EDENRED Széchenyi Pihenőkártya Kártya elfogadására vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek
Hatályos 2019.01.08-tól
(továbbiakban: „ÁSZF”)

1. „Rendelet” a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet.

2. „Kártya” a Kibocsátó által kibocsátott a Rendeletben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 71. § (6) bekezdés d) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártya, amely műanyag formájú olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely Kártyabirtokos számára kizárólag az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkáltatói juttatásra használható és korlátozott rendeltetésű fizetési számlán kerül jóváírásra, amely a juttatások terhére tesz lehetővé fizetési megbízások megtételét.

3. „Kibocsátó” a PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A Kibocsátó olyan Pénzforgalmi szolgáltató, aki a Rendeletben meghatározottak szerint a Kártya kibocsátására és annak felhasználásához kapcsolódó tevékenység végzésére jogosult.

4. „Programgazda” az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-266926; adószám: 10884979-2-41 (továbbiakban: „Edenred”), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.

5. „Szolgáltató“ a Rendelet 1. § 3. pontja szerint a Kibocsátóval (pénzforgalmi szolgáltatóval) szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét.

6. „Ügyfél“ az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Kártyát nyújtja.

7. „Kártyabirtokos“ az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy, aki részére a Kártya kibocsátásra kerül

8. „Szerződés“ amely a Rendelet 1. § 3. pontja szerint a Kibocsátó és a Szolgáltató között létrejött szerződés, amely alapján a Szolgáltató a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások megfizetését teszi lehetővé a Kártyával.

1. Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltatók részére a Kártya elfogadásának általános szerződési feltételeit. Jelen ÁSZF a Kibocsátó, a Programgazda és a Szolgáltató közötti jogviszonyt szabályozza; a továbbiakban „Felek”, bármelyikük „Fél”. A Kibocsátó és Programgazda, valamint az Ügyfél és a Kártyabirtokos közötti közvetlen jogviszonyt az Ügyfél és a Kártyabirtokos ÁSZF szabályozza.

2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján, és az ÁSZF szabályainak ismeretében köti meg a Szerződést a Kibocsátóval és a Programgazdával. A jelen ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan részét képzi.

3. A Kibocsátó csak olyan Szolgáltatóval köt Szerződést, amely a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti szolgáltatónak minősül az alábbiak szerint:
3.1. SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére
3.1.1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
3.1.2. belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
3.1.3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
3.1.4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
3.1.5. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás);
3.2. SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére
3.2.1. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
3.2.2. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
3.2.3. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
3.2.4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
3.2.5. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás);
3.3. SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére
3.3.1. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
3.3.2. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
3.3.3. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
3.3.4. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
3.3.5. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
3.3.6. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),
3.3.7. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
3.3.8. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
3.3.9. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
3.3.10. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
3.3.11. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
3.3.12. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
3.3.13. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
3.3.14. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
3.3.15. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
3.3.16. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.).

4. A Szolgáltató a Kártyabirtokos rendelkezésére álló, Kártyán lévő pénzeszközt készpénzre vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközre nem válthatja át.

5. Szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatása nyújtása során betartja az általánosan kötelező jogszabályokat és más előírásokat.

6. Szolgáltató teljes mértékben felel a Kártyatulajdonosnak, a szolgáltatással kapcsolatos okozott kárért és kifejezetten mentesíti a Kibocsátót és a Programgazdát minden közvetlen vagy közvetett kár alól, amely a Kártyatulajdonosokat éri.

7. Ha a Szolgáltató olyan szolgáltatást is nyújt, amely nem tartozik a Rendeletben felsorolt szolgáltatások közé, köteles erről a Kártyabirtokos választásának megfelelő külön bizonylatot kiállítani és átadni a Kártyabirtokosnak ellenértéke pedig nem egyenlíthető ki a Kártya használatával.

8. Szolgáltató köteles folyamatosan együttműködni a Kibocsátóval és a Programgazdával a Kártyával kapcsolatos visszaélések számának csökkentése érdekében.

9. Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Kibocsátónak vagy a Programgazdának a Kártya elfogadásából olyan pénzügyi vesztesége származik, amely veszteség bizonyíthatóan a Szolgáltatónál történt tranzakciók duplikálásából, csalárd tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkérésből ered, az ebből adódó kár a Szolgáltatót terheli. Kibocsátó és/vagy programgazda jogosult kárigényét beszámítás útján is érvényesíteni.

10. Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából vagy a Rendeletnek nem megfelelő szolgáltatás ellenértékének megfizetésére történő a Kártyának elfogadásból ered a Szolgáltató és/vagy a Kártyabirtokos felelős így a Kibocsátót és a Programgazdát nem terheli felelősség.

11. A Felek megállapodnak és Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés teljesítése során a Kibocsátó helyett és nevében a Programgazda vagy alvállalkozó is eljárhatnak, ennek megfelelően a Szerződéses jogviszony alapján a Kibocsátót terhelő egyes kötelezettségeket a Programgazda vagy alvállalkozó láthatja el.

12. A Felek megállapodnak és Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy a Kibocsátó saját belátása szerint veheti igénybe a Programgazdát vagy alvállalkozót azonban a Programgazda vagy alvállalkozók magatartásáért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga látta volna el.

13. Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés megkötésére saját nevében jogosult, megfelel a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan jogszabály(ok)ban előírt feltételeknek, a jelen szerződés alapján lebonyolított gazdasági események során saját nevében, saját javára jár el, illetőleg kijelenti, hogy tevékenységét a reá irányadó jogszabályi előírások alapján, az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek birtokában, jogszerűen végzi. Szolgáltató köteles a Kibocsátó vagy a Programgazda kérése esetén a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyeket bemutatni.

14. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Kártyabirtokos részére kizárólag a tevékenységi körébe tartozó, a Rendeletben és a Szerződésben meghatározott, jogszerűen elszámolható szolgáltatást biztosít a Kártyával történő ellenérték megfizetése körében.

15. Amennyiben Szolgáltató és Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor Programgazda Szolgáltató vagy Kártyabirtokos írásos kérelmére és a tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben Szolgáltató részére kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha Szolgáltató a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget a Programgazda részére.

16. Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tranzakció törlése/módosítását, illetőleg az eredeti állapot visszaállítását kizárólag valós okokra alapítottan és a Kártyabirtokossal együttesen előterjesztett egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a számviteli és adózási előírások alapján szükséges kötelezettségeknek (pl. Kártyabirtokos részére helyesbítő számla megküldése) a kérelem benyújtásával egyidejűleg történő teljesítésére, valamint arra, hogy azokat a Programgazda kérésére bemutatja.

17. Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és a Kártyabirtokos közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint ezzel kapcsolatos kérelem továbbá ebből származó igény érvényesítés nem képezheti a Kibocsátóval vagy Programgazdával való elszámolásnál beszámítás alapját, így a Szolgáltató és a Kártyabirtokos közötti igényeknek a Kibocsátóval vagy a Programgazdával szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét a Kibocsátó és a Programgazda kifejezetten teljes körűen kizárja.

1. Programgazda a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a Kártya elfogadást jelölő megfelelő marketing anyagokat.
2. A Szolgáltatót feltünteti a Kártyát elfogadó Szolgáltatók listájában.
3. A Kibocsátó lehetővé teszi a Kártyabirtokos számára, hogy a Kártya felhasználása révén a mindenkori aktuális egyenleg erejéig a hatályos jogszabályoknak megfelelően szolgáltatást vásárolhasson a Szolgáltatónál.
4. A Kártya használatát lehetővé teszi a Kibocsátóval szerződött Szolgáltatók részére POS terminállal, telefonos azonosítással és jóváhagyással, valamint internetes engedélyezési rendszerrel.

1. Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben vállaltak teljesítéséhez a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Szolgáltató az Edenred Kártyák elfogadása és azzal való fizetés esetén ismételten kifejezetten nyilatkozik hogy elfogadja az ÁSZF-et.

2. Szolgáltató köteles az adataiban (cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma) és beváltóhelye adataiban (beleértve üzemeltetésében) beálló változásról, továbbá a kapcsolattartóinak (aláírásra jogosult vezető, ügyintézők) elérhetőségeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 3 munkanapon belül Programgazdát írásban, a megváltozott adatok bevalto.szepkartya@edenred.com címre történő megküldésével értesíteni.

3. A Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik a bejelentés késedelmes teljesítéséből vagy a bejelentés elmulasztásából eredő károkért, következményekért.

4. Szolgáltató köteles a Kártyabirtokostól a Kártyát az általa nyújtott és a Rendeletben, valamint az ÁSZF II.3 pontjában felsorolt szolgáltatások ellenértékeként elfogadni.

5. Szolgáltató jogosult üzletpolitikájának megfelelő kedvezmények nyújtására a szolgáltatást igénybe vevők részére. Szolgáltató garantálja, hogy a Kártyabirtokost semmilyen hátrány nem éri más, készpénzzel vagy bankkártyával fizető vásárlóval szemben.

6. A jogosulatlan Kártya használatból eredő kockázat a Szolgáltatót terheli, ideértve az általa nyújtott szolgáltatás ellenértéke beszedésének kockázatát is. Szolgáltató az általa a Kártyabirtokosnak okozott kárért köteles helytállni.

7. Szolgáltató a belső szabályzata szerinti értékhatár felett a Kártyabirtokostól jogosult kérni a személyazonosításra alkalmas okirat bemutatását, amelynek megtagadása esetén jogosult a Kártya elfogadását visszautasítani. Az azonosítás körében köteles a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzeti és Európai Uniós jogszabályok rendelkezéseinek betartására.

8. Szolgáltató a számvitelre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott módon köteles megőrizni Kártyabirtokos által aláírt tranzakciós bizonylatot (slipet) és a szolgáltatás igénybevételét igazoló bizonylat egy példányát, amelyet a Kibocsátó vagy a Programgazda kérésére köteles bemutatni.

9. Szolgáltató köteles a Programgazda által rendelkezésére bocsátott Kártya elfogadást jelölő marketing anyagokat jól látható helyen elhelyezni beleértve az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére való lehetőségek közti felsorolásokat például a pénztárgépnél, weblapon vagy egyéb helyen.

10. Szolgáltató köteles biztosítani a Kártya elfogadását és azzal való tranzakció lebonyolításához az alábbi módok közül legalább az egyik végrehajtásához szükséges feltételekkel rendelkezzen:
10.1. POS terminállal,
10.2. Szolgáltató és Kártyabirtokos egyidejű jelenlétében telefonos azonosítással és jóváhagyással,
10.3. internetes engedélyezési rendszerrel.

11. Szolgáltató köteles a POS termináloknak a Kártya elfogadására történő felkészítésének kezdeményezése, valamint a felkészítés megtörténtének ellenőrzése.

12. Szolgáltató a Kártyabirtokos részére történő bizonylat kiállításával szavatolja, hogy a Kártyabirtokos a szolgáltatást igénybe vette és a Kártyabirtokos részére nyújtott szolgáltatás kizárólag a Rendeletben meghatározott jogszerűen igénybe vehető szolgáltatás.

13. Szolgáltató köteles a Kibocsátó vagy a Programgazda írásbeli felhívására 3 munkanapon belül a Programgazda számlájára átutalni azon tranzakció összegét, amellyel kapcsolatosan a Kártyabirtokos a tranzakciót követő 60 napon belül kifogást emelt és kérelmezte annak visszafizetését. A Kibocsátó vagy a Programgazda akkor helyezi vissza a Kártyabirtokos alszámlájára a tranzakció összegét, ha a Szolgáltató utalása jóváírásra került és a tranzakció egyébként ellentétes a Szerződéssel vagy az ÁSZF-fel, Kártyabirtokos vitatta a tranzakció jogosságát és azt megfelelően alátámasztotta, a tranzakció egyéb okból érvénytelen volt.

1. A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatónak felszámítható díj mértékét a Rendelet szabályozza, ezért a Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a díjat a mindenkor hatályos Rendelet szerint egyoldalúan módosítsa. Rendeletben meghatározott díj módosításáról, így az ÁSZF díjat érintő ezen módosításáról a Kibocsátó vagy a Programgazda a www.edenred.hu honlapon tájékoztatja a Szolgáltatót.

2. Felek megállapodnak, hogy a Kártya használatával kapcsolatos díj elszámolás alapja a Kártya használatakor a Kibocsátóhoz továbbított a szolgáltatás ellenértéke, amelyet a Kártyával megfizettek.

3. A Kártya használatának a díja tranzakciónkként legalább 12 forint + ÁFA, de nem lehet több, mint a Kártyával megfizetett szolgáltatás ellenértékének 3,6%-a + ÁFA

4. Programgazda a 3. pont szerinti díjat havonta, a Szolgáltató által továbbított – az igénybe vett szolgáltatások bruttó összege alapján számított – a Kártyával megfizetett szolgáltatások ellenértékének összértéke után, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig számlázza ki Szolgáltató részére.

5. Programgazda a díjról a Szolgáltató választása szerint papír alapon vagy elektronikus úton küldi meg a számláját a Szolgáltató részére.

6. Az Áfa mértéke a mindenkor hatályos Áfa törvény szerint kerül megállapításra.

7. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy – egyoldalú nyilatkozattal – a Rendelet által meghatározott legmagasabb mértékben állapítsa meg a díj mértékét.

8. A telefonos azonosítással és jóváhagyással, valamint az internetes rendszeren keresztül megvalósuló Kártyával történt fizetések ellenértékét a Programgazda úgy fizeti meg a Szolgáltatónak, hogy a Kártyával történő fizetés Kibocsátó által történt elfogadásának napját követő hónap 15. napjáig – a Kibocsátót megillető díjazás levonásával – egy összegben, forintban átutalja a Szolgáltató részére a Szolgáltatóval kötött Szerződésben megjelölt bankszámlára. A POS terminálon keresztül megvalósuló Kártyával történt fizetések ellenértékét a Szolgáltató és a POS terminált szolgáltató bank között létrejött szerződés alapján kerül átutalásra a Szolgáltató részére, amelyre sem a Kibocsátónak sem a Programgazdának nincsen ráhatása.

9. Az ellenérték átutalásának feltétele, hogy a Kártyabirtokos a Kibocsátónál vagy a Programgazdánál nem tett észrevételt a tranzakció vonatkozásában és nincsen a Kártyabirtokos részére történő visszatérítéssel kapcsolatos kérelem kivizsgálás alatt.

1. Ha a Szolgáltatónak a Kártya működésével kapcsolatos észrevétele merül fel, azt a Programgazda által biztosított telefonos Ügyfélszolgálaton jelezheti a +36 1 413 3333-as számon.

2. Az EDENRED Széchenyi Pihenőkártya Kártya elfogadásával kapcsolatos további részleteiről (telefonszámok, elérhetőségek, nyitvatartási idő stb.) a Programgazda a www.edenred.hu honlapon ad tájékoztatást.

1. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés aláírását megelőző akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat a Szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és vonatkozó Szerződés az irányadó.

2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.edenred.hu oldalon kerül közzétételre.

3. Programgazda jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások az Ügyfél által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A módosítás hatályba lépését követően a Felek közötti jogviszonyra, a módosított ÁSZF rendelkezései, és az Egyedi Szerződésben foglaltak irányadók.

4. Jelen ÁSZF-től Felek írásban, a Szerződésben térhetnek el egyező akarattal.

5. A Felek közötti jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben a kapcsolattartás az egymás tudomására hozott elérhetőségekre szóban (élőszóban, telefonon), e-mailen vagy írásban történhet. Az e-mail útján közölt kommunikáció nem minősül írásbeli kommunikációnak, ide nem értve az e-mailen tett és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot. Tértivevénnyel feladott küldeménynél az átvétel megtagadása esetén a megtagadás napján, a „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett küldemény az első kézbesítési megkísérlését követő 10. munkanapon, míg a címzett adatközlésének hibájából adódó „címzett elégtelen” jelzéssel visszaérkezett küldemény a feladástól számított 10. munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Programgazda vagy a Kibocsátó a Magyar Posta Zrt-t vagy futárszolgálatot (UPS, FedEx, DHL) vesz igénybe, akkor Ügyfél nem hivatkozik arra, hogy Ügyfél nem kapott értesítést az igénybe vett postai szolgáltató kézbesítése megkísérlésének sikertelenségéről.

1. Jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben. A szerződés lényegi rendelkezésének súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedett Fél a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak.

2. Kibocsátó vagy a Programgazda jogosult a Kártya elfogadást a Szolgáltató összes vagy meghatározott elfogadóhelyén átmenetileg felfüggeszteni, vagy mérlegelése alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondani ha
2.1. a Szolgáltató elfogadóhelyén vagy több elfogadóhely esetében ugyanazon elfogadóhelyen a Kártyabirtokosok panasza és kifogásolt tranzakciók száma vagy értéke 10% meghaladja a hasonló szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóknál felmerült panaszokat;
2.2. a Szolgáltatónál ugyanazon elfogadóhelyén 24 órán belül ugyanazon kártyával kettőnél több visszaélés történt.

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Rendelet és Magyarország más vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

4. Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

5. A Felek közötti szerződés alkalmazásában kizárólag akkor minősül írásba foglaltnak valamely (jog) nyilatkozat, ha azt a nyilatkozó aláírta.

6. Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. A Felek valamennyi képviselője, a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek és dokumentumok teljesítése a Szolgáltató számára érvényes és a Szolgáltatót kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan. Szolgáltató köteles a Kibocsátó vagy a Programgazda kérése esetén a cégkivonatát és az aláírási címpéldány másolatát megküldeni a Kibocsátó vagy a Programgazda részére.

7. A Felek közötti szerződés szerinti Szolgáltatások oszthatónak minősülnek.

8. Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

9. Szolgáltató a szerződés szerinti jogait kizárólag Programgazda előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.

10. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2019. január 8.