Kártyabirtokos ÁSZF – Edenred Cafeteria Kártyaprogram
Hatályos 2021. január 4-től

Kártyája használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szerződést. Az alábbi információk az Ön Kártyájának az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazza és Önnek a Kibocsátóval fennálló jogviszonyát szabályozza. A többes szám első személyű megfogalmazások a Kibocsátóra utalnak. A Kártya használatával Ön elfogadja a jelen Szerződésben foglalt feltételeket. A Szerződés értelmezésével kapcsolatban, ill. ha annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a Szerződés 17. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.

Aktiválás: a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az IOS-en és Androidon elérhető Edenred mobilalkalmazással elvégzett művelet, amely során a Kártyabirtokos a részére használatba adott Kártya regisztrációját el tudja végezni, valamint amennyiben szükséges, elvégzi az ügyfél-átvilágításhoz szükséges lépéseket.
Edenred Elfogadóhely Matrica: az Edenred logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
Edenred mobilalkalmazás: a Programgazda Edenred mobilalkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a Kártyabirtokosok aktiválják a Kártyát és elektronikus formában regisztrálhassák az Edenred Kártyáikat, illetve nyomon követhessék személyes kiadásaikat.
Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.
Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató: olyan harmadik feles fizetési pénzforgalmi szolgáltató, amelyet a Felügyelete felhatalmazott, hogy Számlainformációs Szolgáltatást nyújtson Önnek az Ön kifejezett hozzájárulásával egy különálló megállapodás alapján, amelyet Ön kötött vele.
Erős ügyfél-hitelesítés vagy EÜH: az Európai Unió belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második (2015/2366/EU) irányelve, az úgynevezett PSD2 irányelv, kötelezővé teszi az erős ügyfél-hitelesítést, amelynek célja többek között az online/elektronikus fizetési műveletek biztonságosabbá tétele. Az EÜH egy olyan további biztonsági intézkedés, amely ellenőrzi, hogy Ön valóban jóváhagyta a Kártya és/vagy a Számla használatával kapcsolatos Tranzakciót vagy más cselekményt. Ennek keretében minden Kártyabirtokosnak meg kell adnia a telefonszámát, amelyre a Szolgáltató minden online/elektronikus fizetési művelet kezdeményezésekor egyedi kódot küld, és ezen kódot a Kártyabirtokosnak az online/elektronikus fizetési művelet jóváhagyásához be kell írni a megfelelő online felületen.
Ft: magyar forint, Magyarország hivatalos pénzneme.
Felügyelet: Belgiumban a Belga Nemzeti Bank vagy más európai pénzforgalmi szolgáltató felett felügyeletet ellátó felügyelet.
Kártya: a Szerződés keretében az Ügyfél ÁSZF és az EMPS Megállapodás szerint az Ön részére használatra átadott minden Kártya (Kártyák).
Kártyabirtokos vagy Ön: az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy.
Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá amely kihelyezte a MasterCard vagy az Edenred Elfogadóhely Matricát.
Kártyaszám: az Ön Kártyájának elülső oldalán található 16 jegyű kártyaszám.
Kibocsátó: PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.
MasterCard Elfogadóhely Matrica: a MasterCard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
MasterCard International Incorporated: a MasterCard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
PIN: személyes azonosítószám, PIN-kód.
POS: értékesítési hely.
Program: a Cafeteria Kártyaprogram, melynek keretében a Kártya használatát biztosítjuk Önnek.
Programgazda: az Edenred magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, neve: Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
Rendelkezésre álló egyenleg: az Ön Kártyája tekintetében felhasználás céljára még rendelkezésre álló fedezet értéke.
Számla: az Ön Kártyájához rendelt, az elérhető pénzösszeget nyilvántartó funkció (nem betéti, megtakarítási vagy egyéb bankszámla).
Számlainformációs Szolgáltatás: olyan online szolgáltatás, amely összesített információt nyújt Önnek egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál (pl. bankok) lévő számlájával kapcsolatosan.
Szerződés: a jelen Kártyabirtokos ÁSZF, ill. annak időről időre kiadott új változatai.
Teljes levonandó összeg: a teljes tranzakciós összeg, beleértve – magán a Tranzakción túl – minden kapcsolódó díjat, költséget és adót.
Tranzakció: minden, az Ön Kártyájával lebonyolított POS vagy online kereskedelmi értékesítés.
Ügyfél: a Kártyabirtokos munkáltatója vagy a Kártyabirtokos üzleti partnere, aki a Programgazdával és a Kibocsátóval szerződést kötött, amelynek keretében a Kártya legyártásra került.
Ügyfélszolgálat: az Ön Kártyájával kapcsolatos kéréseket, ill. szolgáltatás-igényléseket intéző kapcsolattartó központ. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit jelen ÁSZF 17. pontjában találja.
www.edenredkartya.hu oldal, saját fiók: a Weboldal azon felülete, melyen regisztrálva online hozzáférést kaphat saját Számlájához, és megtekintheti Rendelkezésre álló egyenlegét és Számlatörténetét. A www.edenredkartya.hu oldal naprakész információkkal szolgál Önnek számlájáról. Eléréséhez internetkapcsolat szükséges.
www.edenred.hu: az Edenred weboldala, melyen a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató is megtalálható.

2.1. Az Ön Kártyája egy Elektronikus Pénzzel újratölthető, cafeteria kártya. Nem hitel-, vagy betéti kártya. A Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik, így megtakarításra nem, kizárólag fizetésre használható, de minden esetben csak jelen Szerződésben, illetve az www.edenred.hu oldalon is elérhető mindenkor hatályos Ügyfél ÁSZF-ben és az EMPS Megállapodásban meghatározott feltételek mellett.
2.2. Az Ön Kártyáját a MasterCard International Incorporated engedélye alapján a Kibocsátó állította ki. Ez a Kártya egy Elektronikus Pénz termék. A jelen Kártyához tartozó Elektronikus Pénzt a Kibocsátó biztosítja, a Kibocsátó elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységét és pénzforgalmi szolgáltatását pedig a Belga Nemzeti Bank szabályozza. Az Ön kártyahasználattal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az Ön és a Kibocsátó között létrejött jelen Szerződés az irányadó; Ön nem áll jogviszonyban a MasterCard International-lel, ill. annak kapcsolt vállalkozásaival. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatosan problémát észlel, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal vagy az Ügyféllel. A Kártyára összeg feltöltése az Ügyfél megrendelésére történik, magyar forintban a jelen dokumentumban, illetve az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. Az Ügyfél jogosítja fel Önt a Kártya használatára, mégpedig az Ön Edenred Kártyáján elhelyezett Elektronikus Pénz erejéig. Az Elektronikus Pénzzel kapcsolatos minden jog (beleértve annak tulajdonjogát) az Ügyfélé marad. A Kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi.
2.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek magyar nyelven kerültek rögzítésre, és csak magyar nyelven elérhetők. Vállaljuk, hogy a Kártyájával, ill. Számlájával kapcsolatos ügyekben magyar nyelven tartjuk Önnel a kapcsolatot.
2.4 Ellenőrzési és biztonsági célokból, mint például az Erős ügyfél-hitelesítési intézkedések alkalmazása, néhány személyes adatot be kell kérnünk Öntől, ideértve az Ön mobiltelefonszámát is. Az Erős ügyfél-hitelesítési intézkedések adminisztrációjának céljából ezeket az adatokat harmadik fél szolgáltatóinknak továbbítjuk.

3.1. Amikor megkapja a Kártyát, azt azonnal alá kell írnia.
3.2. A Kártya kizárólag a www.edenredkartya.hu weboldalon történő regisztrációja és aktiválása után használható. Aktiváláskor a kézhez vett kártyához mellékelt tájékoztatón leírtak szerint járjon el. Az aláírás és/vagy Aktiválás elmaradásából a Kibocsátót és a Programgazdát semmilyen felelősség nem terheli.
3.3. A Kártya aktiválása után Ön kap vagy meghatározhat a Kártya típusától függően egy 4 számjegyű PIN-kódot. PIN-kódját tartsa mindig biztonságos helyen, azt soha ne adja ki senkinek, és a PIN-kód beütésekor is ügyeljen arra, hogy azt mások ne tudják leolvasni. PIN-kódját harmadik félnek nem adjuk ki. Ha elfelejtené PIN-kódját, úgy látogasson el a www.edenredkartya.hu weboldalra vagy nyissa meg az Edenred mobilalkalmazását, és válassza a PIN-kód megtekintése lehetőséget.
3.4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Kibocsátó ügyfél-átvilágítást végezhet.
3.5. A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF-ben vállalja és tudomásul veszi, hogy az ügyfél-átvilágítás esetén annak befejezéséig a Kibocsátó a Pmt. alapján nem köteles a Kártyát aktiválni, vagy a Kártyát ideiglenesen blokkolhatja és az azzal kapcsolatos szolgáltatását felfüggesztheti. A Kibocsátó és a Programgazda a jelen ÁSZF 13. pontjában kikötött felelősségkizárásai és -korlátozásai szintén vonatkoznak a kötelező ügyfél-átvilágítás befejezéséig történő Aktiválás megtagadására vagy ideiglenes kártya blokkolására, továbbá a Kibocsátó és a Programgazda ezen intézkedése semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek.
3.6. Ha meg szeretné változtatni PIN-kódját, látogasson el a www.edenredkartya.hu weboldalra, ahol az Elfelejtett PIN menüpontban meg tudja tekinteni kártyájának aktuális PIN-kódját. Amennyiben ismeri a PIN-kódját és meg szeretné változtatni azt, kérjük, hívja kártyainformációs vonalunkat a +36 1 382 4000-es telefonszámon és válassza a PIN-kód megváltoztatása menüpontot.
3.7. Kérjük, gondoskodjon Kártyájának a www.edenredkartya.hu weboldalon történő regisztrációjáról. Így igénybe veheti a saját fiókon keresztül elérhető online szolgáltatásokat, pl. ellopás esetén letilthatja Kártyáját.
3.8. Amennyiben Ön szeretne, igénybe vehet egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltatót, aki Számlainformációs Szolgáltatást nyújt Önnek a Kártyájával kapcsolatosan. Javasoljuk, hogy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató igénybevétele előtt ellenőrizze, hogy a Felügyelet engedélyezte-e számára a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtását. Önnek minden alkalommal kifejezetten hozzá kell járulnia vagy meg kell osztania a Számla adatait az Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltatóval, amikor annak hozzá kell férnie a Számlához annak érdekében, hogy a Számlainformációs Szolgáltatást nyújtson Önnek. Kérjük, mindig mérlegelje annak következményeit, ha megosztja a Számla- vagy személyes adatait.
3.9. Amikor egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató hozzáférést kér az Ön Számlájához a Számla adatait felhasználva annak érdekében, hogy Számlainformációs Szolgáltatást nyújtson Önnek, azt feltételezzük, hogy Ön erre felhatalmazta. Felhívjuk a figyelmét, hogy kötelesek vagyunk hozzáférést biztosítani az Ön Számlájához, amennyiben ezt egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató kéri és ezt csak meghatározott esetekben utasíthatjuk vissza.
3.10. Amennyiben megtagadjuk az Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató számára az Ön Számlájához való hozzáférést, a visszautasítás után azonnal tájékoztatjuk Önt a visszautasítás okáról, kivéve, ha ezt jogszabályi vagy biztonsági okokból kifolyólag nem tehetjük.

4.1. A Kártya kizárólag azon Kártyaelfogadóknál használható, akik a Programgazdával szerződéses viszonyban állnak, vagy a Kártya elfogadását a Programgazda, az elfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette (jelen ÁSZF 1. számú melléklete). A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért, vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. A Kártyák rendeltetésellenes használatáért a Programgazda nem vállal felelősséget. Az Ön Kártyája és az annak tekintetében Rendelkezésre álló egyenleg kizárólag magyar forintban lebonyolított Tranzakciókra használható, ide nem értve a készpénzre vagy számlapénzre való beváltást vagy átváltást.
4.2. Az Ön Kártyája ún. újratölthető kártya, ami azt jelenti, hogy az Ügyfél által szabadon újra feltölthető a Kártyájához rendelt egyenleg. A Tranzakciók hitelesítéséhez a Teljes levonandó összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg. A Kártyát nem használhatja a Kártya lejárati napja után, sem pedig akkor, ha a Teljes levonandó összeg meghaladja a Rendelkezésre álló egyenleget. Ha valamely Tranzakció bármilyen oknál fogva az Ön Kártyájának Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb összeggel kerül feldolgozásra, Ön köteles a Kibocsátó részére – a tőle kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszafizetni azon összeg(ek)et, mely(ek)kel a Teljes levonandó összeg az Ön Rendelkezésre álló egyenlegét meghaladja. Amennyiben az összeget a Kibocsátótól kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti vissza, a Kibocsátó jogosulttá válik arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, a jogi lépést, ideértve a Kártya további használatának felfüggesztését is.
4.3. A Kártyájával az Elfogadóhelyekkel lebonyolítani kívánt Tranzakciókat esetenként PIN- vagy (online Tranzakciók esetén) CVC kódja megadásával hitelesítheti. Ha a Kereskedő nem fogadja el a PIN-kódos hitelesítést, lehetőséget biztosíthat arra, hogy Ön a bizonylat aláírása útján hitelesítse a Tranzakciót. Minden, Ön által hitelesített Tranzakcióért Ön felelős. Kérjük, ügyeljen arra, hogy általában már nem lehetséges a Tranzakció megállítása annak jóváhagyása után és miután azt a Kibocsátó megkapta. A Kibocsátó visszautasíthatja a Tranzakciót, ha úgy ítéli meg, hogy az a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes vagy törvénysértő (pl. lopott Kártyával végzett Tranzakció).
4.4. A Kártyabirtokos a Rendelkezésre álló egyenlegét bármikor lekérdezheti a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásban vagy telefonon.
4.5. Biztonsági okokból az Elfogadóhelyek kötelesek a Kibocsátótól az Ön Tranzakcióihoz minden esetben engedélyezést kérni POS vagy VPOS terminálon keresztül. Bizonyos esetekben az Elfogadóhelyek elvárhatják, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlege nagyobb legyen, mint maga az Ön által végrehajtani kívánt Tranzakció. Öntől kizárólag a végrehajtott Tranzakció tényleges és végleges értéke kerül levonásra. A Kereskedők akkor kérik ezt, ha megtörténhet, hogy több fedezetre lesz szükségük, mint amekkorát Ön eredetileg el kívánt költeni. Például:
4.5.1. Szállodák és autóbérlés: mivel az Elfogadóhelyek nem tudják előre pontosan megmondani, hogy mekkora lesz az Ön végszámlája, felhatalmazást kérhetnek az Ön Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb fedezet levonásához.
4.5.2. Internetes Elfogadóhelyek: egyes internetes Elfogadóhelyek oldalak regisztrációkor vagy a fizetési szakaszban fizetési engedély iránti kérést küldhetnek Önnek, hogy ellenőrizzék a fedezet rendelkezésre állását; ez ideiglenesen érintheti az Ön Rendelkezésre álló egyenlegét. Kérjük vegye figyelembe azt is, hogy egyes oldalak az áruk kiszállításáig nem vonják le a kifizetendő összeget. Rendelkezésre álló egyenlegének lekérdezésekor kérjük, vegye figyelembe a lehívható fedezet effajta lehetséges változásait is, és ezek fényében állapítsa meg, hogy van-e a Kártyáján a vásárlásainak fedezetére elegendő összeg. A Kártya nem használható olyan online fizetéshez, amelynek a lebonyolítására nem magyarországi székhellyel rendelkező bankot vesznek igénybe.
4.6. 3D Secure alkalmazása
4.6.1.
A 3D Secure az internetes vásárlásoknál alkalmazott fizetési azonosítási szabvány, mely magasabb szintű biztonságot jelent áruk vagy szolgáltatások online vásárlásakor a technológiát alkalmazó kereskedőknél. Ez az Erős ügyfél-hitelesítés egyik formája. Az online fizetések biztonságának növelése érdekében Önnek mindinkább a 3D Secure alkalmazásával kell megerősítenie személyazonosságát online fizetések során.
4.6.2.
A 3D Secure használata során:

  • Önnek rendelkeznie kell internet hozzáféréssel
  • Önnek rendelkeznie kell mobiltelefonnal
  • Önnek jó mobilszámot kell megadnia
  • az Ön mobiltelefonjának alkalmasnak kell lennie szöveges üzenetek fogadására

Fontos meggyőződnie arról, hogy az általunk tárolt személyes adatai (különös tekintettel a mobiltelefonszámára) naprakészek-e. Ezt ellenőrizheti a MyEdenred felhasználói fiókjába történő belépéssel a Profil szerkesztése menüpont választásával.
4.6.3.
Amennyiben olyan online vásárlást folytat, amelyhez hitelesítés szükséges, akkor Ön a 3D Secure ellenőrző képernyőre kerül.
4.6.4.
Önnek a vásárlás befejezéséhez meg kell adnia a mobiltelefonjára szöveges üzenet formájában küldött egyszer használatos jóváhagyó kódot (továbbiakban: jóváhagyó kód). A jóváhagyó kód megadására Önnek meghatározott idő és meghatározott számú próbálkozás áll rendelkezésére. Amennyiben nem adja meg helyesen a jóváhagyó kódot, úgy nem tudja befejezni az online vásárlást.
4.6.5.
A jóváhagyó kód csak annál az online vásárlásnál érvényes, amely vonatkozásában érkezett.
4.6.6.
A 3D Secure használatával hitelesített minden tranzakciót Ön által engedélyezett tranzakciónak tekintünk.
4.6.7.
Nem számítunk fel díjat a 3D Secure szolgáltatásért. Ön felel a mobiltelefon-szolgáltatója által felszámított SMS-díjakért.
4.6.8. A Kibocsátó a vonatkozó jogszabályok értelmében nem engedélyezi az online/elektronikus fizetési műveleteket azon Kártyák tekintetében, ahol a Kártyabirtokos nem adta meg a mobiltelefonszámát az online/elektronikus fizetési műveletek Erős ügyfél-hitelesítésének elvégzésére, vagy nem írja be az SMS-ben érkezett kódot, amelyet az Erős ügyfél-hitelesítés során kapott. Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Kártyabirtokos mulasztása következtében történő online/elektronikus fizetési műveletek blokkolása semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek a Kibocsátó és a Programgazda részéről.
4.7. A Kártya személyazonosság igazolására nem használható.
4.8. Az Ön Kártyájával nem lehet készpénzt felvenni, a Rendelkezésre álló vagy jövőbeni egyenleget nem lehet elutalni és az egyenleg nem váltható át, visszatérítésre a mindenkori Elektronikus Pénzre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint van lehetőség.
4.9. Kártyáját nem használhatja fel utazási csekkek kiváltására, pénzváltásra, Elfogadóhelyektől készpénz visszatérítésre, hitelkártyákkal, banki hiteltúllépésekkel vagy hitelszerződésekkel kapcsolatos kintlévőségek kiegyenlítésére, szerencsejáték céljára, társkereső- és escort szolgáltatásokra, valamint automata üzemanyagtöltő állomásokon és tüzelőanyagértékesítő helyeken.
4.10. Az Ön Számláján található Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik.

5.1. Ön nem tud a Kártyájára fedezetet feltölteni. A feltöltésre kizárólag az Ügyfél jogosult a Kibocsátón keresztül. Amennyiben az Ügyfél további fedezetet kíván feltölteni az Ön Kártyájára, úgy ezen összeg az Ügyfél a Programgazdának megküldött megrendelésének átvétele és az Ügyfél általi befizetésnek Kibocsátóhoz való beérkezése követően kerül jóváírásra az Ön Kártyáján a Rendelkezésre álló egyenlegen.
5.2. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlegének – a fenti 5.1 ponttal összhangban történő – frissítési gyakorisága teljes mértékben a Programgazda és a Kibocsátó üzletmenetétől függ.

6.1. Az Ön Kártyájának lejárati dátuma Kártyájának elülső oldalára nyomtatva található. Kártyáját annak lejárta után nem használhatja.
6.2 A Programgazda a Kártya lejáratát megelőző 6 héttel elektronikus úton írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek a lejáró kártyákról. 2020. február 1-jétől az Ügyfél köteles az értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül elektronikus úton írásban jelezni, hogy kéri-e más program keretében új kártya kibocsátását. A Kártya megújítását kizárólag az Ügyfél kérheti. A Kibocsátó 2020. február 1-jétől a más program keretén belül kibocsátott új kártyák esetén kártyagyártási díjat számít fel a vonatkozó ÁSZF szerint. A Kártyagyártási díj mértékét a vonatkozó Ügyfél ÁSZF-ek díjszabási melléklete tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a Kártya megújítását, akkor a Kibocsátó a rendszerében rögzített, lejáró Kártyákat a Kártya érvényességének lejárata után véglegesen zárolja és a Szerződés megszűnik. Az Ügyfél a Kártya érvényességének lejárata után 6 évig kérheti az Elektronikus Pénz visszaváltását.
6.3 A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható.
6.4. A Kártya lejárta után semmilyen Tranzakció nem kerül feldolgozásra, a Rendelkezésre álló egyenleg zárólásra kerül, amennyiben az Ügyfél nem kéri a Kártya megújítását.
6.5. A Kártyára feltöltött és zárolt összeg visszaigénylése kizárólag az Ügyfél által kezdeményezett esetekben, a hatályos jogszabályok, valamint a szerződéses feltételek mindenkori betartásával az Ügyfél ÁSZF-ben meghatározottak szerint lehetséges.
6.6. A 2.2 pont értelmében a Kártya lejárata után az Ön Kártyáján maradt Rendelkezésre álló egyenleg, valamint az Elektronikus Pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog az Ügyfélé marad, azok Önre nem szállnak át.
6.7. Annak érdekében, hogy Ön minden, a Kártyájára feltöltött összeget még a Kártya lejárata előtt megfelelően fel tudjon használni, a Programgazda mindent megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt az Ön által a www.edenredkartya.hu oldalon regisztráció során megadott elérhetőségek bármelyikén.

7.1. Az Ön Kártyájának hitelesítését korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk, ha a Kártya használata a jelen Szerződés megszegésére irányul vagy irányulhat, ill. ha alapos okkal feltételezhetjük, hogy Ön vagy valamely harmadik fél valamilyen, a Kártyával kapcsolatos bűncselekményt vagy más visszaélést követett el vagy készül elkövetni.
7.2. Amennyiben ki kell vizsgálnunk valamely, a Kártyával lebonyolított Tranzakciót, Ön köteles ebben velünk, ill. szükség esetén bármely más hivatalos szervvel együttműködni.
7.3. Ön soha:
7.3.1. ne engedje, hogy más személy használja az Ön Kártyáját; vagy bármilyen módon hozzáférjen ahhoz,
7.3.2. ne írja fel a Kártyájára vagy máshová a PIN-kódját, CVC számát, jelszavát, a Kártyával, Számlával, Honlap azonosító adatokkal kapcsolatos egyéb biztonsági információt,
7.3.3. ne adja ki vagy tegye más módon hozzáférhetővé PIN-kódját más személy számára: sem szóban, sem úgy, hogy a kód megadásakor az mások által megfigyelhető legyen, sem egyéb más módon.
7.3.4. ne ossza meg vagy tegye más módon hozzáférhetővé a Kártyát, Számlát vagy Honlap hozzáférési adatokat harmadik személyek részére, kivéve, ha a harmadik fél egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató és Ön igénybe kívnája venni a Számlainformációs Szolgáltatását.
7.4. Ön felelős minden olyan Tranzakcióért, melyet Ön a saját aláírása, PIN- vagy CVC kódja vagy EÜH révén hitelesített.
7.5. Ön vállalja, hogy kártalanít és mentesít bennünket, valamint partnereinket és az ezekkel közös cégcsoportba tartozó vállalatokat minden, a jelen ÁSZF kikényszerítése érdekében tett jogi lépés költségei, és/vagy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése vagy a Kártya Ön általi vagy Ön által hitelesített csalárd felhasználása vonatkozásában.
7.6. A Kártyabirtokos a Tranzakció teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a Tranzakció teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a Kártya megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a Terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja.
7.7. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából ered az Elfogadóhely és/vagy a Kártyabirtokos felelős, így a Programgazdát vagy a Kibocsátót nem terheli felelősség.
7.8. Amennyiben az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor a Kibocsátó és a Programgazda az Elfogadóhely vagy a Kártyabirtokos írásos kérelmére és a Tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben az Elfogadóhely részére a kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha az Elfogadóhely a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget a Kibocsátó részére.
7.9. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tranzakció törlése/módosítása, illetőleg az eredeti állapot visszaállítása kizárólag valós okokra alapítottan és az Elfogadóhellyel együttesen előterjesztett egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető.
7.10. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és az Elfogadóhely közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint az ezzel kapcsolatos kérelem, továbbá az ebből származó igényérvényesítés nem képezheti a Programgazdával vagy a Kibocsátóval való elszámolásnál beszámítás alapját, így az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos közötti igényeknek a Programgazdával vagy a Kibocsátóval szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét a Programgazda és a Kibocsátó kifejezetten teljeskörűen kizárja.

8.1. A Kártyán lévő Elektonikus Pénzt ugyanúgy kell kezelnie, mint a pénztárcájában lévő készpénzt. Ha Kártyáját elveszíti vagy azt ellopják, akkor a rajta lévő összeg ugyanúgy elveszhet, mintha a pénztárcájában lett volna.
8.2. Elvesztés, lopás, csalás vagy a Kártya jogosulatlan használatával fenyegető bármely más veszély, valamint a Kártya megsérülése vagy meghibásodása esetén azonnal forduljon az Ügyfélszolgálathoz! Az Ügyfélszolgálati ügyintézéshez meg kell adnia Kártyája számát. Másik lehetőségként a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásban is intézkedhet Kártyája letiltása iránt. Ehhez Kártyáját előzetesen regisztrálnia kell a www.edenredkartya.hu oldalon.
8.3. Feltéve, hogy a 8.2 pontban foglaltak szerint értesített minket, és hogy a 8.4 pont alkalmazhatósága nem forog fenn, az Ügyfélszolgálatunk fentiek szerinti értesítésének pillanata után előállt veszteségekért Ön nem felelős. Az értesítést megelőzően Ön 15.000 forint értékhatárig viseli a bekövetkezett kárt. Ha Kártyáján Rendelkezésre álló egyenleg maradt az értesítést követően, az Ügyfél a Programgazdától kérheti Kártyája cseréjét és a legutóbbi Rendelkezésre álló egyenlegnek az új Kártya tekintetében való elérhetővé tételét.
8.4. Abban az esetben, ha a bejelentett eseményt az Ön szerződésszegése vagy önnek felróható magatartás okozta, vagy ha azzal kapcsolatban csalárd vagy visszaélésszerű magatartás megalapozott gyanúja merül fel, úgy minden veszteségért Ön felelős.

9.1. Ha Ön okkal feltételezi, hogy valamely Tranzakció, amelyhez az Ön Kártyáját használták, jogosulatlan volt, vagy azt hiba folytán vezették rá az Ön által használt Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére, akkor – feltéve, hogy a Tranzakció időpontja utáni 13 hónapon belül értesít minket – kivizsgáljuk a Számlát és a Tranzakció körülményeit. Ennek keretében kötelezhetjük Önt arra, hogy a vitatott Tranzakcióval kapcsolatban a megfelelő hatóságokkal kapcsolatba lépjen.
9.2. Ha a jogosulatlan Tranzakció Ön általi bejelentésének időpontjában rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján nincs alapos okunk azt feltételezni, hogy Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesítette, vagy hogy csalárd magatartást tanúsított, minden jogosulatlan Tranzakciót visszatérítünk Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére, amint ez lehetséges.
9.3. Ha azonban olyan információt kapunk, amely arra utal, hogy a vitatott Tranzakció valódi volt, az ilyen Tranzakciók értékét minden esetben levonhatjuk az Ön által használt Kártya Rendelkezésre álló egyenlegéből.
9.4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne térítsük vissza a Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére az ilyen összegeket, ha Ön nem a jelen Szerződésnek megfelelően járt el, és ha az esetleges csalárd követeléseket az illetékes hatóságok felé nem jelentette.
9.5. Amennyiben Ön olyan megállapodást kötött, melynek értelmében valamely, az Európai Gazdasági Térségben működő más személy kifizetést vonhat le az Ön Kártyájáról (pl. ha egy kereskedőnek fizetés céljából megadta Kártyája adatait), akkor – az összes alábbi feltétel teljesülése esetén – kérheti tőlünk a kifizetés visszatérítését, amelyet a kérése hozzánk történő beérkezése utáni 10 munkanapon belül teljesítünk:
9.5.1. ha a felhatalmazásban nem került meghatározásra a pontos fizetendő összeg;
9.5.2. ha az Ön Számlájára terhelt összeg nagyobb volt, mint amire Ön – a körülmények, így pl. a korábbi költekezési szokásai alapján – észszerűen számíthatott volna; és
9.5.3. ha visszatérítés iránti kérését az összegnek a Számlájára történő terhelése utáni nyolc héten belül jelzi.

10.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt kapcsolatos minden panasszal első fokon a Programgazdát kell felkeresni, a 17. pontban említett Ügyfélszolgálaton keresztül.
10.2. Minden panaszt saját panaszkezelési eljárásunk keretében kezelünk. Kérésre rendelkezésére bocsátjuk panaszkezelési eljárásunk leírásának egy példányát.
10.3. A Kártyára a Belga Letéti Garancia Kártalanítási Rendszere (sem pedig bármilyen betétbiztosítási rendszer) nem vonatkozik. Ugyanakkor az Ön fedezetét fizetésképtelenségünk esetén megóvjuk.

11.1. Ha a jelen Kártyabirtokos ÁSZF bármely része összeférhetetlen valamely jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírással, úgy a Szerződés azon részének nem szerzünk érvényt, viszont úgy kezeljük, mintha az valójában a vonatkozó jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírást tükrözné. Ha az új jogszabályi vagy a szabályozásokban foglalt előírásoknak való maradéktalan megfelelés érdekében kénytelenek vagyunk a működésünket érintő változtatásokat eszközölni, úgy ezeket az elvárható legrövidebb időn belül foganatosítjuk.
11.2. A Kibocsátó jogosult a Szerződést egyoldalúan az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokosra nem hátrányos módon az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokos előzetes tájékoztatása nélkül módosítani. Az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokosra nem hátrányos módosításokat a Kibocsátó a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu weboldalon.
11.3. A Kibocsátó előzetes tájékoztatást követően jogosult a Szerződést az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokos hátrányára módosítani. A Kibocsátó által bevezetett új szolgáltatáshoz kapcsolódó Díj bevezetése nem minősül az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokos számára hátrányos módosításnak, amennyiben az az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokos számára nem kötelező vagy a módosítások csak a módosítás időpontja után Szerződést kötő Kártyabirtokosokra vonatkoznak.
11.4. A Kibocsátó az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokosokra nézve hátrányos módosításokról azok hatálybalépése előtt a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja az Ügyfélet és/vagy a Kártyabirtokost. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokos a Szerződés módosításának hatálybalépése napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokos által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. Az Ügyfél és/vagy a Kártyabirtokos a módosítás hatálybalépésének napjáig jogosult a Szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.

12.1. Ha Ön bármilyen okból kifolyólag már nem jogosult a Kártya használatára, úgy a Kártya azonnal letiltásra kerül, és a Rendelkezésre álló egyenleget Ön többé nem tudja felhasználni.
12.2. A jelen Szerződést az alábbi esetekben bármikor megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük azonnali hatállyal (és az ügy rendezéséig vagy a Szerződés megszüntetéséig), ha Ön a jelen Kártyabirtokos ÁSZF-et megszegte, vagy ha a Kártyát felróható, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozott használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt az Ön Tranzakcióinak feldolgozását nem áll módunkban tovább folytatni (rendkívüli szerződés felmondás) vagy azt feltételezzük, hogy valamilyen biztonsági probléma lépett fel a Kártyával kapcsolatosan.
12.3. A Kibocsátó az Ügyféllel kötött szerződés rendes megszűnését követően is biztosítja a Kártyabirtokosok rendelkezésére álló, a jogviszony megszűnése előtt feltöltött összeg felhasználhatóságát a Kártya érvényességének lejáratáig.
12.4. A Szerződés rendkívüli megszüntetése esetén a Rendelkezésre álló egyenleget a Szerződés megszűnésének napjától többé nem tudja felhasználni.
12.5. A megszüntetés bármely fenti esete kapcsán, vagy ha Ön már nem jogosult a Kártya használatára, az Elektronikus Pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog, valamint a Rendelkezésre álló egyenleg a Ügyfélé marad, azok Önre nem szállnak át.
12.6. Abban az esetben, ha felfüggesztjük vagy megszüntetjük a Számláját vagy a Kártyáját, azonnal vagy közvetlenül azután tájékoztatjuk Önt vagy az Ügyfelet, hogy a Kártya és/vagy Számla felfüggesztésre vagy megszüntetésre került, valamint ennek okáról, kivéve, ha ezt jogszabályi vagy biztonsági okokból kifolyólag nem tehetjük. Ezen felül mindenkit tájékoztathatunk erről, aki a Tranzakcióban érintett, ha felfüggesztésre kerül sor.

13.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos (szerződéses, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos – beleértve a hanyagságot -, törvényes kötelezettség megszegése miatt viselt, ill. egyéb) felelősségünk az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
13.1.1. nem vállalunk felelősséget semmilyen, általunk elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a hálózati szolgáltatások, ill. az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
13.1.2. nem vállalunk felelősséget elmaradt haszonért, üzletvesztésért, és semmilyen közvetett, következményes, különleges vagy büntetési kárért, ill. veszteségért;
13.1.3. ha a Kártya a mi mulasztásunk folytán hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik; és
13.1.4. minden egyéb olyan körülmény esetén, melyben mi mulasztottunk, felelősségünk maximum az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg megtérítéséig terjed.
13.2. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a mi hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, ill. személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket.
13.3. A törvényben és jogszabályokban foglalt, ill. egyéb jellegű feltételeket és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk.
13.4. A 7. és a jelen 13. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások kapcsolt vállalkozásaink, így például a Programgazda, a MasterCard International Incorporated és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Ön felé fennálló mindennemű, a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.
13.5. A Kártyával lebonyolított vásárlásaival kapcsolatos vitás kérdéseit a Kereskedővel rendezheti. Sem a Programgazda, sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyával vásárolt áruk és szolgáltatások minőségéért, biztonságosságáért, jogszerűségéért vagy más tulajdonságáért.

14.1. A Kibocsátó mint adatkezelő a számára a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
14.2. A Kibocsátó és a Programgazda által végzett személyes adatok kezelésének összefoglaló táblázata:

Programgazdának a kártyabirtokos részére nyújtott szoltáltatással kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása.
 Adatkezelő Kibocsátó
 Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
 Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; számlatörténet; Érintett munkahelye; Érintett számlaszáma
 Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
 Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)
adatfeldolgozás célja: az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon

Kibocsátónak a Kártyabirtokosok ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja Kártyabirtokosokkal kapcsolatos ügyfél-átvilágítási és ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és Pmt. 7-11.§
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata
Adatkezelés időtartama Edenred Kártya Szolgáltatás megszűnését követő 8 év
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)
adatfeldolgozás célja: az ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés.

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon

Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing- és reklámüzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés].
A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24.)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

14.3 Amennyiben a Kártyabirtokos nem adja meg a Kibocsátó szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Kibocsátó szolgáltatásait.
14.4. A Kártyabirtokos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Őt megillető jogok gyakorlása érdekében Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail-címre küldött elektronikus levélben.

15.1. A jelen Szerződésben biztosított valamely jog vagy jogorvoslat általunk történő gyakorlásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, vagy az ilyen jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorolhatóságának kizárásaként.
15.2. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek tekinthető, akkor a fennmaradó rendelkezések hatálya teljes mértékben fennmarad, feltéve, hogy a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés nem képezi a Szerződés lényeges elemét.
15.3. Ön nem engedményezheti, ill. ruházhatja át a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy hasznait. Felelőssége az Ön részére használatba adott Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen ÁSZF értelmében fizetendő minden összeg Ön és/vagy az Ügyfél általi maradéktalan megfizetéséig fennmarad. Jogainkat és hasznainkat az Ön és/vagy az Ügyfél előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatjuk. A jelen ÁSZF keretében fennálló bármely kötelezettségünket alvállalkozásba adhatjuk.
15.4. Semmilyen, a jelen Szerződésben nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy a MasterCard International Incorporated és annak érintett kapcsolt vállalkozásai kikényszeríthetik a jelen Szerződés számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését, valamint, hogy a 13. pontban meghatározott (jogi) személyek kikényszeríthetik a 13. pontban foglaltakat.
15.5. A jelen Szerződést a Belga jog szabályozza és Ön hozzájárul a Belga bíráságok nem kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez. Ezen kikötés az Ön javát szolgálja és nem korlátozza Önnek azon jogát, hogy eljárást kezdeményezzen a Belga Bírósági Törvény 624, 1°, 2° és 4° pontjai szerinti bíróságok előtt.
15.6. A Belga Gazdasági Törvény (Code of Economic Law) VII. könyvének a VII.5 és VII.29 cikke szerint Ön kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Szerződés tekintetében a Belga Gazdasági Törvény VII.30 § 1, VII.32 § 3, VII.42, VII.44, VII.46, VII.47, VII.50, VII.55/3, VII.55/4, VII.55/5 és VII.55/7 cikkei nem alkalmazandók vagy az időkorlátozások, amelyeket a Belga Gazdasági Törvény VII. könyvének VII.41 cikke állapít meg, nem alkalmazandók.

16.1. A szerződés nyelve a magyar.
16.2. A Kibocsátó az ÁSZF-ről és a díjakról, valamint ezek módosításairól a Szerződéskötést kezdeményező Ügyfelet és a Kártyabirtokost a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja.
16.3. A Felek megállapodnak, hogy a Kártyával teljesített Tranzakciók, valamint a Kártyára érkezett feltöltések, továbbá a Tranzakciók teljesítését követően az adott Tranzakcióval kapcsolatos adatok elérhetőek a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred mobilalkalmazáson keresztül.
16.4. A Kártyabirtokos a számára használatba adott Kártyán lévő Elektronikus Pénz összegéről a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred mobilalkalmazáson keresztül bármikor tájékozódhat.
16.5. A Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés hatálya alatt a közte és a Kibocsátó, valamint a Programgazda közötti kommunikáció elektronikus úton, a Kártyabirtokos által megadott e-mail-címen keresztül történik, és ezen e-mailben történő kommunikációt a Szerződéssel kapcsolatosan érvényesnek és joghatályosnak tekintenek, beleértve a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételét is.
16.6. A Felek megállapodnak, hogy az e-maileket az e-mail megküldését követő második napon tekintik kézbesítettnek.
16.7. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítéseket és nyilatkozatokat a Kártyabirtokos www.edenredkartya.hu oldali regisztrációja során megadott e-mail-címére küldi. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítések átvételének elmulasztásából eredő károkért nem felel, így azért sem, ha a Kártyabirtokos rossz e-mail-címet adott meg, vagy a Kártyabirtokos által megadott e-mail-cím megszűnt, illetve a Kártyabirtokos már nem rendelkezik hozzáféréssel a megadott e-mail-címhez.
16.8. A Kártyabirtokos a Kibocsátóval az Ügyfélszolgálaton keresztül tud kapcsolatot tartani.

17.1. Ha segítségre van szüksége, vagy be szeretné jelenteni Kártyája elvesztését vagy ellopását, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 382 4000-es számon a www.edenred.hu honlapon található nyitvatartási időben, vagy írjon nekünk a www.edenred.hu oldalon lévő felületen.
17.2. Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyanitt szintén a nap 24 órájában használható az elfelejtett PIN-kód funkció.
17.3. A Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése a +36 1 382 4000-es számon vagy a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére.
17.4. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatban bármilyen nehézsége támad, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz vagy az Ügyfélhez.

1. számú melléklet – Kártyabirtokos ÁSZF

Üzletkategória Üzlettípusok Kártya típusa MCC

(kereskedelmi kategória kód)

Barkács, kert Barkácsáruházak

Kertészetek

Bevásárló, Ezüst, Motivációs, Arany 5039, 5072, 5085, 5200, 5211, 5231, 5251

0780, 5261

Divat Ruházati üzletek

Cipőboltok

Sportruházat

Fehérnemű üzletek

Bőráru, táska

Iskolakezdési 5131, 5137, 5199, 5611, 5621, 5641, 5651, 5681, 5691, 5699

5139, 5661

5655, 5941

5631

5948

Ruházati üzletek

Cipőboltok

Sportruházat

Fehérnemű üzletek

Bőráru, táska

Óra, ékszer

Bevásárló, Ezüst, Motivációs, Arany 5131, 5137, 5199, 5611, 5621, 5641, 5651, 5681, 5691, 5699

5139, 5661

5655, 5941

5631

5948

5944

Szépségápolás, egészségügy Gyógyszertárak, patikák

Gyógyászati segédeszköz

Drogériák, parfümériák

Bevásárló 5122, 5912

5976

5977

Optika, szemészet Iskolakezdési 8042, 8043, 8044, 8049
Egészségügyi kezelés

Fogászat

Gyógyszertárak, patikák

Gyógyászati segédeszköz

Drogériák, parfümériák

Optika, szemészet

Fodrászat, kozmetika

Ezüst, Motivációs, Arany 4119, 8011, 8031, 8041, 8062, 8071, 8099

5047, 8021

5122, 5912

5976

5977

8042, 8043, 8044, 8049

7230, 7298

Elektronikai áruházak Elektronikai üzletek Iskolakezdési 5045, 5065, 5732, 5733, 5734
Elektronikai üzletek

Fényképész üzletek

Bevásárló, Motivációs, Ezüst, Arany 5045, 5065, 5732, 5733, 5734, 5735

5946

Kultúra, szórakozás Könyvesboltok, újságárusok Iskolakezdési 5192, 5942, 5994
Könyvesboltok, újságárusok

 

 

Mozik, színházak

Múzeumok, galériák

Jegyirodák, koncertjegyek

Kultúra- és Sportkártya Kizárólag a Líra könyvesboltokban használható, ahol jegyértékesítés történik különböző kulturális eseményekre.

7829, 7832

5947, 5971, 7991

7922, 7929

Könyvesboltok, újságárusok

Éttermek, gyorséttermek, pubok, bárok, sörözők

Édességboltok, cukrászdák, kávézók

Bowling

Bevásárló 5192, 5942, 5994

5811, 5812, 5813, 5814

5441

7933

Könyvesboltok, újságárusok

Mozik, színházak

Múzeumok, galériák

Jegyirodák, koncertjegyek

Éttermek, gyorséttermek, pubok, bárok, sörözők

Édességboltok, cukrászdák, kávézók

Bowling, vidámpark, cirkusz

Ezüst, Motivációs,

Arany

5192, 5942, 5994

7829, 7832

5947, 5971, 7991

7922, 7929

5811, 5812, 5813, 5814

5441

7933, 7996

Otthon Lakberendezési áruházak, bútorboltok Iskolakezdési 5021, 5712
Lakberendezési áruházak, bútorboltok

Lakástextil üzletek

Lakásfelszerelés

Bevásárló, Ezüst, Motivációs, Arany 5021, 5712

5713, 5714

5719, 5722

Utazás Utazási irodák Bevásárló 4722, 4723
Hotelek

Vonatjegy, távolsági busz

Városi közlekedés, taxik

Utazási irodák

Egyéb hotel, motel, camping

Ezüst, Motivációs Minden 3-sal kezdődő MCC, 4511, 4582

4011, 4112

4121

4722, 4723

7011, 7012, 7033

Hotelek, repülőjegyek, autóbérlés

Vonatjegy, távolsági busz

Városi közlekedés, taxik

Szállítmányozás

Utazási irodák

Egyéb hotel, motel, camping

Arany Minden 3-sal kezdődő MCC, 4511, 4582

4011, 4112, 4131, 4789

4111, 4121

4214, 4215, 4411, 4457, 4468

4722, 4723

7011, 7012, 7033

Autó, motor, kerékpár Autóalkatrész üzletek Bevásárló, Ezüst, Motivációs 7538
Autókereskedések

Motorbicikli üzletek

Kerékpárüzletek

Autóalkatrész, gumiabroncs üzletek

Arany 5511

5571

5940

5532, 5533, 7534

Egyéb kereskedelem Játék és hobbiüzletek Iskolakezdési 5945
Játék és hobbiüzletek

Virágkereskedések, faiskolák

Bevásárló, Ezüst, Motivációs 5945

5193, 5992

Játék és hobbiüzletek

Antikvitás, üvegáru, vegyes kiskereskedelmi üzletek

Virágkereskedések, faiskolák

Arany 5945

5932, 5950, 5999

5193, 5992

Egyéb szolgáltatás Fényképész stúdiók Bevásárló, Ezüst, Motivációs 7221
Állatorvos

Biztosításértékesítés

Mosodák, ruhatisztítók

Temetkezés

Ügyvédi és jogi szolgáltatás

Reklámszolgáltatás

Autóbérlés, parkolás

Általános és középiskolák

Egyéb üzleti, szakmai szolgáltatások

Arany 0742

6300

7210, 7211, 7216

7261

8111

7311

7512, 7523

8211

7299, 7399

Papír, írószer Irodaszer, irodai és iskolai kellék üzletek Bevásárló, Ezüst, Motivációs, Arany 5111, 5943
Telko, internet IT szolgáltatások Bevásárló, Ezüst, Motivációs 4816
IT és távközlési szolgáltatások

Telefon- és telekommunikációs felszerelés értékesítés

Arany 4814, 4816

4812

Varroda Méteráru- és varróüzletek Bevásárló, Ezüst, Motivációs, Arany 5949
Vegyi áru Vegyi áru-, festéküzlet Bevásárló, Ezüst, Motivációs, Arany 5169, 5198
Sport Uszodák, sportklubok, fitness és rekreációs szolgáltatások Ezüst, Motivációs 5996, 7999
Uszodák, sportklubok, fitness és rekreációs szolgáltatások Arany 7032, 7941, 7997, 7999
Nyelviskolák, felnőttképzés Nyelviskolák, felnőttképzés Ezüst, Motivációs, Arany, Iskolakezdési 8299
Egyéb üzletek Egyéb általános áruk Bevásárló, Ezüst, Motivációs, Arany, Iskolakezdési 5399
Hiper- és szupermarketek Diszkont üzletek

Hiper- és szupermarketek

Vegyesboltok

Bevásárló, Iskolakezdési Csak szerződött partnereknél használható a kártya

Csak szerződött partnereknél használható a kártya

Csak szerződött partnereknél használható a kártya

Hiper- és szupermarketek Diszkont üzletek

Hiper- és szupermarketek

Húsboltok

Pékségek

Vegyesboltok

Ezüst, Motivációs, Arany Csak szerződött partnereknél használható a kártya

Csak szerződött partnereknél használható a kártya

5422

5462

Csak szerződött partnereknél használható a kártya

Benzinkút Benzinkutak Arany 5172, 5541, 5542, 5983, 9752
Italkereskedés Italkereskedések Arany 5921
Közműszolgáltatók Közműszolgáltatók Arany 4900
Dohányáru Dohányáru Arany 5993