibocsátó jogosult a díjakat a Rendeletben meghatározott mindenkori legmagasabb mértékben megállapítani, és az 1. számú mellékletet jogszabályváltozás esetén egyoldalúan módosítani.
12.2. A Kibocsátó az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát díjmentesen biztosítja a Kártyabirtokosnak, míg a pótkártyák jelen ÁSZF 1. számú melléklete (Kártyaújragyártási díj) szerinti díját kiszámlázza a Kártyabirtokos felé. A Kibocsátó a pótkártyadíjat a Kártyabirtokos nyilatkozata alapján a Kártyabirtokos által megjelölt alszámlára terheli, amennyiben az adott alszámlán elegendő fedezet áll rendelkezésre. A Kibocsátó a pótkártya díjának megfizetéséig a pótkártyát nem gyártja le és nem adja át a Kártyabirtokos részére.
12.3. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya juttatásként átutalt, az utalás évét követő második naptári év május 31-ig fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére a Kártyabirtokossal szemben díj (Havi díj) kerül felszámításra. A Havi díj összege a fel nem használt egyenleg és az arra felszámított Havi díj megállapítása során a legrégebben jóváírt pénzösszegek terhére kerül megállapításra. A Havi díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

13.1. A Kibocsátó lehetővé teszi a Kártyabirtokos részére a Korlátozott rendeltetésű fizetési számlája alszámlánkénti forgalmának és egyenlegének internetes lekérdezését a www.edenredkartya.hu oldalon és az Edenred mobilalkalmazásban egyedi tranzakciókénti és forgalmi időszaki bontásban, valamint a Korlátozott rendeltetésű fizetési számlája egyenlegének telefonon történő lekérdezhetőségét az ÁSZF 22. pontjában jelölt telefonszámon.

14.1. Amennyiben a Kártyabirtokos okkal feltételezi, hogy valamely Tranzakció, amelyhez az a Kártyáját használták, jogosulatlan volt, vagy azt hiba folytán vezették rá a Kártyabirtokos által használt Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére, akkor – feltéve, hogy a Tranzakció időpontja utáni 13 hónapon belül értesíti a Kibocsátót – a Kibocsátó kivizsgálja a Számlát és a Tranzakció körülményeit. Ennek keretében a Kibocsátó kötelezheti a Kártyabirtokost arra, hogy a vitatott Tranzakcióval kapcsolatban a megfelelő hatóságokkal kapcsolatba lépjen.
14.2. Ha a jogosulatlan Tranzakció Kártyabirtokos általi bejelentésének időpontjában a Kibocsátó rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a Kibocsátónak nincs alapos oka azt feltételezni, hogy a Kártyabirtokos a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesítette, vagy csalárd magatartást tanúsított, minden jogosulatlan Tranzakciót visszatérít a Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére, amint ez lehetséges.
14.3. Ha azonban a Kibocsátó olyan információt kap, amely arra utal, hogy a vitatott Tranzakció valódi volt, az ilyen Tranzakciók értékét minden esetben levonhatja a Kártyabirtokos által használt Kártya Rendelkezésre álló egyenlegéből.
14.4. A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy ne térítse vissza a Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére azon összegeket, amennyiben a Kártyabirtokos nem a Keretszerződésnek megfelelően járt el, és ha az esetleges csalárd követeléseket az illetékes hatóságok felé nem jelentette.
14.5. A Kibocsátó a visszatérítési igényt és az azt alátámasztó dokumentumokat megvizsgálja. A Kibocsátó jogosult az elbírálás során további információkat, dokumentumokat bekérni.
A Kibocsátó a pozitívan elbírált visszatérítésre vonatkozó igény összegét annak benyújtásától számított 10 munkanapon belül visszatéríti a Kártyabirtokos Számlájára, mégpedig a teljesített fizetési művelet teljes összegével. A jóváírás értéknapja megegyezik a visszatérítendő összeg terhelésének értéknapjával.
Az elbírálás eredményeként a Kibocsátó jogosult a visszatérítésre vonatkozó igényt elutasítani, erről írásban értesíti a Kártyabirtokost.
Amennyiben az Elfogadóhely közvetlenül kártalanította a Kártyabirtokost, úgy a Kibocsátó jogosult a Kártyabirtokos Számláját a visszatérített összeggel megterhelni.

15.1. A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos minden panasszal a Programgazdát kell felkeresni, a jelen ÁSZF 22. pontjában említett Ügyfélszolgálaton keresztül.
15.2. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyával kapcsolatos panaszok kezelésére az Edenred panaszkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. Amennyiben a Kártyabirtokos valamely tranzakció jogosságát vitatja, a Kibocsátó bejelentés alapján indítja meg a panaszkezelési eljárást, melyhez a Kártyabirtokosnak mellékelnie és jelölnie szükséges a következőket: a panasz okát, a kifogásolt összeget, a tranzakció helyesnek vélt összegét, valamint valamennyi bizonylatot és dokumentumot, melyek a panasz jogosságát igazolják.
15.3. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti – a Kártyabirtokos által benyújtott – kérelem esetén a Kibocsátó köteles bizonyítani – adott esetben a hitelesítés által -, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a Kártyabirtokos jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést a Kibocsátó által nyújtott Szolgáltatás műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.
15.4. Amennyiben a Kártyabirtokos úgy ítéli meg, hogy nem kapott választ a panaszára vagy a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Kibocsátó és a Programgazda nem megfelelően kezelte, illetve azt elutasította, lehetősége van panaszával írásban az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulni, illetve az MNB által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület, vagy a bíróság eljárását kezdeményezni. Az MNB alábbi elérhetőségein terjesztheti elő a panaszát:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777
telefon: (06 80) 203-776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület
levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 172
telefon: (06 80) 203 776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

16.1. Ha a jelen Kártyabirtokos ÁSZF bármely része összeférhetetlen valamely jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírással, úgy a Kibocsátó a Szerződés azon részének nem szerez érvényt, viszont úgy jár el, mintha az valójában a vonatkozó jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírást tükrözné. Ha a Kibocsátó az új jogszabályi vagy a szabályozásokban foglalt előírásoknak való maradéktalan megfelelés érdekében kénytelen a működését érintő változtatásokat eszközölni, úgy ezeket az elvárható legrövidebb időn belül foganatosítja.
16.2. A Kibocsátó jogosult új vagy bővebb Szolgáltatások bevezetésekor az ÁSZF és a Keretszerződés rendelkezéseit kiegészíteni. Ugyancsak jogosult a Kibocsátó az ÁSZF és a Keretszerződés rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, amennyiben az jogszabályváltozás, a tevékenységre és az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb rendelkezések változása miatt szükséges.
16.3. A Kibocsátó jogosult a Szerződést egyoldalúan a Kártyabirtokosra nem hátrányosan módosítani, amelyet a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu weboldalon.
16.4. A Kibocsátó a Kártyabirtokosra nézve hátrányos módosításokról azok hatálybalépését megelőző két hónappal a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja a Kártyabirtokost. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződés módosításának hatálybalépése napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások a Kártyabirtokos által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A Kártyabirtokos a módosítás hatálybalépésének napjáig jogosult a Keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására a mindenkor hatályos ÁSZF-ben foglaltak szerint, és ebben az esetben a Kártyabirtokos és a Kibocsátó elszámolnak egymással. A módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.

17.1. Ha a Kártyabirtokos bármilyen okból kifolyólag már nem jogosult a Kártya használatára, úgy a Kártya azonnal letiltásra kerül.
17.2. A Keretszerződést a Kártyabirtokos azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Kibocsátó a Keretszerződésben foglalt lényeges kötelezettségét megszegi.
A Keretszerződés a Kibocsátó rendkívüli (azonnali hatályú) felmondására vagy felfüggesztésére az alábbi esetekben kerül sor:
• ha a Kártyabirtokos a Keretszerződést vagy a Kibocsátó és a Kártyabirtokos kapcsolatát szabályozó jogszabályt többször súlyosan megszegett, vagy ha a Kártyát felróható, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozott használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt a Kártyabirtokos Tranzakcióinak feldolgozását a Kibocsátónak nem áll módjában továbbfolytatni vagy azt feltételezi, hogy valamilyen biztonsági probléma lépett fel a Kártyával kapcsolatosan,
• ha a Kártyabirtokos nem tesz eleget a jogszabályokban meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének,
• ha a Kibocsátó hatókörén kívül eső körülmények bekövetkezte esetén a Kibocsátó részéről nem várható el a szerződéses jogviszony fenntartása vagy a Kibocsátó üzleti érdekei sérülnek.
A Keretszerződés rendkívüli felmondása esetén a Kártyabirtokos köteles az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát a Kibocsátónak visszaszolgáltatni, ellenkező esetben a Kártya tiltásra kerül. A Kártya le nem adásából eredő károk minden esetben a Kártyabirtokost terhelik.
17.3. A Keretszerződés megszűnik közös megegyezéssel a Kibocsátó és a Kártyabirtokos által meghatározott időpontban.
17.4. A Keretszerződés megszűnik rendes felmondással a felmondási idő utolsó napján. A Kártyabirtokos a Keretszerződést 30 napos határidővel, külön indokolás nélkül, írásban mondhatja fel. A Kibocsátó a megfelelő írásos felmondás postai úton történő beérkezését követő feldolgozás időpontjában szünteti meg a Keretszerződést és tiltja le azonnal a Számlákhoz tartozó Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyákat.
17.5. A Kibocsátó a Keretszerződést felmondhatja, és az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát visszavonhatja, ha az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához tartozó Számlán 24 hónapon keresztül folyamatosan nincs pénzeszköz. A Keretszerződés felmondásáról, valamint az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya visszavonásáról a Kibocsátó a Kártyabirtokost előzetesen, a felmondást megelőző legalább két hónappal köteles tájékoztatni.
17.6. Amennyiben a Keretszerződés felmondásával egyidejűleg az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya nem kerül leadásra vagy érvénytelenítésre, úgy a Kibocsátó az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát letiltja.
17.7. A Keretszerződés a Kártyabirtokos halála esetén a Kibocsátó erről a tényről hitelt érdemlő tudomásszerzésekor szűnik meg.
17.8. A Kibocsátó a Keretszerződés megszűnésekor elszámol a Kártyabirtokossal. A Keretszerződés megszűnése nem eredményezi a Felek elszámolási és fizetési kötelezettségének megszűnését.
17.9. Abban az esetben, ha a Kibocsátó felfüggeszti vagy megszünteti a Kártyabirtokos Számláját vagy Kártyáját, azonnal vagy közvetlenül azután tájékoztatja a Kártyabirtokost, hogy a Kártya és/vagy Számla felfüggesztésre vagy megszüntetésre került, valamint ennek okáról, kivéve, ha ezt jogszabályi vagy biztonsági okokból kifolyólag nem teheti.

18.1. A Kibocsátó jelen Szerződéssel kapcsolatos (szerződéses, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos – beleértve a hanyagságot -, törvényes kötelezettség megszegése miatt viselt, ill. egyéb) felelőssége az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
18.1.1. nem vállal felelősséget semmilyen, általa elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a hálózati szolgáltatások, ill. az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
18.1.2. nem vállal felelősséget elmaradt haszonért, üzletvesztésért és semmilyen közvetett, következményes, különleges vagy büntetési kárért, ill. veszteségért;
18.1.3. ha a Kártya a Kibocsátó mulasztása folytán hibás, a Kibocsátó felelőssége a Kártya kicserélésére korlátozódik; és
18.1.4. minden egyéb olyan körülmény esetén, melyben a Kibocsátó mulasztott, felelőssége maximum a Kártyabirtokos Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg megtérítéséig terjed.
18.2. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a Kibocsátó hanyagsága vagy csalása folytán bekövetkezett halálesetekkel, ill. személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségét.
18.3. A törvényben és jogszabályokban foglalt, ill. egyéb jellegű feltételeket és szavatosságokat a Kibocsátó a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárja.
18.4. A 9. és a jelen 18. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások a Kibocsátó kapcsolt vállalkozásainak, így például a Programgazda, a MasterCard International Incorporated és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Kártyabirtokos felé fennálló mindennemű, a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.
18.5. A Kártyával lebonyolított vásárlásaival kapcsolatos vitás kérdéseit a Kártyabirtokos a kereskedővel rendezheti. Sem a Programgazda, sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyával vásárolt áruk és szolgáltatások minőségéért, biztonságosságáért, jogszerűségéért vagy más tulajdonságáért.

19.1. A Kibocsátó, mint adatkezelő a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
19.2. A Kibocsátó és a Programgazda által végzett személyes adatok kezelésének összefoglaló táblázata:

 

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos szerződésbe foglalt Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; születési hely; anyja születési neve; Érintett állampolgársága; lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett azonosító okmányának lejárata; Érintett okmányainak másolata; Érintett képmása; Kiemelt közszereplői státusz;
Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, számlatörténet; Érintett munkahelye; Érintett számlaszáma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)
adatfeldolgozás célja: az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás
Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)
adatfeldolgozás célja: kártyagyártás
Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing- és reklámüzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés].
A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24.)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

19.3. Amennyiben a Kártyabirtokos nem adja meg a Kibocsátó Szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Kibocsátó Szolgáltatásait.
19.4. A Kártyabirtokos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az őt megillető jogok gyakorlása érdekében Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail-címre küldött elektronikus levélben.

20.1. A jelen Szerződésben biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Kibocsátó által történő gyakorlásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, vagy az ilyen jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorolhatóságának kizárásaként.
20.2. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek tekinthető, akkor a fennmaradó rendelkezések hatálya teljes mértékben fennmarad, feltéve, hogy a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés nem képezi a Szerződés lényeges elemét.
20.3. A Kártyabirtokos nem engedményezheti, ill. ruházhatja át a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy hasznait. A Kártyabirtokos felelőssége a részére használatba adott összes Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen ÁSZF értelmében fizetendő minden összeg Kártyabirtokos általi maradéktalan megfizetéséig fennmarad. A Kibocsátó a jogait és hasznait a Kártyabirtokos előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatja. A Kibocsátó a jelen ÁSZF keretében fennálló bármely kötelezettségét alvállalkozásba adhatja.
20.4. Semmilyen, a jelen ÁSZF nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy a Mastercard International Incorporated és annak érintett kapcsolt vállalkozásai kikényszeríthetik a jelen Szerződés számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését, valamint, hogy a 18. pontban meghatározott (jogi) személyek kikényszeríthetik a 14. pontban foglaltakat.
20.5. A jelen Szerződést a Belga jog szabályozza és a Kártyabirtokos hozzájárul a Belga bíráságok nem kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez. Ezen kikötés a Kártyabirtokos javát szolgálja és nem korlátozza a Kártyabirtokos azon jogát, hogy eljárást kezdeményezzen a Belga Bírósági Törvény 624, 1°, 2° és 4° pontjai szerinti bíróságok előtt.
20.6. A Belga Gazdasági Törvény (Code of Economic Law) VII. könyvének VII.5 és VII.29 cikke szerint a Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Szerződés tekintetében a Belga Gazdasági Törvény VII.30 § 1, VII.32 § 3, VII.42, VII.44, VII.46, VII.47, VII.50, VII.55/3, VII.55/4, VII.55/5 és VII.55/7 cikkei nem alkalmazandók vagy az időkorlátozások, amelyeket a Belga Gazdasági Törvény VII. könyvének VII.41 cikke állapít meg, nem alkalmazandó.

21.1. A szerződés nyelve a magyar.
21.2. A Kibocsátó a jogszabályban meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettségének az ÁSZF www.edenred.hu honlapon történő közzétételével, valamint a Keretszerződés megkötése előtt a Keretszerződés egy példányának Kártyabirtokos részére Tartós adathordozón történő átadásával tesz eleget.
21.3. A Kibocsátó az ÁSZF-ről és a díjakról, valamint ezek módosításairól a Szerződéskötést kezdeményező Kártyabirtokost a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja.
21.4. A Felek megállapodnak, hogy a Kártyával teljesített Tranzakciók, valamint a Kártyára érkezett feltöltések, továbbá a Tranzakciók teljesítését követően az adott Tranzakcióval kapcsolatos adatok elérhetőek a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred kártya-Pro mobilalkalmazáson keresztül.
21.5. A Kártyabirtokos a Kártyáján lévő egyenlegről a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred kártya-Pro mobilalkalmazáson keresztül bármikor tájékozódhat.
21.6. A Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés hatálya alatt a közte és a Kibocsátó, valamint a Programgazda közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton a Kártyabirtokos által megadott e-mail-címen keresztül történik, és ezen e-mailben történő kommunikációt a Szerződéssel kapcsolatosan érvényesnek és joghatályosnak tekintenek, beleértve a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételét is.
21.7. A Felek megállapodnak, hogy az e-maileket az e-mail megküldését követő második napon tekintik kézbesítettnek.
21.8. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítéseket és nyilatkozatokat elsődlegesen a Kártyabirtokos www.edenredkartya.hu oldali regisztrációja során megadott e-mail-címére küldi. A Kártyabirtokos köteles értesíteni a Kibocsátót és a Programgazdát a lakcíme változásáról, ennek elmulasztásából származó kárért a Kibocsátót és a Programgazdát nem terheli felelősség. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítések átvételének elmulasztásából eredő károkért nem felel, így azért sem, ha a Kártyabirtokos rossz e-mail-címet adott meg, vagy a Kártyabirtokos által megadott e-mail-cím megszűnt, illetve a Kártyabirtokos már nem rendelkezik hozzáféréssel a megadott e-mail-címhez.
21.9. A Kártyabirtokos a Kibocsátóval az Ügyfélszolgálaton keresztül tud kapcsolatot tartani.
21.10. Az Edenred kártya-Pro mobilalkalmazás, a www.edenredkartya.hu és a www.edenred.hu oldal igénybevétele nem igényel semmilyen különleges böngésző beállítást, a szolgáltatások a böngészők alapbeállításaival használhatók.

22.1. Ha a Kártyabirtokosnak segítségre van szüksége, az Ügyfélszolgálatot kell hívnia a +36 1 382 4000-es számon a www.edenred.hu honlapon található nyitvatartási időben, vagy írnia kell a www.edenred.hu oldalon lévő felületen.
22.2. Az Ügyfélszolgálat egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a Kártyabirtokos beazonosítására lehet szükség. Az erre vonatkozó kérdések a Kártyabirtokos rendelkezésre álló adataiból kerülnek ki.
22.3. Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyanitt szintén a nap 24 órájában használható az elfelejtett PIN-kód funkció.
22.4. A Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése a +36 1 382 4000-es számon vagy a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére.

Jelen ÁSZF-hez 3 darab melléklet tartozik, amelyek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: Díjszabási tájékoztató
2. számú melléklet: Igénybevehető belföldi szolgáltatások és értékesített áruk köre
3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató

Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékleteket egyoldalúan módosítsa. A Kibocsátó a mindenkor hatályos mellékleteket a www.edenred.hu honlapon teszi elérhetővé a Kártyabirtokosok számára.

Díjszabási tájékoztató

1. Díjak és költségek

a. Kártyadíj, kártyaújragyártási díjak

Kártyatípus Kártyadíj*
(új kártyák gyártása és kézbesítése)
Kártyaújragyártási díj* (elveszett, ellopott, megrongálódott kártyák pótlása)
Főkártya díjmentes 1.500Ft/kártya

 

*A mindenkor hatályos Rendeletben meghatározott díj

b. A fel nem használt pénzeszközre felszámított havi díj
A felszámított havi díj a fel nem használt pénzeszköz 3%-a, de legalább 100 forint. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel.

2. Egyéb rendelkezések

A jelen mellékletben rögzített minden díj és költség forintban értendő. Az áfa mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály szerint kerül megállapításra.

A jelen mellékletben rögzített díjak és költségek 2022. január 25. napjától érvényesek.

Igénybe vehető belföldi szolgáltatások és értékesített áruk köre

1. Szálláshely alszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások:
• szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.)
• belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése)
• a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás
• fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége)
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás)

2. Vendéglátás alszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások:
• éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.)
• egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.)
• szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.)
• fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége)
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás)
• belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése)

Vendéglátás alszámla terhére 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer esetén:
• élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR’08 47.11)
• zöldség, gyümölcs kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.21)
• hús-, húskészítmény kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.22)
• hal kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.23)
• kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem (TEÁOR’08 47.24)
• egyéb élelmiszer-kiskereskedelem (TEÁOR’08 47.29)
• élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.81)

A jelen szerződés és a Rendelettel kapcsolatosan alkalmazandó Élelmiszer definíciója és az ide sorolandó termékek:
A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti
a) I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá
b) V. áruosztályba tartozó termékek közül a só.

3. Szabadidő alszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások:
• egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás)
• előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.)
• múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.)
• növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.)
• vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.)
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése)
• fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.)
• testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.)
• egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja)
• belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.)
• egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés)
• sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése)
• sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.)
• sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.)
• szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.)
• szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.)
• helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás)
• belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése)

Adatkezelési tájékoztató

 

A PPS EU SA nevében az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926, elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat-hu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; adatkezeléssel kapcsolatos információk a honlapon: https://adatvedelem.edenred.hu/adatkezelesi-tajekoztato/; telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Szendrő Tamás, továbbiakban: Programgazda) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel1 összhangban az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket az alkalmazott adatkezelésekről.

1. Adatkezelés bemutatása

A PPS EU SA (a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium; továbbiakban: Kibocsátó) jogi és természetes személyek (továbbiakban: Ügyfél), valamint természetes személyek (továbbiakban: Kártyabirtokos/Érintett) részére szolgáltatásokat nyújt.
A Kibocsátó és a Programgazda kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ennek érdekében mindenkor ügyelnek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési tájékoztató információt nyújt többek között a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklámcélú adatkezelés során történő személyes adatok kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken az Érintett választ kaphat a Kibocsátó és a Programgazda adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

 

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja AZ Ügyfél szerződésbe foglalt  Szolgáltatások teljesítése: kártyafeltöltéssel kapcsolatos ügyintézés
Adatkezelés jogalapja Érintett érdekeit szolgáló szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
Kezelt adatok köre Kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetőségei (telefonszám, e-mail-cím);
Korlátozott rendeltetésű fizetési számlára vonatkozó szerződés megkötését megelőző adatkezelés: családi név, utónév, születési idő, e-mail-cím;
Kártyafeltöltés során kezelt adatok: családi név, utónév, születési idő, kártya szériaszáma, zseb/alszámla;
Adatlekérés: kártya szériaszáma, kártyán szereplő név, családi név, utónév, születési dátum, kártya lejárata, kártya típusa, státusz
Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, számlatörténet; Érintett munkahelye; Érintett számlaszáma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig).
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)
adatfeldolgozás célja: az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás
Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos Szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)
adatfeldolgozás célja: kártyagyártás
Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

 

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos szerződésbe foglalt Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; születési hely; anyja születési neve; Érintett állampolgársága; lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett azonosító okmányának lejárata; Érintett okmányainak másolata; Érintett képmása; Kiemelt közszereplői státusz;
Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, számlatörténet; Érintett munkahelye; Érintett számlaszáma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)
adatfeldolgozás célja: az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás
Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos Szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)
adatfeldolgozás célja: kártyagyártás
YCollective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

Programgazdának a marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Programgazda
Adatkezelés célja Marketing- és reklámüzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés].
A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24.)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

 

2. Fogalmak
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyára vonatkozó Kártyabirtokos és Munkáltatói Ügyfél ÁSZF-ben használt fogalmakkal. Az Adatkezelési tájékoztató könnyebb értelmezése érdekében néhány fogalmat megismétlünk az alábbiakban:
2.1.1. Kártya vagy Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya: olyan műanyag készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely:
• a Kártyabirtokos számára kizárólag a fizetési számlán jóváírt SZÉP Kártya juttatások terhére tesz lehetővé fizetési megbízások megtételét,
• elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül is alkalmas a fizetési megbízások megtételére.

2.1.2. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a Belga Adatvédelmi Hatóság (Autorité de la protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit, APD-GBA).
2.1.3. Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a Kibocsátóval kötött Keretszerződés alapján a Kártya használatára jogosult.
2.1.4. Elfogadóhely vagy Szolgáltató: a Rendelet 1. § 3. pontja szerinti szolgáltató, a Kibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét.
2.1.5. Kibocsátó vagy Pénzforgalmi szolgáltató: a PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A Kibocsátó olyan pénzforgalmi szolgáltató, aki a Rendeletben meghatározottak szerint a Kártya kibocsátására és annak felhasználásához kapcsolódó tevékenység végzésére jogosult.
2.1.6. Programgazda: az Edenred magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, neve: Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
2.1.7. Rendelet: a Széchenyi Pihenő kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendelet.
2.1.8. Szolgáltatás vagy Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya szolgáltatás: a Kibocsátó által a Kártyabirtokos részére nyújtott szolgáltatások összessége.
2.1.9. Ügyfél vagy Munkáltató: a Kártyabirtokos munkáltatója, aki Széchenyi Pihenő Kártya juttatást tölt fel a Kártyabirtokos fizetési számlájára.

3. Érintett

Az Érintettek közé tartoznak a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait megrendelő jogi és természetes személyek (Ügyfél) munkavállalói.

4. A személyes adatok Kibocsátó és Programgazda általi megismerésének forrásai
A Kibocsátó és a Programgazda az Érintett személyes adatainak egy részét – a szolgáltatás sajátosságaira tekintettel – nem közvetlenül az Érintettől, hanem részben az Ügyféltől adattovábbítás útján szerzi be. Azonban a Kibocsátó a Kártya használatához szükséges online szerződéskötéskor közvetlenül az Érintettől is kér olyan személyes adatokat, amelyek a szerződéskötés elvégzéséhez és a Kártyával kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, míg a Megrendelés leadásához nem szükségesek.
5. Adatkezelés jogalapja
5.1. A Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Kibocsátó és az Ügyfél között – az Érintett részére megrendelt kártyák tekintetében – létrejött Ügyfél szerződés alapján az Érintett érdekét szolgáló szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
5.2. Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Kibocsátó és az Érintett között létrejött Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya szerződés teljesítése: a Kártya előállítása és aktiválása, feltöltése, használata, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg a Kibocsátónak az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait. A Kibocsátó és az Érintett közötti szőrzédessel kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Kibocsátó az adatkezelő.
5.3. Programgazda reklám küldése céljából történő adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. Érintett a reklám küldéséhez adott hozzájárulását Programgazda honlapján vagy az Edenred mobilalkalmazásában teheti meg.

6. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

6.1. Az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.1.1. Kibocsátó mint adatkezelő az Ügyfél ÁSZF teljesítése, azaz az Ügyfél részére történő szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
• kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetőségei (telefonszám, e-mail-cím)
• korlátozott rendeltetésű fizetési számlára vonatkozó szerződés megkötését megelőző adatkezelés: családi név, utónév, születési idő, e-mail-cím
• kártyafeltöltés során kezelt adatok: családi név, utónév, születési idő, kártya szériaszáma, zseb/alszámla
• adatlekérés: kártya szériaszáma, kártyán szereplő név, családi név, utónév, születési dátum, kártya lejárata, kártya típusa, státusz

6.1.2. Kibocsátó mint adatkezelő a személyes adatokat a Kártyabirtokos szerződés létrejöttével, valamint a kártyafeltöltéssel és -használattal kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben kezeli.

6.1.3. Kibocsátó az Ügyfél szerződés teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

6.2. A Kártyabirtokos szerződés teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.2.1. Kibocsátó mint adatkezelő a Kártyabirtokos szerződés teljesítése, azaz a Kártyabirtokos részére történő Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
6.2.1.1. Szerződéshez szükséges adatok
• Érintett családi neve
• Érintett utóneve
• kártyán szereplő név (max. 21 karakter)
• születési hely és idő
• anyja születési neve
• lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám)
• Érintett e-mail-címe
• Érintett mobiltelefonszáma
• feltöltendő összege
• kártya szériaszáma
• tranzakció adatai
• számlatörténet
• Érintett munkahelye
• Érintett számlaszáma

6.2.1.2. Szerződő fél azonosításához szükséges adatok
• Érintett születési családi és utóneve
• Érintett azonosító okmányainak típusa, száma, lejárata, másolata
• kiemelt közszereplői státusz
• Érintett képmása
• Érintett állampolgársága

6.2.2. Kibocsátó a Kártyabirtokos szerződés teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli a 6.2.1.1. pont szerinti adatokat, míg a 6.2.1.2. szerinti adatokat az aktiválástól számított 30 napig.

6.3. Marketing és reklámtevékenység céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.3.1. Reklámcélú adatkezelés során Programgazda a saját, valamint az Edenred csoport és az Elfogadóhelyek termékeivel, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben az Érintett hozzájárulása alapján az Érintettnek reklámot küld telefonos úton (SMS) vagy elektronikus levelek, illetve push notifications (mobilkészülékeken felugró üzenetek) útján.

6.3.2. Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat:
• Érintett családi neve
• Érintett utóneve
• Érintett e-mail-címe
• Érintett mobiltelefonszáma

6.3.3. Programgazda a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

6.3.4. Programgazda a reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban az erre vonatkozó jelölő négyzet bejelölésével tudja megadni. Hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a megadott e-mail-címére küldött marketinglevél alján található leiratkozó link segítségével.

7. Adatfeldolgozás

A Kibocsátó az Érintett adatait az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben, a kártyahasználattal összefüggésben, az Edenred cégcsoport tagjai1 és szerződött partnerei2 (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra.

¹Az Edenred csoport mindenkori tagjai a www.edenred.hu oldalon érhetőek el.

 

7.1. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing és reklámcélú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybevett, a Kibocsátó és a Programgazda szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók:

Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)
adatfeldolgozás célja: az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás
Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)
adatfeldolgozás célja: kártyagyártás
YCollective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység
Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24.)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése, az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek kiküldése

8. Adattovábbítás harmadik országba

A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával megfelelő garanciákat biztosít a személyes adatok továbbításához.

9. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

9.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor a Kibocsátó és a Programgazda törli az Érintett adatait.

9.2. A Kibocsátó és a Programgazda gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében, biztosítja továbbá, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

9.3. A Kibocsátó és a Programgazda az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen, és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

9.4. A személyes adatok megismerésére jogosult a Kibocsátó és a Programgazda, a Kibocsátó és a Programgazda olyan munkakörben alkalmazott munkavállalói, akik a kártyahasználattal összefüggő ügyeket intézik, az Edenred cégcsoport tagjai, valamint a Kibocsátó és a Programgazda szerződő partnerei.

9.5. A Kibocsátó és a Programgazda biztosítja az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljes körű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként a Kibocsátó és a Programgazda vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

²Az Edenred és a Kibocsátó jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatfeldolgozókat igénybe venni. Az adatfeldolgozók mindenkori listája a www.edenredkartya.hu weboldalon érhető el az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.

10. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

10.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Kibocsátó és/vagy a Programgazda tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
• arról, hogy Érintett mely személyes adatait kezelik
• az adatkezelés céljairól
• azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatok átadásra kerülnek
• az adatkezelés időtartamáról
• az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről

10.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

10.3. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].
10.4. Az Érintett kérésének megfelelően a személyes adata módosításra, pontosításra kerül. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít a Kibocsátó és/vagy a Programgazda [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett hozzáférési jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail-címre küldött elektronikus levélben.
10.5. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda törli az Érintett személyes adatát. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Kibocsátó és/vagy a Programgazdára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek a személyes adatok. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

10.6. Az Érintett részére történő reklám közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát a Programgazda haladéktalanul törli a nyilvántartásból, és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozat mind postai úton – Programgazda székhelyére küldött levél útján -, mind pedig elektronikusan az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail-címre történő levélküldéssel megtehető, továbbá a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban is lehetőség van a hozzájárulás visszavonására [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
• ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg a Kibocsátó és/vagy a Programgazda ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
• ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
• ha a Kibocsátónak és/vagy a Programgazdának már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli az Érintett személyes adatait. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról a Programgazda és/vagy a Kibocsátó az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

10.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően a Kibocsátó és/vagy a Programgazda biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

10.9. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben a Kibocsátó és/vagy a Programgazda adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

10.11. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda jogellenes adatkezelést végez, akkor az alábbi Hatóságok eljárását kezdeményezheti:

10.12.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
• postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
• telefonszám: +36 (1) 391 1400
• honlap címe: www.naih.hu.
10.12.2. A Belga Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Autorité de la protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)
• postacím: Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles – Brussel, Belgium
• e-mail-cím: contact@apd-gba.be
• telefonszám: +32 2 274 48 00
• honlap címe: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
10.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Amennyiben a Kibocsátó módosítja az ÁSZF-et és ez érinti az Adatkezelési tájékoztatót, akkor erről a www.edenred.hu honlapon közleményt helyez el, hogy az Érintett megismerhesse azt.

11.2. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

11.3. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

Hatályos: 2022. január 26. napjától