Kártyája használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szerződést. Az alábbi információk az Ön Kártyájának Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazzák és Önnek a Kibocsátóval fennálló jogviszonyát szabályozzák. A többes szám első személyű megfogalmazások a Kibocsátóra utalnak. A Kártya használatával Ön elfogadja a jelen Szerződésben foglalt feltételeket. A Szerződés értelmezésével kapcsolatban, ill. ha annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a Szerződés 19. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.

Számla: az Ön Kártyájához rendelt, elérhető pénzösszeget nyilvántartó funkció (nem betéti, megtakarítási vagy egyéb bankszámla);
Szerződés: a Kártyabirtokos által kitöltött elektronikus nyomtatvány, annak Kibocsátó általi elfogadása, valamint azt követően a Kibocsátó által kiküldött egyedi szerződéskötési kód megadása, valamint azt követően az Aktiválással létrejövő szerződés, amelynek feltételeit a jelen Kártyabirtokos ÁSZF tartalmaz, ill. annak időről időre kiadott új változatai;
Aktiválás: a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az IOS-en és Androidon elérhető Edenred Mobilalkalmazással elvégzett művelet, amely során a Kártyabirtokos a számára kibocsátott Kártya használatához szükséges folyamatot el tudja végezni és a Kibocsátó által kiküldött egyedi szerződéskötési kód megadásával Szerződése köt, valamint elvégzi az ügyfél-átvilágításhoz szükséges lépéseket.
Edenred Mobilalkalmazás: A Programgazda Edenred Mobilalkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a Kártyabirtokosok Szerződést kössenek, aktiválják a Kártyát és elektronikus formában regisztrálhassák az Edenred Kártyáikat, illetve nyomon követhessék személyes kiadásaikat.
Rendelkezésre álló egyenleg: az Ön Kártyája tekintetében felhasználás céljára még rendelkezésre álló fedezet értéke;
Ft: magyar forint, Magyarország hivatalos pénzneme;
Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz;
Kártya: a jelen Szerződés keretében az Ügyfél ÁSZF szerint az Ön részére kiállított minden Kártya (Kártyák);
Kártyaszám: az Ön Kártyájának elülső oldalán található 16 jegyű kártyaszám;
Kártyabirtokos: a Társaság által a Kártya használatára jogosultnak ítélt magánszemély, aki megköti velünk a jelen Szerződést;
Díj: azon díjak és költségek, amelyek a Kártyával kapcsolatosan a Kártyabirtokost terhelik, a jelen ÁSZF 10. pontja tartalmazza
Társaság: a Programban részt vevő, természetes vagy jogi személy, intézmény vagy szolgáltató;
Érintéses: Olyan fizetési mód, amely a Kártyabirtokosok részére lehetővé teszi az érintéssel történő fizetést a POS terminál olvasóhoz való odatartással. Az 5000 forintot meg nem haladó tranzakciók esetében PIN-kód megadását nem igényli;
Ügyfélszolgálat: az Ön Kártyájával kapcsolatos kéréseket, ill. szolgáltatás-igényléseket intéző kapcsolattartó központ. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit a 19. pontban találja;
Teljes levonandó összeg: a teljes Tranzakciós összeg, beleértve – magán a Tranzakción túl – minden kapcsolódó díjat, költséget és adót;
Inaktivitás: amennyiben a Kártyára 12 hónap időtartam alatt feltöltés nem érkezik, vagy a Kártyát vásárlásra nem használják;
Mastercard International Incorporated: a Mastercard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA;
Mastercard Elfogadóhely Matrica: a Mastercard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják;
Edenred Elfogadóhely Matrica: Edenred logója, mely azt jelzi, hogy adott helyen a Kártyát elfogadják;
Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy az Edenred Elfogadóhely Matricát.
www.edenred.hu oldal, saját fiók: a Weboldal azon felülete, melyen regisztrálva online hozzáférést kaphat saját Számlájához, és megtekintheti Rendelkezésre álló egyenlegét és Számlatörténetét. A www.edenred.hu oldal naprakész információkkal szolgál Önnek számlájáról. Eléréséhez internetkapcsolat szükséges;
PIN: személyes azonosítószám, PIN-kód;
POS: értékesítési hely;
Program: a Juttatási Kártyaprogram, melynek keretében a Kártya az Ön részére kibocsátásra került;
Programgazda: az Edenred Magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság: Edenred Magyarország Kft. székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője;
Ügyfél: A Kártyabirtokos munkáltatója vagy a Kártyabirtokos üzleti partnere, aki a Programgazdával szerződést kötött, amelynek keretében a Kártya a Kártyabirtokos részére legyártásra került.
Tranzakció: minden, az Ön Kártyájával lebonyolított POS vagy online kereskedelmi értékesítés, valamint az ATM-mel végzett és az ATM berendezések által felajánlott, a Programgazda és a Kibocsátó által a Kártya típusától függően engedélyezett egyéb szolgáltatások igénybevétele, mint például készpénzfelvétel.
Kibocsátó: a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, e-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete);
Weboldal: a www.edenredkartya.hu weboldal, melyen keresztül elérheti a saját Kártyájával kapcsolatos információkat, és amelyen a jelen ÁSZF is megtalálható;
Kártyabirtokos: a Kibocsátó és a Programgazda által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy.

2.1. Az Ön Kártyája egy Elektronikus Pénzzel újratölthető kártya. Nem hitel- vagy betéti kártya. A Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik, így megtakarításra nem, fizetésre és ATM-mel végzett műveletekre használható, de minden esetben csak jelen Szerződésben, illetve az www.edenred.hu oldalon is elérhető Kártyabirtokos ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
2.2. Az Ön Kártyáját a Mastercard International Incorporated engedélye alapján állítottuk ki. Ez a Kártya egy Elektronikus Pénz termék, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. A jelen Kártyához tartozó Elektronikus Pénzt a Kibocsátó biztosítja, a Kibocsátó elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységét pedig az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete szabályozza. Az Ön Kártyahasználattal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az Ön és a Kibocsátó között létrejött jelen Szerződés az irányadó; a Mastercard International-lel, ill. annak kapcsolt vállalkozásaival Ön jogviszonyban nem áll. A Kártyára összeg feltöltése az Ügyfél megrendelése által a Programgazda közreműködésvel történik, magyar forintban a jelen dokumentumban, illetve az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. A Kibocsátó jogosítja fel Önt az Ön Edenred Kártyájának – legfeljebb az adott Kártya tekintetében elérhető érték erejéig történő – kizárólag a Kártya típusának megfelelően meghatározott termékek és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából való felhasználásra. A Kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi. Jóllehet az Önt megillető egyenleg az Ön tulajdonát képezi (a jelen dokumentumban és az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal), a Kibocsátó által kibocsátott elektronikus pénzzel és a mögötte álló elszámolási/nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos minden törvényes jog/jogosultság (pl. szellemi tulajdonnal kapcsolatos jog) a Programgazdáé, illetve a Kibocsátóé marad, azok Önre nem szállnak át, azok tekintetében (további) felhasználási jogot nem szerez.
2.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek magyar nyelven kerültek rögzítésre, és csak magyar nyelven elérhetők. Vállaljuk, hogy a Kártyájával, ill. Számlájával kapcsolatos ügyekben magyar nyelven tartjuk Önnel a kapcsolatot.

3.1. A Kártyabirtokos a www.edenred.hu oldalon vagy az Edenred Mobilalkalmazásán elérhető elektronikus regisztrációs folyamat során a számára megküldött egyedi szerződéskötési kódnak a szerződéskötési felületen történő megadásával kifejezetten kéri, hogy a Programra vonatkozó szerződés a Kártyabirtokos és a Kibocsátó között elektronikus úton jöjjön létre.
3.2. A Kibocsátó a Kártyabirtokos szerződéskötési ajánlatának elfogadása esetén egyedi azonosítót küld a Kártyabirtokos részére. A Kibocsátó a Szerződés megkötését megelőzően – az azonosító megküldésével egyidejűleg – teljesíti az előzetes tájékoztatási kötelezettségét és megküldi a Kártyabirtokos részére a Kártyabirtokos ÁSZF-et és a Díjakat.
3.3. A Szerződés akkor jön létre a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között, ha a Kártyabirtokos a szerződéskötési kódot a Programgazda felületén megadja. A szerződéskötési kód megadása nélkül a Szerződés nem jön létre, így a Kártyabirtokos a számára kiállított Kártyát nem tudja használni.
3.4. A Szerződés határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Kártyára feltöltést csak az Ügyfél tud eszközölni, így a Szerződés a kártya lejáratot követő 6 év után megszűnik, ezt követően a fennmaradó egyenlegre a Kibocsátó jogosult.

4.1. Amikor megkapja a Kártyát, azt azonnal alá kell írnia.
4.2. A Kártya kizárólag a Szerződés megkötése, valamint Aktiválása után használható. Aktiváláskor a kézhez vett kártyához mellékelt tájékoztatón leírtak szerint járjon el. Az aláírás és/vagy Aktiválás elmaradásából Kibocsátót és Programgazdát semmilyen felelősség nem terheli.
4.3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Kibocsátó köteles ügyfél-átvilágítást és azonosítást végezni minden Kártyabirtokos tekintetében. A Kibocsátó ezen kötelezettségét az Aktiválási folyamat során teljesíti.
4.4. A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF-ben vállalja és tudomásul veszi, hogy az ügyfél-átvilágítás befejezéséig a Kibocsátó a Pmt. alapján nem köteles a Kártyát aktiválni, vagy a Kártyát ideiglenesen blokkolhatja és azzal kapcsolatos szolgáltatását felfüggesztheti. A Kibocsátó és a Programgazda a jelen ÁSZF 15. pontban kikötött felelősségkizárásai és –korlátozásai szintén vonatkoznak a kötelező ügyfél-átvilágítás befejezéséig történő Aktiválás megtagadására vagy ideiglenes kártya blokkolására, továbbá a Kibocsátó és a Programgazda ezen intézkedése semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek.
4.5. A Kártya aktiválása után kap egy 4 számjegyű PIN-kódot. PIN-kódját tartsa mindig biztonságos helyen, azt soha ne adja ki senkinek, és a PIN-kód beütésekor is ügyeljen arra, hogy azt mások ne tudják leolvasni. PIN-kódját harmadik félnek nem adjuk ki. Ha elfelejti PIN-kódját, látogasson el a www.edenred.hu weboldalra vagy nyissa meg az Edenred mobilalkalmazást, és válassza a PIN-kód megtekintése lehetőséget.
4.6. Gondoskodjon Kártyájának a www.edenred.hu weboldalon történő regisztrációjáról. Így veheti igénybe jelen szolgáltatást.

5.1. Egyes Kártyatípusok kizárólag azon Kártyaelfogadóknál használhatóak, akik a Programgazdával szerződéses viszonyban állnak, vagy a Kártya elfogadását a Programgazda az elfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. Az egyes Kártyatípusokkal igénybevehető szolgáltatásokat az 5.7 pont tartalmazza. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. Egy adott Kártya tekintetében rendelkezésre álló egyenleg kizárólag az azon a Kártyán feltüntetett termék- és szolgáltatáskörök ellenértékének teljes vagy részleges kiegyenlítésére használható fel. A Kártyák rendeltetésellenes használatáért a Kibocsátó és a Programgazda nem vállal felelősséget. Az Ön Kártyája és az annak tekintetében Rendelkezésre álló egyenleg kizárólag magyar forintban lebonyolított Tranzakciókra használható, ide nem értve a készpénzre vagy számlapénzre való beváltást vagy átváltást.
5.2. Az Ön Kártyája ún. újratölthető kártya, ami azt jelenti, hogy az Ügyfél által szabadon újra feltölthető a Kártyájához rendelt egyenleg. A Tranzakciók hitelesítéséhez a Teljes levonandó összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg. A Kártyát nem használhatja a Kártya lejárati napja után, sem pedig akkor, ha a Teljes levonandó összeg meghaladja a Rendelkezésre álló egyenleget. Ha valamely Tranzakció bármilyen oknál fogva az Ön Kártyájának Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb összeggel kerül feldolgozásra, Ön köteles a Kibocsátó részére –a tőle kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszafizetni azon összeg(ek)et, mely(ek)kel a Teljes levonandó összeg az Ön rendelkezésre álló egyenlegét meghaladja. Amennyiben az összeget a Kibocsátótól kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti vissza, a Kibocsátó jogosulttá válik arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, a jogi lépést, ideértve a Kártya további használatának felfüggesztését is.
5.3. Kártyájával az Elfogadóhelyeken lebonyolítani kívánt tranzakciókat esetenként PIN- vagy (online Tranzakciók esetén) CVC kódja megadásával hitelesítheti. Érintéses tranzakció 5000 Ft fizetési érték alatt PIN-kód nélkül érvényesíthető. Minden Ön által hitelesített Tranzakcióért Ön felelős. A tranzakciót érintéssel is jóváhagyhatja úgy, hogy a Kártyát hozzáérinti ilyen fizetést támogató olvasóhoz. Kérjük, ügyeljen arra, hogy általában már nem lehetséges a Tranzakció megállítása annak jóváhagyása után és miután azt a Kibocsátó megkapta. A Kibocsátó visszautasíthatja a Tranzakciót, ha úgy ítéli meg, hogy az a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes vagy törvénysértő (pl. lopott Kártyával végzett Tranzakció).
5.4. A Kártyabirtokos a rendelkezésre álló egyenlegét bármikor lekérdezheti a www.edenred.hu oldalon vagy az Edenred Mobilalkalmazásban vagy Telefonon.
5.5. Biztonsági okokból az Elfogadóhelyek kötelesek a Kibocsátótól az Ön Tranzakcióihoz minden esetben engedélyezést kérni POS vagy VPOS terminálon keresztül. Bizonyos esetekben az Elfogadóhelyek elvárhatják, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlege nagyobb legyen, mint maga az Ön által végrehajtani kívánt Tranzakció. Öntől kizárólag a végrehajtott Tranzakció tényleges és végleges értéke kerül levonásra. A Kereskedők akkor kérik ezt, ha megtörténhet, hogy több fedezetre lesz szükségük, mint amekkorát Ön eredetileg el kívánt költeni. Például:
5.5.1. Szállodák és autóbérlés – Mivel az Elfogadóhelyek nem tudják előre pontosan megmondani, hogy mekkora lesz az Ön végszámlája, felhatalmazást kérhetnek az Ön Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb fedezet levonásához.
5.5.2. Internetes Elfogadóhelyek – Egyes internetes Elfogadóhelyek oldalai regisztrációkor vagy a fizetési szakaszban fizetési engedély iránti kérést küldhetnek Önnek, hogy ellenőrizzék a fedezet rendelkezésre állását; ez ideiglenesen érintheti az Ön Rendelkezésre álló egyenlegét. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy egyes oldalak az áruk kiszállításáig nem vonják le a kifizetendő összeget. Rendelkezésre álló egyenlegének lekérdezésekor, kérjük, vegye figyelembe a lehívható fedezet effajta lehetséges változásait is, és ezek fényében állapítsa meg, hogy van-e a Kártyáján a vásárlásainak fedezetére elegendő összeg. A Kártya nem használható olyan online fizetéshez, ahol az elszámolás pénzneme nem magyar forint.
5.6. A Kártya személyazonosság igazolására nem használható.
5.7. A Kártyák által biztosított szolgáltatások Kártyatípusonként eltérőek az alábbiak szerint:
5.7.1. Edenred Ezüst Kártya: szerződött elfogadóhelyi hálózatoknál meghatározott termékek és szolgáltatások igénybevételére használható fel.
5.7.2. Edenred Arany Kártya: Mastercard Elfogadóhelyeken valamennyi termék és szolgáltatás vásárlására igénybe vehető.
5.7.3. Edenred Platina Kártya: Mastercard Elfogadóhelyeken valamennyi termék és szolgáltatás vásárlására igénybe vehető, továbbá készpénzfelvételre is alkalmas.
5.7.4. Edenred egyedi kártya: olyan Kártya, amelyen a feltöltött összeg az Ügyfél egyedi igénye alapján meghatározott Mastercard elfogadóhelyeken használható fel.
5.8. Kártyáját nem használhatja fel utazási csekkek kiváltására, Elfogadóhelyektől készpénz visszatérítésre, hitelkártyákkal, banki hiteltúllépésekkel vagy hitelszerződésekkel kapcsolatos kintlévő egyenlegek kiegyenlítésére, szerencsejáték céljára, társkereső-és escort szolgáltatásokra.
5.9. Az Ön Számláján található Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik.

6.1. Ön nem tud saját Kártyájára fedezetet feltölteni. A feltöltésre kizárólag az Ügyfél jogosult a Kibocsátón keresztül. Amennyiben az Ügyfél további fedezetet kíván feltölteni az Ön Kártyájára, úgy a Programgazda megrendelésének átvétele után az Ügyfél általi befizetésnek a Kibocsátóhoz való beérkezését követően jóváírjuk az Ön Kártyáján a Rendelkezésre álló egyenlegen.
6.2. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlegének – a fenti 6.1 ponttal összhangban történő – frissítési gyakorisága teljes mértékben a Programgazda és a Kibocsátó üzletmenetétől függ.

7.1. Az Ön Kártyájának lejárati dátuma Kártyájának elülső oldalára nyomtatva található. Kártyáját annak lejárta után nem használhatja.
7.2. Programgazda a Kártya lejáratát megelőző 6 héttel elektronikus úton írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek a lejáró kártyákról. Az Ügyfél köteles az értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül elektronikus úton írásban jelezni, hogy kéri-e a Kártya megújítását. A Kibocsátó a Kártya megújítása után Kártyaújragyártási díjat számít fel. A Kártyaújragyártási díj mértékét az Ügyfél ASZF díjszabási melléklete tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a Kártya megújítását, akkor a Kibocsátó a rendszerében rögzített lejáró Kártyákat a Kártya érvényességének lejárta után véglegesen zárolja. A Kártyabirtokos a Kártya érvényességének lejárta után 6 évig kérheti az Elektronikus Pénz visszaváltását.
7.3. A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható. A Kártyabirtokos halála esetén az egyenleg a hagyaték részét képezi, melynek örökösök közötti pénzbeli megosztására a hagyatékátadó végzésben foglaltak az irányadók. A Kártyabirtokos haláláról az Ügyfél vagy a Kártyabirtokos örököse(i) haladéktalanul köteles tájékoztatni a Programgazdát, amely a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Kibocsátó és a Programgazda fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tudomást szerez a Kártyabirtokos haláláról, akkor a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Kártyabirtokos halála és a Kibocsátónak vagy a Programgazdának a Kártyabirtokos haláláról való tudomásszerzése közötti időszakban a Kártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos minden felelősség az örökösöket terheli. Az örökös(ök) kötelesek a Programgazda vagy Kibocsátó felé megfelelően igazolni (így különösen halotti anyakönyvi kivonat másolata, az örökös személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, kiskorú örökös esetén szükség szerint a gyámhatóság végzése és a hagyaték átadó végzés, melyben szerepel a Kártya összege, mint hagyaték) a hagyatéki eljárás lezártát, melynek kézhezvételét követő 90 napon belül a hagyaték a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerint az örökös(ök) részére Kártya formájában kerül átadásra.
7.4. A Kártyával kapcsolatosan 12 hónap Inaktivitás után a Kibocsátó a 10. pont szerinti inaktivitási díjat számíthat fel.

8.1. Az Ön Kártyájának hitelesítését korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk, ha a Kártya használata a jelen Szerződés megszegésére irányul vagy irányulhat, ill. ha alapos okkal feltételezhetjük, hogy Ön vagy valamely harmadik fél valamilyen, a Kártyával kapcsolatos bűncselekményt vagy más visszaélést követett el vagy készül elkövetni.
8.2. Amennyiben ki kell vizsgálnunk valamely, a Kártyával lebonyolított Tranzakciót, Ön köteles ebben velünk, ill. szükség esetén bármely más hivatalos szervvel együttműködni.
8.2.1. Soha:
8.2.2. ne engedje, hogy más személy használja az Ön Kártyáját vagy bármilyen módon hozzáférjen ahhoz,
8.2.3. ne írja fel PIN-kódját sem a Kártyájára, sem más módon;
8.2.4. ne adja ki vagy tegye más módon hozzáférhetővé PIN-kódját más személy számára: sem szóban, sem úgy, hogy a kód megadásakor az mások által megfigyelhető legyen, sem egyéb más módon.
8.3. Ön felelős minden olyan Tranzakcióért, melyet Ön PIN- vagy CVC kódja révén hitelesített vagy érintéses tranzakció esetén bizonyítani, hogy harmadik személy nem férhetett hozzá a kártyához.
8.4. Ön vállalja, hogy kártalanít és mentesít bennünket, valamint partnereinket és az ezekkel közös cégcsoportba tartozó vállalatokat minden, a jelen ÁSZF kikényszerítése érdekében tett jogi lépés költségei, és/vagy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése vagy a Kártya Ön általi vagy Ön által hitelesített csalárd felhasználása vonatkozásában.
8.5. A Kártyabirtokos a Tranzakció teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a Tranzakció teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a Kártya megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a Terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja
8.6. Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából ered az Elfogadóhely és/vagy a Kártyabirtokos felelős, így a Programgazdát vagy a Kibocsátót nem terheli felelősség.
8.7. Amennyiben Elfogadóhely és Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor a Kibocsátó és a Programgazda az Elfogadóhely vagy Kártyabirtokos írásos kérelmére és a tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben Elfogadóhely részére kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha Elfogadóhely a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget a Kibocsátó részére.
8.8. Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tranzakció törlése/módosítása, illetőleg az eredeti állapot visszaállítása kizárólag valós okokra alapítottan és az Elfogadóhellyel együttesen előterjesztett egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető.
8.9. Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és az Elfogadóhely közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint ezzel kapcsolatos kérelem, továbbá az ebből származó igényérvényesítés nem képezheti a Programgazdával vagy Kibocsátóval való elszámolásnál beszámítás alapját, így az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos közötti igényeknek a Programgazdával vagy Kibocsátóval szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét a Programgazda és a Kibocsátó kifejezetten teljeskörűen kizárja.

9.1. A Kártyán lévő Elektronikus Pénzt ugyanúgy kell kezelnie, mint a pénztárcájában lévő készpénzt. Ha Kártyáját elveszti vagy azt ellopják, akkor a rajta lévő összeg ugyanúgy elveszhet, mintha a pénztárcájában lett volna.
9.2. Elvesztés, lopás, csalás vagy a Kártya jogosulatlan használatával fenyegető bármely más veszély, valamint a Kártya megsérülése vagy meghibásodása esetén azonnal forduljon az Ügyfélszolgálathoz! Az Ügyfélszolgálati ügyintézéshez meg kell adnia Kártyája számát. Másik lehetőségként a www.edenred.hu oldalon vagy az Edenred Mobilalkalmazásban is intézkedhet Kártyája letiltása iránt Ehhez Kártyáját előzetesen regisztrálnia kell a www.edenredkartya.hu oldalon
9.3. Feltéve, hogy a 9.2 pontban foglaltak szerint értesített minket, és hogy a 9.4 pont alkalmazhatósága nem forog fenn, az Ügyfélszolgálatunk fentiek szerinti értesítésének pillanata után előállt veszteségekért Ön nem felelős. Az értesítést megelőzően Ön 15.000 forint értékhatárig viseli a bekövetkezett kárt. Ha Kártyáján Rendelkezésre álló egyenleg maradt az értesítést követően, az Ügyfél a Programgazdától kérheti Kártyája cseréjét és a legutóbbi Rendelkezésre álló egyenlegnek az új Kártya tekintetében való elérhetővé tételét.
9.4. Abban az esetben, ha a bejelentett eseményt az Ön szerződésszegése vagy Önnek felróható magatartás okozta, vagy ha azzal kapcsolatban csalárd vagy visszaélésszerű magatartás megalapozott gyanúja merül fel, úgy minden veszteségért Ön felelős.

10.1. A Kártya használata során az alábbi díjak kerülnek felszámításra.
10.1.1. Havi díj: az Elektronikus Pénznek a Kártyán való rendelkezésre tartási díja
10.1.2. Készpénzfelvételi díj: ATM automatából való készpénzfelvétel esetén. Készpénzfelvétel maximális összege: egyszeri: 150.000 Ft., napi: 300.000 Ft. A napi tranzakciók száma nincs korlátozva.
10.1.3. Inaktivitási díj: amennyiben a Kártyára 12 hónap időtartam alatt feltöltés nem érkezik, vagy a Kártyát vásárlásra nem használják.
10.1.4. Kényelmi díj: Kártyabirtokos által igényelt kiegészítő szolgáltatás díja, amely keretében a Kártyára történő feltöltésről és tranzakciókról sms értesítést kér a Kártyabirtokos
10.1.5. ATM szolgáltatási díj: egyenleglekérdezés, csekkbefizetés, kártya blokkolásának feloldása, PIN-kód megváltoztatása
10.1.6. Számlakivonati díj: abban az esetben, ha a Kártyabirtokos nyomtatott számlakivonat megküldését kéri postai úton
10.1.7. Lezárási díj: 5+6 év után kibocsátó jogosult a fennmaradó egyenleg erejéig számlazárási díjat érvényesíteni.
10.1.8. Visszaváltási díj: Az Elektronikus Pénznek a Kártyabirtokos kérésére az általa megjelölt bankszámlára történő utalási díja. Visszaváltáskor a jogszabályi előírások szerint járunk el. Ezzel kapcsolatosan, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat!
10.1.9. A Kibocsátó a 10.1.1 pont szerinti díj megfizetésétől 2019. augusztus 31. napjáig eltekint.
10.1.10. A Kibocsátó a 10.1.4 – 10.1.7 pont közötti díjak megfizetésétől 2019. december 31. napjáig eltekint.
10.2. Díjak mértéke:

Havi díj Készpénzfelvételi díj Inaktivitási díj Kényelmi díj ATM szolgáltatási díj Számlakivonati díj Lezárási díj Visszautalási díj
Edenred Ezüst Kártya 99 Ft / hó 499 Ft / hó 400 Ft / sms 100 Ft / tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Edenred Arany Kártya 99 Ft / hó 499 Ft / hó 400 Ft / sms 100 Ft / tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Edenred Platina Kártya 99 Ft / hó 350 Ft / alkalom 499 Ft / hó 400 Ft / sms 100 Ft / tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Edenred Speciális Kártyák 99 Ft / hó 499 Ft / hó 400 Ft / sms 100 Ft / tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a

 

11.1. Ha Ön okkal feltételezi, hogy valamely Tranzakció, amelyhez az Ön Kártyáját használták, jogosulatlan volt, vagy azt hiba folytán vezették rá az Ön Számlájára, akkor – feltéve, hogy a Tranzakció időpontja utáni 13 hónapon belül értesít minket – kivizsgáljuk a Számlát és a Tranzakció körülményeit. Ennek keretében kötelezhetjük Önt arra, hogy a vitatott Tranzakcióval kapcsolatban a megfelelő hatóságokkal kapcsolatba lépjen.
11.2. Ha a jogosulatlan Tranzakció Ön általi bejelentésének időpontjában rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján nincs alapos okunk azt feltételezni, hogy Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesítette, vagy csalárd magatartást tanúsított, minden jogosulatlan Tranzakciót visszatérítünk Önnek.
11.3. Ha azonban olyan információt kapunk, amely arra utal, hogy a vitatott Tranzakció valódi volt, az ilyen Tranzakciók értékét minden esetben levonhatjuk az Ön Számlájáról.
11.4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne térítsük vissza Önnek az ilyen összegeket, ha Ön nem a jelen Szerződésnek megfelelően járt el, és ha az esetleges csalárd követeléseket az illetékes hatóságok felé nem jelentette.
11.5. Amennyiben Ön olyan megállapodást kötött, melynek értelmében valamely, az Európai Gazdasági Térségben működő más személy kifizetést vonhat le az Ön Kártyájáról (pl. ha egy Kereskedőnek fizetés céljából megadta Kártyája adatait), akkor – az összes alábbi feltétel teljesülése esetén – kérheti tőlünk a kifizetés visszatérítését, amelyet a kérése hozzánk történő beérkezést követő 10 munkanapon belül teljesítünk:
11.5.1. ha a felhatalmazásban nem került meghatározásra a pontos fizetendő összeg;
11.5.2. ha az Ön Számlájára terhelt összeg nagyobb volt, mint amire Ön – a körülmények, így pl. a korábbi költekezési szokásai alapján – ésszerűen számíthatott volna;
11.5.3. ha visszatérítés iránti kérését az összegnek a Számlájára történő terhelése utáni nyolc héten belül jelzi.

12.1. A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos minden panasszal első fokon a Programgazdát kell felkeresni, a 19. pontban említett Ügyfélszolgálaton keresztül.
12.2. Minden panaszt saját panaszkezelési eljárásunk keretében kezelünk. Kérésre rendelkezésére bocsátjuk panaszkezelési eljárásunk leírásának egy példányát.
12.3. A Kártyára az Egyesült Királysági Pénzügyi Szolgáltatások Kártalanítási Rendszere (sem pedig bármilyen betétbiztosítási rendszer) nem vonatkozik. Ugyanakkor az Ön fedezetét fizetésképtelenségünk esetén megóvjuk.

13.1. Ha a jelen Kártyabirtokos ÁSZF bármely része összeférhetetlen valamely jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírással, úgy a Szerződés azon részének nem szerzünk érvényt, viszont úgy kezeljük, mintha az valójában a vonatkozó jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírást tükrözné. Ha az új jogszabályi vagy a szabályozásokban foglalt előírásoknak való maradéktalan megfelelés előtt kénytelenek vagyunk a működésünket érintő változtatásokat eszközölni, úgy ezeket az elvárható legrövidebb időn belül foganatosítjuk.
13.2. Kibocsátó jogosult a Szerződést egyoldalúan a Kártyabirtokosra nem hátrányos módon az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül módosítani. A Kártyabirtokosra nem hátrányos módosításokat a Kibocsátó a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu weboldalon.
13.3. A Kibocsátó a Szerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség bevezetésével. A Kibocsátó a Kártyabirtokos előzetes tájékoztatását követően jogosult a Szerződést a Kártyabirtokos hátrányára módosítani. A Kibocsátó által bevezetett új szolgáltatáshoz kapcsolódó Díj bevezetése nem minősül a Kártyabirtokos számára hátrányos módosításnak, amennyiben az a Kártyabirtokos számára nem kötelező vagy a módosítások csak a módosítás időpontja után Szerződést kötő Kártyabirtokosokra vonatkozik.
13.4. A Kibocsátó a Kártyabirtokosokra nézve hátrányos módosításokról azok hatálybalépése előtt két hónappal tartós adathordozón valamint a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja a Kártyabirtokosokat. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződés módosításának hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások a Kártyabirtokosáltal kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A Kártyabirtokos a módosítás hatálybalépésének napjáig jogosult a Szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései és a Szerződésben foglaltak az irányadók.

14.1. Ha Ön bármilyen okból kifolyólag már nem jogosult a Kártya használatára, úgy a Kártya azonnal letiltásra kerül, és a Rendelkezésre álló egyenleget Ön többé nem tudja felhasználni.
14.2. A jelen Szerződést az alábbi esetekben bármikor megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük:
14.2.1. azonnali hatállyal (és az ügy rendezéséig vagy a Szerződés megszüntetéséig), ha Ön a jelen Kártyabirtokos ÁSZF-t megszegte, vagy ha a Kártyát felróható, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozott használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt az Ön Tranzakcióinak feldolgozását nem áll módunkban tovább folytatni (rendkívüli szerződés felmondás).
14.3. A Kibocsátó az Ügyféllel kötött szerződés rendes megszűnését követően is biztosítja a Kártyabirtokosok rendelkezésére álló, a jogviszony megszűnése előtt feltöltött összeg felhasználhatóságát a Kártya érvényességének lejártáig.
14.4. A szerződés rendkívüli megszüntetése esetén a Rendelkezésre álló egyenleget a szerződés megszűnésének napjától többé nem tudja felhasználni.
14.5. A megszüntetés bármely fenti esete kapcsán, vagy ha Ön már nem jogosult a Kártya használatára, az e-pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog, valamint a Rendelkezésre álló egyenleg a Kibocsátóé marad, azok Önre nem szállnak át.

15.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos (szerződéses, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos – beleértve a hanyagságot -, törvényes kötelezettség megszegése miatt viselt, ill. egyéb) felelősségünk az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
15.1.1. nem vállalunk felelősséget semmilyen, általunk elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a hálózati szolgáltatások, ill. az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
15.1.2. nem vállalunk felelősséget elmaradt haszonért, üzletvesztésért és semmilyen közvetett, következményes, különleges vagy büntetési kárért, ill. veszteségért;
15.1.3. ha a Kártya a mi mulasztásunk folytán hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik; és
15.1.4. minden egyéb olyan körülmény esetén, melyben mi mulasztottunk, felelősségünk maximum az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg megtérítéséig terjed.
15.2. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a mi hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, ill. személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket.
15.3. A törvényben és jogszabályokban foglalt, ill. egyéb jellegű feltételeket és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk.
15.4. A 8. és a jelen 15. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások kapcsolt vállalkozásaink, így például a Kibocsátó, a Programgazda, a MasterCard International Incorporated és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Ön felé fennálló mindennemű, a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.
15.5. A Kártyával lebonyolított vásárlásaival kapcsolatos vitás kérdéseit a Kereskedővel rendezheti. Sem a Programgazda, sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyával vásárolt áruk és szolgáltatások minőségéért, biztonságosságáért, jogszerűségéért vagy más tulajdonságáért.

16.1. A Kibocsátó mint adatkezelő a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
16.2. A Kibocsátó és a Programgazda személyes adatok kezelésének az összefoglaló táblázata:

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Kibocsátó és Kártyabirtokos közötti szerződéssel kapcsolatos személyes adatkezelések során a Programgazda az adatfeldolgozó.
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter; Születési idő; Állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefonszáma; Feltöltendő összeg; Kártya szériaszáma; Tranzakció adatai, Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Számlatörténet; Érintett munkahelyének címe, Bankszámlaszáma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 5 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.), adatfeldolgozás célja: Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatás nyújtás.

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Romania) adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország) adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred Mobilalkalmazás üzemeltetése; IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA) adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése: A Kártyaszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató emailek (rendszer üzenetek, ÁSZF módosítás, Edenred Mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Kibocsátónak a Kártyabirtokosok ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Kibocsátó a PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK)
Adatkezelés célja Kártyabirtokosokkal kapcsolatos ügyfél-átvilágítási és ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és Pmt. 7-11.§
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Születési hely és idő; Állandó lakcím; Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől; Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Érintett születési vezetékneve; Érintett születési utóneve; Állampolgársága; Anyja születési neve; Tartózkodási hely; Azonosító okmányának típusa; Azonosító okmányának száma, képmása
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás megszűnését követő 8 év
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.), adatfeldolgozás célja: az ügyfél-átvilágítási és azonosítási tevékenységben való közreműködés.

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred Mobilalkalmazás üzemeltetése; IT support tevékenység

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Programgazdának a marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing / reklámüzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefonszáma;
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA) adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése.

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

16.3. Amennyiben a Kártyabirtokos nem adja meg a Kibocsátó szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Kibocsátó szolgáltatásait.
16.4. A Kártyabirtokos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Őt megillető jogok gyakorlása érdekében Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

17.1. A jelen Szerződésben biztosított valamely jog vagy jogorvoslat általunk történő gyakorlásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, vagy az ilyen jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorolhatóságának kizárásaként.
17.2. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek tekinthető, akkor a fennmaradó rendelkezések hatálya teljes mértékben fennmarad, feltéve, hogy a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés nem képezi a Szerződés lényeges elemét.
17.3. Ön nem engedményezheti, ill. ruházhatja át a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy hasznait. Felelőssége az Ön részére kibocsátott összes Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen ÁSZF értelmében fizetendő minden összeg Ön általi maradéktalan megfizetéséig fennmarad. Jogainkat és hasznainkat az Ön előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatjuk. A jelen Szerződés keretében fennálló bármely kötelezettségünket alvállalkozásba adhatjuk.
17.4. Semmilyen, a jelen Szerződésben nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy a Mastercard International Incorporated és annak érintett kapcsolt vállalkozásai kikényszeríthetik a jelen Szerződés számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését, valamint, hogy a 15.4 pontban meghatározott (jogi) személyek kikényszeríthetik a 15. pontban foglaltakat.
17.5. Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

18.1. A szerződés nyelve a magyar.
18.2. A Kibocsátó az ÁSZFről és a díjakról, valamint ezek módosításairól a Szerződéskötést kezdeményező Kártyabirtokost részére átadott tartós adathordozó útján, valamint a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja.
18.3. A Felek megállapodnak, hogy a Kártyával teljesített Tranzakciókról, valamint a Kártyára érkezett feltöltésekről a Kibocsátó havonta egy alkalommal tartós adathordozón (e-mailben) számlakivonatot küld, valamint a Tranzakciók teljesítését követően az adott Tranzakcióval kapcsolatos adatok elérhetőek a www.edenred.hu oldalon, valamint az Edenred Mobilalkalmazáson keresztül.
18.4. A Kártyabirtokos a Kártyáján lévő Elektronikus Pénz összegéről a www.edenred.hu oldalon, valamint az Edenred Mobilalkalmazáson keresztül bármikor tájékozódhat.
18.5. A Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés hatálya alatt a közte és a Kibocsátó, valamint a Programgazda közötti kommunikáció elektronikus úton a Kártyabirtokos által megadott e-mail címen keresztül történik, és ezen e-mailben történő kommunikációt a Szerződéssel kapcsolatosan érvényesnek és joghatályosnak tekintenek, beleértve a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételét is.
18.6. A Felek megállapodnak, hogy az e-maileket az e-mail megküldését követő második napon tekintik kézbesítettnek.
18.7. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítéseket és nyilatkozatokat a Kártyabirtokos www.edenred.hu oldali regisztrációja során megadott e-mail címére küldi. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítések átvételének elmulasztásából eredő károkért nem felel, így azért sem, ha a Kártyabirtokos rossz e-mail címet adott meg, vagy a Kártyabirtokos által megadott e-mail cím megszűnt, illetve a Kártyabirtokos már nem rendelkezik hozzáféréssel a megadott e-mail címhez.
18.8. A Kártyabirtokos a Kibocsátóval az Ügyfélszolgálaton keresztül tud kapcsolatot tartani.

19.1. Ha segítségre van szüksége, vagy be szeretné jelenteni Kártyája elvesztését vagy ellopását, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 382 4000-es számon a www.edenred.hu honlapon található nyitvatartási időben, vagy írjon nekünk a www.edenred.hu oldalon lévő felületen.
19.2. Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a www.edenred.hu oldalon a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyanitt szintén a nap 24 órájában használható az elfelejtett PIN-kód funkció.
19.3. Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése, Kártyatiltás a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére a +36 1 382 4000-es számon.
19.4. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatban bármilyen nehézsége támad, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz vagy az Ügyfélhez.

Hatályos 2018. december 7-től.