Kártyája használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szerződést. Az alábbi információk az Ön Kártyájának az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazza és Önnek a Kibocsátóval fennálló jogviszonyát szabályozza. A többes szám első személyű megfogalmazások a Kibocsátóra utalnak. A Kártya használatával Ön elfogadja a jelen Szerződésben foglalt feltételeket. A Szerződés értelmezésével kapcsolatban, ill. ha annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a Szerződés 16. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.

Számla: az Ön Kártyájához rendelt, elérhető pénzösszeget nyilvántartó funkció (nem betéti, megtakarítási vagy egyéb bankszámla);
Szerződés: a jelen Kártyabirtokos ÁSZF, ill. annak időről időre kiadott új változatai;
Rendelkezésre álló egyenleg: az Ön Kártyája tekintetében felhasználás céljára még rendelkezésre álló fedezet értéke;
Ft: magyar forint, Magyarország hivatalos pénzneme;
Kártya: a jelen Szerződés keretében, az Ügyfél ÁSZF szerint az Ön részére kiállított minden Kártya (Kártyák);
Kártyaszám: az Ön Kártyájának elülső oldalán található 16 jegyű kártyaszám;
Kártyabirtokos: a Társaság által a Kártya használatára jogosultnak ítélt magánszemély, aki megköti velünk a jelen Szerződést;
Társaság: a Programban részt vevő természetes vagy jogi személy, intézmény vagy szolgáltató;
Ügyfélszolgálat: az Ön Kártyájával kapcsolatos kéréseket, ill. szolgáltatás-igényléseket intéző kapcsolattartó központ. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit a 16. pontban találja;
Teljes levonandó összeg: a teljes Tranzakciós összeg, beleértve – magán a Tranzakción túl – minden kapcsolódó díjat, költséget és adót;
MasterCard International Incorporated: a MasterCard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA;
MasterCard Elfogadóhely Matrica: a MasterCard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják;
Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá amely kihelyezte a MasterCard Elfogadóhely Matricát.
MyAccount, saját fiók: a Weboldal azon felülete, melyen regisztrálva online hozzáférést kaphat saját Számlájához, és megtekintheti Rendelkezésre álló egyenlegét és Számlatörténetét. A MyAccount naprakész információkkal szolgál Önnek számlájáról. Eléréséhez internetkapcsolat szükséges;
PIN: személyes azonosítószám, PIN-kód;
POS: értékesítési hely;
Program: a Cafeteria Kártyaprogram, melynek keretében a Kártya az Ön részére kibocsátásra került;
Programgazda: az Edenred Magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, székhelye: Magyarország, Budapest, 1134 Váci út 45., a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője;
Tranzakció: minden, az Ön Kártyájával lebonyolított POS vagy online kereskedelmi értékesítés;
Kibocsátó: a PrePay Technologies Limited, az Egyesült Királyságban 04008083 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság, elérhetősége: Egyesült Királyság, PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. A PrePay Technologies Limited bejegyzési száma 900010, e-pénz kibocsátási engedélyének kiállítója és a felette felügyeletet gyakorló hatóság a Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete);
Weboldal: a www.edenredkartya.hu weboldal, melyen keresztül elérheti a saját Kártyájával kapcsolatos információkat, és amelyen a jelen ÁSZF is megtalálható;
Ön: a Társaság által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy.

2.1. Az Ön Kártyája egy újratölthető e-money – cafeteria kártya. Nem hitel-, vagy betéti kártya. A Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik, megtakarításra nem, kizárólag fizetésre használható, de minden esetben csak jelen Szerződésben, illetve az www.edenred.hu oldalon is elérhető Ügyfél ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.

2.2. Az Ön Kártyáját a MasterCard International Incorporated engedélye alapján állítottuk ki. Ez a Kártya egy e-money termék. A jelen Kártyához tartozó e-moneyt a Kibocsátó biztosítja, a Kibocsátó elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységét pedig az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete szabályozza. Az Ön Kártyahasználattal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az Ön és a Programgazda között létrejött jelen Szerződés az irányadó; a MasterCard International-lel, ill. annak kapcsolt vállalkozásaival Ön jogviszonyban nem áll. A Kártyára összeg feltöltése a Programgazda megrendelésére történik, magyar forintban a jelen dokumentumban, illetve az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. A Programgazda jogosítja fel Önt az Ön Edenred Kártyájának – legfeljebb az adott Kártya tekintetében elérhető érték erejéig történő – kizárólag meghatározott termékek és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából való felhasználásra. A Kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi. Jóllehet az Önt megillető egyenleg az Ön tulajdonát képezi (a jelen dokumentumban és az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal), a Kibocsátó által kibocsátott elektronikus pénzzel és a mögötte álló elszámolási/nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos minden törvényes jog/jogosultság (pl. szellemi tulajdonnal kapcsolatos jog) a Programgazdáé, illetve a Kibocsátóé marad, azok Önre nem szállnak át, azok tekintetében (tovább)felhasználási jogot nem szerez.

2.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek magyar nyelven kerültek rögzítésre, és csak magyar nyelven elérhetők. Vállaljuk, hogy a Kártyájával, ill. Számlájával kapcsolatos ügyekben magyar nyelven tartjuk Önnel a kapcsolatot.

3.1. Amikor megkapja a Kártyát, azt azonnal alá kell írnia, majd az aktiváláshoz a készhez vett kártyához mellékelt tájékoztatón leírt módon járjon el. (részleteket lásd. a 16. pontban). Az aláírás és/vagy aktiválás elmaradásából Programgazdát semmilyen felelősség nem terheli.

3.2. A Kártya aktiválása után kap, vagy meghatározhat a Kártya típusától függően egy 4 számjegyű PIN-kódot. PIN-kódját tartsa mindig biztonságos helyen, azt soha ne adja ki senkinek, és a PIN-kód beütésekor is ügyeljen arra, hogy azt mások ne tudják könnyen leolvasni. PIN-kódját harmadik feleknek nem adjuk ki. Ha elfelejtené PIN-kódját, visszaállító/reset kódért hívja az Ügyfélszolgálatot, vagy látogasson el a www.edenredkartya.hu-ra, és kövesse az utasításokat.

3.3. Ha meg szeretné változtatni PIN-kódját, látogasson el a www.edenredkartya.hu oldalra, ahol az Elfelejtett PIN menüpontban meg tudja tekinteni kártyájának aktuális PIN kódját. Amennyiben ismeri a PIN kódját és meg szeretné változtatni azt, kérjük hívja kártya információs vonalunkat a +36 1 382 4000-es telefonszámon és válassza a PIN kód megváltoztatása menüpontot. Ha nincsen lehetősége az internetes Elfelejtett PIN menüpontot használni és új PIN kódot szeretne, kérem hívja kártya információs vonalunkat a +36 1 382 4000-es telefonszámon és válassza az ügyintéző kapcsolása lehetőséget, hogy ügyintézőinktől reset kódot igényelhessen. Ezt követően kártya információs vonalunkat (+36 1 382 4000) , ahol az elfelejtett PIN kód menüpontot választva a korábban kapott reset kód segítségével új PIN-kódot állíthat be.

3.4. Kérjük gondoskodjon Kártyájának a www.edenredkartya.hu Weboldalon történő regisztrációjáról. Így igénybe veheti a saját fiókon keresztül elérhető online szolgáltatásokat, pl. ellopás esetén letilthatja Kártyáját, illetve így kaphat értesítést lejáró egyenlegéről.

4.1. A Kártya kizárólag azon Kártyaelfogadóknál használható, akik a Programgazdával szerződéses viszonyban állnak, vagy a Kártya elfogadását a Programgazda, az elfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért, vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. Egy adott Kártya tekintetében rendelkezésre álló egyenleg kizárólag az azon Kártyán feltüntetett termék- és szolgáltatáskörök ellenértékének teljes vagy részleges kiegyenlítésére használható fel, a mindenkor hatályos SZJA törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával. A Kártyák rendeltetésellenes használatáért a Programgazda nem vállal felelősséget. Az Ön Kártyája és az annak tekintetében Rendelkezésre álló egyenleg kizárólag magyar forintban lebonyolított Tranzakciókra használható, ide nem értve a készpénzre vagy számlapénzre való beváltást vagy átváltást.

4.2. Az Ön Kártyája ún. újratölthető kártya, ami azt jelenti, hogy a munkáltatója vagy üzleti partnere által szabadon, újra feltölthető a Kártyájához rendelt egyenleg. A Tranzakciók hitelesítéséhez a Teljes levonandó összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg. A Kártyát nem használhatja a Kártya lejárati napja után, sem pedig akkor, ha a Teljes levonandó összeg meghaladja a Rendelkezésre álló egyenleget. Ha valamely Tranzakció bármilyen oknál fogva az Ön Kártyájának Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb összeggel kerül feldolgozásra, Ön köteles a Programgazda részére –a tőle kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszafizetni azon összeg(ek)et, mely(ek)kel a Teljes levonandó összeg az Ön rendelkezésre álló egyenlegét meghaladja. Amennyiben az összeget a Programgazdától kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti vissza, a Programgazda jogosulttá válik arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, a jogi fellépést, illetve a Kártya további használatának felfüggesztését is beleértve.

4.3. A Kártyájával az Elfogadóhelyekkel lebonyolítani kívánt tranzakciókat esetenként PIN vagy (online Tranzakciók esetén) CVC kódja megadásával hitelesítheti. Ha a Kereskedő nem fogadja el a PIN kódos hitelesítést, lehetőséget biztosíthat arra, hogy Ön a bizonylat aláírása útján hitelesítse a Tranzakciót. Minden, Ön által hitelesített Tranzakcióért Ön felelős.

4.4. Rendelkezésre álló egyenlegét bármikor lekérdezheti, ha felhívja az Ügyfélszolgálatot, megnézi mobilalkalmazáson keresztül, vagy ellátogat a Weboldalra (részleteket lsd. a 16. pontban).

4.5. Biztonsági okokból az Elfogadóhelyek kötelesek a Kibocsátótól az Ön Tranzakcióihoz minden esetben engedélyezést kérni POS vagy VPOS terminálon keresztül. Bizonyos esetekben az Elfogadóhelyek elvárhatják, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlege nagyobb legyen, mint maga az Ön által végrehajtani kívánt Tranzakció. Öntől kizárólag a végrehajtott Tranzakció tényleges és végleges értéke kerül levonásra. A Kereskedők akkor kérik ezt, ha megtörténhet, hogy több fedezetre lesz szükségük, mint amekkorát Ön eredetileg el kívánt költeni. Például:
4.5.1. Szállodák és autóbérlés – Mivel az Elfogadóhelyek nem tudják előre pontosan megmondani, hogy mekkora lesz az Ön végszámlája, felhatalmazást kérhetnek az Ön Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb fedezet levonásához.
4.5.2. Internetes Elfogadóhelyek – Egyes internetes Elfogadóhelyek oldalak regisztrációkor vagy a fizetési szakaszban fizetési engedély iránti kérést küldhetnek Önnek, hogy ellenőrizzék a fedezet rendelkezésre állását; ez ideiglenesen érintheti az Ön Rendelkezésre álló egyenlegét. Kérjük vegye figyelembe azt is, hogy egyes oldalak az áruk kiszállításáig nem vonják le a kifizetendő összeget. Rendelkezésre álló egyenlegének lekérdezésekor kérjük, vegye figyelembe a lehívható fedezet effajta lehetséges változásait is, és ezek fényében állapítsa meg, hogy van-e a Kártyáján a vásárlásainak fedezetére elegendő összeg. A Kártya nem használható olyan online fizetéshez, amelynek a lebonyolítására nem magyarországi székhellyel rendelkező bankot vesznek igénybe.

4.6. A Kártya a személyazonosság igazolására nem használható.

4.7. Az Ön Kártyájával nem lehet készpénzt felvenni, a Rendelkezésre álló vagy jövőbeni egyenleget nem lehet elutalni és az egyenleg nem váltható át, továbbá nem váltható be sem készpénzre, sem számlapénzre.

4.8. Kártyáját nem használhatja fel utazási csekkek kiváltására, Elfogadóhelyektől készpénz visszatérítésre, hitelkártyákkal, banki hiteltúllépésekkel vagy hitelszerződésekkel kapcsolatos kintlévő egyenlegek kiegyenlítésére, szerencsejáték céljára, társkereső-és escort szolgáltatásokra, valamint automata üzemanyagtöltő állomásoknál.

4.9. Az Ön Számláján található Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik.

5.1. Ön nem tud saját Kártyájára fedezetet feltölteni. A feltöltésre kizárólag az Ön munkáltatója vagy üzleti partnere jogosult a Kibocsátón keresztül, Amennyiben a munkáltatója/üzleti partnere további fedezetet kíván feltölteni az Ön Kártyájára, úgy a Programgazda megrendelésének átvétele után munkáltató/üzleti partner általi befizetés hozzánk való beérkezése nyomán jóváírjuk az Ön Kártyáján Rendelkezésre álló egyenlegen.

5.2. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlegének – a fenti 5.1 ponttal összhangban történő – frissítési gyakorisága teljes mértékben a Programgazda üzletmenetétől függ.

6.1. Az Ön Kártyájának lejárati dátuma Kártyájának elülső oldalára nyomtatva található. Kártyáját annak lejárta után nem használhatja.

6.2. Az Edenred Kártyához kapcsolódó feltöltések érvényességi idővel vannak ellátva.

6.3. A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható A Kártyabirtokos halála esetén az egyenleg a hagyaték részét képezi, melynek örökösök közötti pénzbeli megosztására a hagyatékátadó végzésben foglaltak az irányadók. A Kártyabirtokos haláláról az Ügyfél vagy a Kártyabirtokos örököse(i) haladéktalanul köteles tájékoztatni a Programgazdát, amely a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Programgazda fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tudomást szerez a Kártyabirtokos haláláról akkor a Kártyát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve az elhunyt személy Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. A Kártyabirtokos halála és a Programgazdának a Kártyabirtokos haláláról való tudomásszerzése közötti időszakban történt a Kártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos minden felelősség az örökösöket terheli. A Programgazda az örökös(ök) részére kizárólag Kártya formában biztosítja – Kártyához kapcsolódó feltöltések érvényességi idején belül – a hagyaték részét képző elhalálozott Kártyabirtokos Kártyáján fennmaradó összeget. Az örökös(ök) kötelesek a Programgazda felé megfelelően igazolni (így különösen halotti anyakönyvi kivonat másolata, az örökös személyigazolvány és lakcímkártya másolata, kiskorú örökös esetén szükség szerint a gyámhatóság végzése és a hagyaték átadó végzés, melyben szerepel a Kártya összege, mint hagyaték) hagyatéki eljárás lezártát melynek kézhezvételét követő 90 napon belül a hagyatékot a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerint az örökös(ök) részére Kártya formájában biztosítja.

6.4. A Kártya lejárta után semmilyen Tranzakció nem kerül feldolgozásra.

6.5. Egyes kártyatípusok esetén a fel nem használt egyenleget, bizonyos lejárati időpontokhoz köthetően a hatályos jogszabályok betartása érdekében zároljuk. A Kártyára feltöltött, és zárolt összeg visszaigénylése kizárólag a munkáltató/üzleti partner által kezdeményezett esetekben, a hatályos jogszabályok, valamint a szerződéses feltételek mindenkori betartásával az Ügyfél ÁSZF VI. pontájában meghatározottak szerint lehetséges.

6.6. A Kártya feltöltések érvényességi ideje az adott naptári évben augusztus 31-ig feltöltött juttatások után a juttatás évének utolsó naptári napja, míg az adott naptári évben szeptember 1-je után feltöltött összegek a juttatás évét követő év utolsó naptári napja.

6.7. A 2.2 pont értelmében a Kártya lejárat napja vagy az egyes feltöltésekre vonatkozó lejárati nap után az Ön Kártyáján maradt Rendelkezésre álló egyenleg, valamint az e-pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog a Programgazdáé marad, azok Önre nem szállnak át.

6.8. Annak érdekében, hogy Ön minden, a Kártyájára feltöltött összeget még a lejárat napja előtt megfelelően fel tudjon használni, a Programgazda mindent megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt – az Ön által az edenredkartya.hu oldalon regisztráció során megadott elérhetőségek bármelyikén -, hogy van olyan összeg az Ön kártyáján, amely le fog járni.

7.1. Az Ön Kártyájának hitelesítését korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk, ha a Kártya használata a jelen Szerződés megszegésére irányul, vagy irányulhat, vagy ha alapos okkal feltételezhetjük, hogy Ön vagy valamely harmadik fél valamilyen, a Kártyával kapcsolatos bűncselekményt vagy más visszaélést követett el, vagy készül elkövetni.

7.2. Amennyiben ki kell vizsgálnunk valamely, a Kártyával lebonyolított Tranzakciót, Ön köteles ebben velünk, ill. szükség esetén bármely más hivatalos szervvel együttműködni.

7.3. Soha:
7.3.1. ne engedje, hogy más személy használja az Ön Kártyáját; vagy bármilyen módon hozzáférjen ahhoz.
7.3.2. ne írja fel PIN kódját, sem a Kártyájára, sem más módon;
7.3.3. ne adja ki vagy tegye más módon hozzáférhetővé PIN kódját más személy számára: sem szóban, sem úgy, hogy a kód megadásakor az mások által megfigyelhető legyen, sem egyéb más módon.

7.4. Ön felelős minden olyan Tranzakcióért, melyet Ön a saját aláírása, PIN vagy CVC kódja révén hitelesített.

7.5. Ön vállalja, hogy kártalanít és mentesít bennünket, valamint, partnereinket, és az ezekkel közös cégcsoportba tartozó vállalatokat minden, a jelen ÁSZF kikényszerítése érdekében tett jogi fellépés költségei, és/vagy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése, vagy a Kártya Ön általi vagy Ön által hitelesített csalárd felhasználása vonatkozásában.

8.1. A Kártyán lévő juttatást ugyanúgy kell kezelnie, mint a pénztárcájában lévő készpénzt. Ha Kártyáját elveszti, vagy azt ellopják, akkor a rajta lévő összeg ugyanúgy elveszhet, mintha a pénztárcájában lett volna.

8.2. Elvesztés, lopás, csalás vagy a Kártya jogosulatlan használatával fenyegető bármely más veszély, valamint a Kártya megsérülése vagy meghibásodása esetén azonnal forduljon az Ügyfélszolgálathoz! Az Ügyfélszolgálati ügyintézéshez meg kell adnia Kártyája számát. Másik lehetőségként a Weboldal MyAccount felületén is intézkedhet Kártyája letiltása iránt (lsd. 16.2 pont). Ehhez Kártyáját előzetesen regisztrálnia kell a MyAccount-on (Saját fiók).

8.3. Feltéve, hogy a 8.2 pontban foglaltak szerint értesített minket, és hogy a 8.4 pont alkalmazhatósága nem forog fenn, az Ügyfélszolgálatunk fentiek szerinti értesítésének pillanata után előállt veszteségekért Ön nem felelős, azonban az addig bekövetkezett bármilyen kárért kizárólag Önt terheli felelősség. Ha Kártyáján Rendelkezésre álló egyenleg maradt az értesítést követően, Munkáltatója a Programgazdától kérheti Kártyája cseréjét és a legutóbbi Rendelkezésre álló egyenlegnek az új Kártya tekintetében való elérhetővé tételét.

8.4. Abban az esetben, ha a bejelentett eseményt az Ön szerződésszegése vagy önnek felróható magatartás okozta, vagy ha azzal kapcsolatban csalárd vagy visszaélésszerű magatartás megalapozott gyanúja merül fel, úgy minden veszteségért Ön felelős.

9.1. Ha Ön okkal feltételezi, hogy valamely Tranzakció, amelyhez az Ön Kártyáját használták, jogosulatlan volt, vagy azt hiba folytán vezették rá az Ön Számlájára, akkor – feltéve, hogy a Tranzakció időpontja utáni 13 hónapon belül értesít minket – kivizsgáljuk a Számlát és a Tranzakció körülményeit. Ennek keretében kötelezhetjük Önt arra, hogy a vitatott Tranzakcióval kapcsolatban a megfelelő hatóságokkal kapcsolatba lépjen.

9.2. Ha a jogosulatlan Tranzakció Ön általi bejelentésének időpontjában rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján nincs alapos okunk azt feltételezni, hogy Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesítette, vagy hogy csalárd magatartást tanúsított, minden jogosulatlan Tranzakciót visszatérítünk Önnek.

9.3. Ha azonban olyan információt kapunk, amely arra utal, hogy a vitatott Tranzakció valódi volt, az ilyen Tranzakciók értékét minden esetben levonhatjuk az Ön Számlájáról.

9.4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne térítsük vissza Önnek az ilyen összegeket, ha Ön nem a jelen Szerződésnek megfelelően járt el, és ha az esetleges csalárd követeléseket az illetékes hatóságok felé nem jelentette.

9.5. Amennyiben Ön olyan megállapodást kötött, melynek értelmében valamely, az Európai Gazdasági Térségben működő más személy kifizetést vonhat le az Ön Kártyájáról (pl. ha egy Kereskedőnek fizetés céljából megadta Kártyája adatait), akkor – az összes alábbi feltétel teljesülése esetén – kérheti tőlünk a kifizetés visszatérítését, amelyet a kérése hozzánk történő beérkezése utáni 10 munkanapon belül teljesítünk:
9.5.1. ha a felhatalmazásban nem került meghatározásra a pontos fizetendő összeg;
9.5.2. ha az Ön Számlájára terhelt összeg nagyobb volt, mint amire Ön – a körülmények, így pl. a korábbi költekezési szokásai alapján – ésszerűen számíthatott volna; és
9.5.3. ha visszatérítés iránti kérését az összegnek a Számlájára történő terhelése utáni nyolc héten belül jelzi.

10.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt kapcsolatos minden panasszal első fokon a Programgazdát kell felkeresni, a 16. pontban említett Ügyfélszolgálaton keresztül.

10.2. Minden panaszt saját panaszkezelési eljárásunk keretében kezelünk. Kérésre rendelkezésére bocsátjuk panaszkezelési eljárásunk leírásának egy példányát.

10.3.
A Kártyára az Egyesült Királysági Pénzügyi Szolgáltatások Kártalanítási Rendszere (sem pedig bármilyen betétbiztosítási rendszer) nem vonatkozik. Ugyanakkor az Ön fedezetét fizetésképtelenségünk esetén megóvjuk.

11.1. Ha a jelen Kártyabirtokos ÁSZF bármely része összeférhetetlen valamely jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírással, úgy a Szerződés azon részének nem szerzünk érvényt, viszont úgy kezeljük, mintha az valójában a vonatkozó jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírást tükrözné. Ha az új jogszabályi vagy a szabályozásokban foglalt előírásoknak való maradéktalan megfelelés előtt kénytelenek vagyunk a működésünket érintő változtatásokat eszközölni, úgy ezeket az elvárható legrövidebb időn belül foganatosítjuk.

11.2. Programgazda jogosult jelen Kártyabirtokos ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Amennyiben Ön az ÁSZF hatályba lépésének napjáig írásban nem él felmondási jogával és a Kártyát továbbiakban is használja, úgy a módosítások Ön által kifejezetten elfogadottnak tekintendők.

12.1. Ha Ön bármilyen okból kifolyólag már nem jogosult a Kártya használatára, úgy a Kártya azonnal letiltásra kerül, és a Rendelkezésre álló egyenleget Ön többé nem tudja felhasználni.

12.2. A jelen Szerződést az alábbi esetekben bármikor megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük:
12.2.1. ha a Programgazda és az Ön Munkáltatója vagy azzal a Partnerünk között lérejött szerződés felmondásra kerül amely alapján Önnek a szolgáltatást nyújtjuk (rendes megszűnés); vagy
12.2.2. azonnali hatállyal (és az ügy rendezéséig vagy a Szerződés megszüntetéséig), ha Ön a jelen Kártyabirtokos ÁSZF-t megszegte, vagy ha a Kártyát felróható, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozott használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt az Ön Tranzakcióinak feldolgozását nem áll módunkban továbbfolytatni (rendkívüli szerződés felmondás).

12.3. A Programgazda az Ügyféllel kötött szerződés rendes megszűnését követően is biztosítja a Kártyabirtokosok rendelkezésére álló, a jogviszony megszűnése előtt feltöltött összeg felhasználhatóságát a feltöltés érvényességének lejártáig.

12.4. A szerződés rendkívüli megszüntetése esetén a Rendelkezésre álló egyenleget, a szerződés megszűnésének napjától többé nem tudja felhasználni.

12.5. A megszüntetés bármely fenti esete kapcsán, vagy ha Ön már nem jogosult a Kártya használatára, az e-pénzzel kapcsolatos minden törvényes jog, valamint a Rendelkezésre álló egyenleg a Programgazdáé marad, azok Önre nem szállnak át.

13.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos (szerződéses, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos (beleértve a hanyagságot), törvényes kötelezettség megszegése miatt viselt, ill. egyéb) felelősségünk az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
13.1.1. nem vállalunk felelősséget semmilyen, általunk elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a hálózati szolgáltatások, ill. az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
13.1.2. nem vállalunk felelősséget elmaradt haszonért, üzletvesztésért, és semmilyen közvetett, következményes, különleges vagy büntetési kárért, ill. veszteségért;
13.1.3. ha a Kártya a mi mulasztásunk folytán hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik; és
13.1.4. minden egyéb olyan körülmény esetén, melyben mi mulasztottunk, felelősségünk maximum az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg megtérítéséig terjed.

13.2. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a mi hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, ill. személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket.

13.3. A törvényben és jogszabályokban foglalt, ill. egyéb jellegű feltételeket és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk.

13.4. A jelen 13. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások kapcsolt vállalkozásaink, így például a Programgazda, a MasterCard International Incorporated és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Ön felé fennálló mindennemű, a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.

13.5. A Kártyával lebonyolított vásárlásaival kapcsolatos vitás kérdéseit a Kereskedővel rendezheti. Sem a Programgazda, sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyával vásárolt áruk és szolgáltatások minőségéért, biztonságosságáért, jogszerűségéért vagy más tulajdonságáért.

14.1. A Programgazda mint adatkezelő a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

14.2. A Programgazda személyes adatok kezelésének az összefogaló táblázata:

Programgazdának a kártyabirtokos részére nyújtott szoltáltatással kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása.
 Adatkezelő A Programgazda és Kártyabirtokos közötti szerződéssel kapcsolatos személyes adatkezelések során a Programgazda az adatkezelő.
 Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
 Adatkezelés jogalapja  A Programgazda és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Kártyán szereplő név, maximum 21 karakter; Születési idő; Állandó lakcím (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányító szám, város, közterület név, közterület jelleg, házszám); Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma; Feltöltendő összege, értéke; Kártya széria száma; Tranzakció adatai, Külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Számlatörténet; Érintett munkahelyének címe.
 Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 5 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
 Adatfeldolgozók PrePay Solutions Ltd. (az Edenred csoport tagja; székhely: London: 6th Floor, 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6HY UK) adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleg lekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltése, adatokhoz (pl. számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása; a PrePay Solutions Ltd. részére – a kártya kibocsátójaként – az Érintett adatainak feldolgozását úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül kerülne sor, tekintettel arra, hogy az adatok az Európai Unión belül (Egyesült Királyság) kerülnek feldolgozásra.Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország) adatfeldolgozás célja: kártya legyártása;Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, applikáció üzemeltetése; IT support tevékenység

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót ami elérhető a www.edenredkartya.hu oldalon.

Programgazdának a marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása.
Adatkezelő A marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésék tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing / reklám üzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma;
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés.
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA) adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót ami elérhető a www.edenredkartya.hu oldalon.

14.3. Amennyiben a Kártyabirtokos nem adja meg a Programgazda szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Programgazda szolgáltatásait.

14.4. A Kártyabirtokos a személyes adatainak a kezeléssel kapcsolatosan megillető jogait gyakorlása érdelében a Programgazdához fordulhat az adatkezeles-hu@edenred.com vagy a dpo.hungary@edenred.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

15.1. A jelen Szerződésben biztosított valamely jog vagy jogorvoslat általunk történő gyakorlásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, vagy az ilyen jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorolhatóságának kizárásaként.

15.2. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek tekinthető, akkor a fennmaradó rendelkezések hatálya teljes mértékben fennmarad, feltéve, hogy a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés nem képezi a Szerződés lényeges elemét.

15.3. Ön nem engedményezheti, ill. ruházhatja át a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy hasznait. Felelőssége az Ön részére kibocsátott összes Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen ÁSZF értelmében fizetendő minden összeg Ön általi maradéktalan megfizetéséig fennmarad. Jogainkat és hasznainkat az Ön előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatjuk. A jelen Szerződés keretében fennálló bármely kötelezettségünket alvállalkozásba adhatjuk.

15.4. Semmilyen, a jelen Szerződésben nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy a MasterCard International Incorporated és annak érintett kapcsolt vállalkozásai kikényszeríthetik a jelen Szerződés számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését, valamint, hogy a 13.4 pontban meghatározott (jogi) személyek kikényszeríthetik a 13. pontban foglaltakat.
15.5.Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel, azzal.

16.1. Ha segítségre van szüksége, vagy be szeretné jelenteni Kártyája elvesztését vagy ellopását, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 382 4000-es számon az edenred.hu honlapon megtalálható nyitvatartási időben,

16.2. Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a Weboldal (www.edenredkartya.hu) MyAccount felületén a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyan itt szintén 0-24 órában használható az elfelejtett PIN kód funkció.

16.3. Kártyaaktiválás; Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése, Kártyatiltás a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére a +36 1 382 4000-es számon.

16.4. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatban bármilyen nehézsége támad, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz vagy munkáltatójához.

Hatályos: 2018. július 16. napjától.