Általános szerződési feltételek
az Edenred által értékesített utalványok elfogadására
(továbbiakban: Edenred Beváltói ÁSZF vagy ÁSZF)
Hatályos: 2022. december 7-től

 

I.1. Beváltó: az a természetes vagy jogi személy, aki jogosult az Utalvány birtokosának árut eladni vagy szolgáltatást nyújtani, aki az Utalványt az értékesített áru vagy a nyújtott szolgáltatás árának megfizetésére elfogadja.
I.2. Edenred: az Edenred Magyarország Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45., Átrium Park Irodaház G recepció).
I.3. Edenred utalvány vagy Utalvány: olyan, az Edenred által kibocsátott, papír alapú utalvány, amely az értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás árának megfizetésére használható. Típusai:
• Edenred ajándékutalvány
• Edenred ajándékutalvány kizárólag fogyasztásra kész hideg- és melegételre
I.4. Szerződés: az Edenred utalványok elfogadására vonatkozó – Edenred és Beváltó között létrejött – kölcsönös együttműködés, amely a szerződő felek Edenred utalványok Beváltó általi, a Beváltó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás árának kifizetése céljából történő elfogadásával kapcsolatos kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozza.
I.5. Utalványbirtokos: az a személy, akinek Beváltó a saját tevékenysége keretében árut értékesít vagy szolgáltatást nyújt, és az értékesített áru vagy a nyújtott szolgáltatás ellenértékét Edenred utalvánnyal rendezi.

 

II.1. Beváltó kötelezi magát, hogy az általa folytatott tevékenysége során és az Utalványbirtokosnak történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során betartja az általánosan kötelező jogszabályokat és más előírásokat.

II.2. Beváltó vállalja, hogy betartja a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, az Utalványt a jogszabályokban foglalt vagy az Utalványon szereplő termék-/szolgáltatáskörbe foglalt cikkek és szolgáltatások ellenértékeként fogadja csak el.

II.3. Beváltó teljes mértékben felel az Utalványbirtokosnak az áruértékesítéssel vagy szolgáltatással kapcsolatosan okozott kárért, és kifejezetten mentesíti Edenredet minden közvetlen vagy közvetett kár alól, amely az Utalványbirtokosokat éri.

II.4. A Beváltó üzletében értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás hibájára vonatkozó, az Utalványbirtokos által a benyújtott reklamációval kapcsolatosan Beváltó köteles a szükséges lépéseket megtenni és a reklamációt kezelni.

II.5. Beváltó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amelyek az Utalvány nem jogszerű használatából erednek, a Beváltó és/vagy az Utalványbirtokos felel, így az Edenredet nem terheli felelősség.

II.6. Beváltó köteles haladéktalanul értesíteni Edenredet minden, a tudomására jutott, Edenred utalványt érintő elvesztésről, eltulajdonításról vagy más jogellenes használatról vagy annak gyanújáról.

II.7. Beváltó a szerződés megkötésével igazolja, hogy tudomásul vette azt a tényt, hogy Edenred jogosult minden olyan körülményt jelenteni a rendőrségnek, illetve más hatóságnak, amely az Edenred utalványnak az értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás árának vagy az ár egy részének a kifizetése céljából történő elfogadásával kapcsolatos jogsértő tevékenységre vagy állapotra utal. Beváltó kötelezi magát, hogy Edenrednek, valamint az említett hatóságnak haladéktalanul minden szükséges segítséget a rendelkezésére bocsát.

II.8. Beváltó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Edenrednek az Utalvány elfogadásából olyan pénzügyi vesztesége származik, amely veszteség bizonyíthatóan a Beváltó érdekkörében merült fel, Edenred jogosult ezen kárát Beváltóval szemben érvényesíteni.

II.9. Beváltó kijelenti és elfogadja, hogy az Utalvány elfogadásával megfizetett jogügyletnek Edenred nem részese, az tőle függetlenül, kizárólag a Beváltó és az Utalványbirtokos között jön létre.  Beváltó teljes mértékben felel az Utalványbirtokosnak az értékesített áruval vagy nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan okozott kárért, és kifejezetten mentesíti Edenredet minden közvetlen vagy közvetett kár alól, amely az Utalványbirtokost éri, és Beváltó közvetlenül köteles az Utalványbirtokosnak okozott minden kárért helytállni.

II.10. Beváltó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Edenred jogosult bármilyen kárigényét beszámítás útján is érvényesíteni.

II.11. Beváltó kötelezi magát, hogy üzleteiben elfogadja az Utalványbirtokostól az értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás árának vagy annak egy részének Edenred utalvánnyal történő kifizetését.

II.12. Edenred kötelezi magát arra, hogy az Edenred utalványt beváltó üzletek listáján feltünteti Beváltó azon üzleteit, amelyekben a Beváltó az Utalványbirtokostól elfogadja az ár teljes egészének vagy egy részének Edenred utalvánnyal történő kifizetését.

II.13. Beváltó köteles az adataiban (cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma) és Beváltó üzleteinek adataiban (beleértve üzemeltetésében) beálló változásról, továbbá a kapcsolattartóinak (aláírásra jogosult vezető, ügyintézők) elérhetőségeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 3 munkanapon belül Edenredet írásban, a megváltozott adatok bevalto-hu@edenred.com címre történő megküldésével értesíteni.

II.14. Beváltó jogosult üzletpolitikájának megfelelő kedvezmények nyújtására a szolgáltatását igénybe vevők részére. Beváltó garantálja, hogy az Utalványbirtokost semmilyen hátrány nem éri más, készpénzzel vagy bankkártyával fizető vásárlóval szemben, az Utalvánnyal fizetők ellen semmiféle korlátozó intézkedést nem alkalmaz

II.15. Beváltó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és az Utalványbirtokos közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint ezzel kapcsolatos kérelem, továbbá az ebből származó igényérvényesítés nem képezheti az Edenreddel való elszámolásnál beszámítás alapját, így a Beváltó és az Utalványbirtokos közötti igényeknek az Edenreddel szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét Edenred kifejezetten és teljeskörűen kizárja.

 

III.1. Beváltó köteles az Utalványbirtokostól fizetőeszközként az azokon feltüntetett címletértékben, a megadott érvényességi időpontig elfogadni az Edenred utalványt az értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás árának vagy az ár egy részének megfizetésére, és köteles az Edenred utalvánnyal fizetett összeget beszámítani az áru vagy szolgáltatás árába.

III.2. Beváltó köteles az Edenred által rendelkezésére bocsátott marketinganyagokat a mellékletben felsorolt, valamint az újonnan megnyitásra kerülő üzleteinek bejárati ajtaján, a fogyasztók számára jól látható helyen elhelyezni, beleértve az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére való lehetőségek közti felsorolásokat a bejáratnál, pénztárgépnél vagy egyéb helyen.

III.3. Beváltó vállalja, hogy új üzlet megnyitásáról vagy a szerződés mellékletét képező listán szereplő üzlet bezárásáról (megszüntetéséről) annak időpontjától számított 3 munkanapon belül írásban, ajánlott levél formájában és e-mailben értesíti az Edenredet.

III.4. Beváltó nem jogosult az Utalványbirtokosnak az áru vagy szolgáltatás árának vagy az ár egy részének Edenred utalvánnyal történő fizetésekor készpénzben visszatérítést adni, abban az esetben sem, ha az áru vagy szolgáltatás ára alacsonyabb, mint az Edenred utalvánnyal fizetett összeg. Beváltó nem jogosult az Utalványbirtokos felé készpénzfizetést eszközölni a Beváltó üzletében történt bármilyen Edenred utalvánnyal teljesített fizetéskor.

III.5. Beváltó köteles elutasítani az Edenred utalvány elfogadását az áru vagy szolgáltatás árának vagy az ár egy részének a megfizetése céljából, ha az Edenred utalvány érvénytelen, láthatóan megváltoztatott, hamisított vagy egyéb jogsértő módon módosított.

IV.1. Edenred a mindenkor hatályos jogszabályokhoz igazodva az Edenred utalványokat kategóriákra bontja, melyek az Utalványon megjelenő felirattal kerülnek megkülönböztetésre. Edenred kizárólag a szerződésben megjelölt utalványkategóriákat fogadja el Beváltótól.

IV.2. Beváltó az összegyűjtött Utalványokat általa tetszés szerint választott időszakonként az Edenred által biztosított kísérőjegyzékkel együtt, számítógépes feldolgozásra alkalmas állapotban, saját költségén és saját felelősségére juttatja el az Edenredhez.

IV.3. Beváltó tudomásul veszi, hogy a tárgyévre vonatkozó Utalványokat legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles Edenred címére eljuttatni. A január 31. után beérkező lejárt, illetve az ismertetőben megadott biztonsági jeleket nem tartalmazó (hamis) utalványok értékét Edenred nem téríti meg.

IV.4. Beváltó az összegyűjtött utalványokat beküldés előtt érvényteleníti oly módon, hogy azok hátoldalán hivatalos cégbélyegzőjét elhelyezi. Amennyiben az utalványokat a Beváltó nem érvényteleníti, úgy azokat Edenred kizárólag a Beváltó saját felelősségére veszi át.

IV.5. Beváltó tudomásul veszi, hogy Edenred az Utalványok beváltásáért kezelési költséget számít fel, melynek mértéke a beváltott Utalványok címletértékének 5%-a + áfa, de minimum 1.000 Ft + áfa beküldött csomagonként és utalványtípusonként. A kezelési költség az egységesen megállapítottól eltérhet, amelyet a felek az Edenred Beváltói Szerződében határoznak meg.

IV.6. Edenred a díjakat és költségeket a mindenkori piaci ár, ill. a saját költségei változásának függvényében módosíthatja. A százalékos díj 1 százalékpontot meg nem haladó mértékű módosítása nem értelmezendő az ÁSZF módosításaként.

IV.7. Beváltó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Beváltó az Utalványokat minden esetben köteles az Edenred által megküldött kísérőjegyzékkel (a továbbiakban: Kísérőjegyzék) megküldeni. Edenred jogosult a megküldött Utalványok feldolgozását megtagadni, amennyiben Beváltó Kísérőjegyzék nélkül küldi meg az Utalványokat.

IV.8. Beváltó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Edenred az Utalványok kézhezvételétől számított 10 napon belül megvizsgálja a beküldött Utalványokat. Amennyiben a Beváltó által megküldött Utalványokban eltérés található, vagy az Utalványokkal kapcsolatosan probléma merül fel, akkor azt Edenred az Utalványok kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban jelzi a Beváltó számára. Edenred az ügy kivizsgálásának végéig vagy – amennyiben Beváltó azt nem kezdeményezi – a határidő lejártáig jogosult a problémával érintett Utalványok címletértékének kifizetését megtagadni. Beváltó az írásban kifogásolt Utalványokkal kapcsolatosan 30 napon belül kezdeményezheti az ügy kivizsgálását, ezt követően Edenred jogosult az Utalványok leselejtezésére. Amennyiben a kivizsgálás eredménye szerint az Utalvánnyal kapcsolatosan felmerült probléma megfelelően alátámasztásra került, Edenred jogosult az érintett Utalványok címletértékének kifizetését végérvényesen megtagadni.

IV.9. Beváltó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Edenred nettó elszámolási rendet alkalmaz az Utalványok beváltása során. A nettó elszámolási rend alapján Beváltó által egyben megküldött Utalványok címletérték alapján számított ellenérték összegét Edenred csökkenti a kezelési költség bruttó összegével (továbbá amennyiben valamelyik Utalvánnyal kapcsolatosan probléma merül fel, akkor ezen Utalvány(ok) címletértével is csökkenti a probléma kivizsgálásának végéig), és  Edenred az Utalványok kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül elutalja a fennmaradó összeget a Beváltó részére (Normál kifizetés), és kiállítja számláját a bruttó kezelési költségről.

IV.10. Beváltó tudomásul veszi, hogy Edenred az Utalványok Normál kifizetésétől eltérő kifizetés esetén az Edenred Beváltói Szerződében rögzített kezelési költségtől eltérő  kezelési költséget számít fel:  (i) Utalványok kézhezvételétől számított 3 napon belül történő kifizetés esetén (a továbbiakban: Expressz kifizetés) Edenred Beváltói Szerződében rögzített kezelési költség +1% + áfa felár, (ii) Utalványok kézhezvételétől számított 20 napon belül történő kifizetés esetén (a továbbiakban: Hosszított kifizetés) az Edenred Beváltói Szerződében rögzített kezelési költség –0,4% + áfa kedvezmény. Edenred Expressz kifizetés esetén is jogosult a beküldött Utalványokat megvizsgálni, és az esetlegesen felmerülő eltérést vagy problémát a kifizetés után jelezni, amely esetben az érintett Utalványok címletértékének kifizetésével kapcsolatos kifizetés megtagadási jog a Beváltó soron követően beküldött Utalványok címletértékével szemben is érvényesíthető.

V.1. Jelen szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek a jelen megállapodásból fakadó kötelezettségeiknek eleget tenni abban az esetben is, ha a teljesítés határideje a felmondási idő lejártát követő időszakra esik.

V.2. Ha valamelyik Fél a jelen megállapodásból származó kötelezettségének határidőben vagy egyébként nem tesz eleget, s a másik Fél őt ezen kötelezettség teljesítésére – az azonnali hatályú felmondásra, mint jogkövetkezményre vonatkozó figyelmeztetéssel együtt – 8 napos határidő tűzésével írásban felhívja, de a mulasztó fél ezen határidőt is elmulasztja, úgy a jelen megállapodást a nem mulasztó fél 8 napon belül azonnali hatállyal írásban felmondhatja. A felmondást indokolással ellátva, írásban, ajánlott, tértivevényes levél útján kell a másik Félnek megküldeni.

V.3. A Felek a jelen megállapodásból esetlegesen fakadó jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli megegyezés útján kötelesek rendezni. Jogvita esetén a Felek az Edenred székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét kötik ki.

V.4. Az Edenred jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha Beváltó megszegi bármely a jelen ÁSZF-ben feltüntetett kötelezettségét.

V.5. A szerződés érvényességének megszűntével nem szűnnek meg azok a szerződésből eredő jogok, kötelezettségek és követelések, amelyek a szerződés érvényességének lejárta előtt keletkeztek, és ugyanúgy nem szűnik meg a szerződés vagy annak mellékletei rendelkezéseinek az érvényessége, amelyek tartalmából vagy céljából egyértelműen kiderül, hogy érvényességük tovább tart a szerződés érvényességének lejárta után is.

V.6. A Felek a jelen megállapodás bármilyen módon történő megszűnése esetében, a megszűnés időpontjától számított 15 napon belül kötelesek egymással írásban elszámolni.

VI.1. Beváltó nem jogosult átadni vagy átruházni jogait, tartozásait vagy követeléseit, amelyek a szerződésből következnek vagy keletkeztek, harmadik személyre az Edenred beleegyezése nélkül.

VI.2. Edenred tekintettel a jogszabályok, a piaci helyzet, az üzletpolitika megváltozására vagy saját döntése alapján jogosult módosítani, kiegészíteni, érvényteleníteni vagy helyettesíteni a jelen ÁSZF-et. Edenred köteles az Edenred Beváltói ÁSZF módosításáról érvényességének feltüntetésével értesíteni a Beváltót oly módon, hogy azt a saját internetes oldalán, a www.edenred.hu oldalon teszi közzé.

VI.3. Amennyiben Beváltó nem ért egyet az Edenred Beváltói ÁSZF módosításával, Beváltónak joga van az Edenred Beváltói ÁSZF módosításának hatálybalépését megelőző 15 napon belül írásban felmondani a szerződést. A 15 napos határidő lejárta után Beváltó joga a szerződés felmondására V.1. pont szerint alakul. Abban az esetben, ha Beváltó rendesen és időben, a jelen pont értelmében nem él a rendkívüli felmondás jogával, akkor Beváltó automatikusan egyetért az Edenred Beváltói ÁSZF módosításával.

VI.4. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Jelen ÁSZF-hez 1 darab melléklet tartozik, mely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi:

  1. számú melléklet: Edenred Beváltói szerződés
  2. számú melléklet: Tájékoztató az Edenred FOOD Programjáról

A FOOD Program célja, hogy felhívja a figyelmet a kiegyensúlyozott, egészséges étkezés fontosságára a munkanapokon is, megszólítva ezzel az üzenettel mind a munkáltatókat, a munkavállalókat és az éttermeket.  Ebben van segítségünkre szakmai partnerünk, a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Foglalkozó Tudományos Egyesület, amely szervezet tudományos élelmezési ajánlásokkal segít ebben a küldetésben.

A program során rendszeresen edukáljuk a munkavállalókat, akiknek segítséget nyújtunk abban is, hogy a környezetükben könnyen megtalálják az igényeiknek megfelelő kínálatot biztosító vendéglátó egységet.

Ajánlások éttermeknek:

1. Bő zsírban sütés helyett alkalmazzanak egészséget támogató konyhatechnológiákat (pl. sous vide, párolás)!
2. Növényi olajat használjanak ételkészítésre, hidegen sajtolt olajakat pedig salátákra (pl. olívaolaj)!
3. Köretként ajánljanak barnarizst, álgabonákat, párolt zöldségeket, salátákat!
4. Ajánljanak hetente többször halból készült, kímélő fogásokat!
5. Mértékkel sózzák az ételeket, ízesítsenek zöldfűszerekkel, kerüljék az ízfokozó használatát!
6. Kínáljanak teljes kiőrlésű kenyeret és tésztát!
7. A főzelékek, krémlevesek sűrítését az alapanyag pürésítésével érjék el!
8. Friss gyümölcsből készült desszert is legyen a kínálatban!
9. Tegyék választhatóvá a kisebb adag ételeket is!
10. Ajánljanak könnyű, húsmentes, allergénmentes ételeket is!
11. Helyezzenek az asztalokra ivóvizet!